Chính sách bảo mật

CỘNG ĐỒNG CUNG CẤP CÔNG KHAI

Hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2024

Hiện thị Công cộng này (gọi sau đây là "Đề xuất", "Thỏa thuận") là một đề xuất chính thức của ME TEAM LTD, một công ty tư nhân có hạn được thành lập dưới quy định của pháp luật Anh và Xứ Wales với số doanh nghiệp 13520483 và địa chỉ đăng ký tại 7 Bell Yard, London, Anh, WC2A 2JR ( "Công ty"), dành cho bạn, khách truy cập trang web, người có thể là một khách hàng tiềm năng ( "Khách hàng"), để ký kết một thỏa thuận theo các điều kiện và điều khoản sau đây. Công ty và Khách hàng được biết đến như là "Bên" riêng lẻ hoặc "Các bên" cùng nhau.

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Hiệp định Công khai là một văn bản chính thức và được công bố trên trang web của Công ty tại địa chỉ: https://me-qr-museum.com.

1.2. Đề xuất được công bố công khai phản ánh ý định của Công ty ký kết một mối quan hệ pháp lý với Khách hàng theo các điều khoản và điều kiện được chỉ định trong Hiệp định.

1.3. Sự chấp nhận của Khách hàng về Đề xuất xảy ra thông qua việc chuyển khoản thanh toán cho Kế hoạch giá được chọn và/hoặc bằng cách một cách rõ ràng chấp nhận bằng cách chọn hộp kiểm xác nhận sự nhận biết và đồng ý của Khách hàng với các điều khoản và điều kiện được chỉ định trong Đề xuất.

1.4. Khi Khách hàng chấp nhận Đề xuất, nó sẽ tạo thành một thỏa thuận pháp lý có tính ràng buộc giữa các Bên. Do đó, Khách hàng chịu trách nhiệm về việc làm quen và hiểu rõ các quy định đã được quy định ở đây. Trong trường hợp không đồng ý với các điều khoản và điều kiện, Khách hàng giữ quyền từ chối chấp nhận Đề xuất và sử dụng dịch vụ của Công ty: với mục đích này, Khách hàng sẽ không thanh toán cho các Dịch vụ và/hoặc chọn vào hộp kiểm phù hợp.

1.5. Nếu Khách hàng là một thực thể pháp nhân, Khách hàng đảm bảo rằng sự chấp nhận của Đề xuất đã được một đại diện có thẩm quyền của thực thể pháp nhân của Khách hàng thực hiện.

1.6. Đề xuất không yêu cầu ký và đóng dấu bởi Khách hàng / đại diện có thẩm quyền của Khách hàng và vẫn giữ sức mạnh và hiệu lực đầy đủ.

1.7. Nếu Công ty và Khách hàng mỗi Bên đã ký một hợp đồng riêng biệt về việc cung cấp các dịch vụ, thì hợp đồng đã được ký sẽ ưu tiên hơn các điều khoản và điều kiện trong Đề xuất.

2. KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA

2.1. Trong Hiệp định, trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác, các thuật ngữ sau đây sẽ có các ý nghĩa sau đây:

Mã QR - mã vạch hai chiều chứa một liên kết đến một trang web cụ thể có thể được nhận dạng bằng trang thiết bị quét và/hoặc máy ảnh thiết bị di động.

Nền tảng - một trang web tại liên kết: https://me-qr.com, thuộc sở hữu của Công ty và cung cấp cơ hội để tạo mã QR tùy chỉnh hoặc dựa trên các mẫu hiện có.

Tài khoản cá nhân - hồ sơ người dùng đăng ký trên Nền tảng với mục đích nhận Dịch vụ. Tài khoản Cá nhân chứa thống kê về Lưu lượng, tổng số lượt quét mã QR, quét bởi các thiết bị duy nhất, thông tin phân tích và thống kê khác về chuyển đổi, dữ liệu về số lượng doanh thu từ quảng cáo (nếu có), cũng như các thông tin khác có thể cần thiết cho sự hợp tác hiệu quả giữa các Bên.

Truy cập mở rộng vào Nền tảng - cung cấp cho Khách hàng truy cập mở rộng vào Nền tảng theo Kế hoạch Giá được chọn bởi Khách hàng.

Đối tượng - một đối tượng vật lý hoặc ảo, có thể là một bức ảnh, hình ảnh, tác phẩm nghệ thuật, sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa, sự kiện, hoạt động, hoặc đối tượng khác, thông tin về nó được đăng trên các trang web.

Khách thăm - một người đã quét mã QR và đi theo liên kết tương ứng, và/hoặc truy cập trang web bằng liên kết trực tiếp, và/hoặc đã thiết lập kết nối bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm.

Trang web - một nguồn thông tin có sẵn trên Internet, được tạo ra bởi Công ty, dựa trên thông tin được cung cấp bởi Khách hàng, và được sử dụng để hiển thị nội dung mà Khách hàng muốn trình bày cho khách thăm tiềm năng của mình liên quan đến Đối tượng.

Trang web - trang web tại liên kết sau: https://me-qr-museum.com/, nơi Khách hàng có cơ hội chấp nhận Đề xuất.

Kế hoạch Giá - một thông tin về các điều khoản, chi phí và thời gian cung cấp Dịch vụ theo Thỏa thuận.

Lưu lượng - một thuật ngữ tổng quát có thể bao gồm việc truy cập vào các trang web bằng cách quét mã QR, truy cập thông qua công cụ tìm kiếm và liên kết trực tiếp, cũng như tất cả các loại tương tác với nội dung của trang web có thể được thực hiện bởi Khách thăm.

Nhà cung cấp Quảng cáo - một bên thứ ba cung cấp dịch vụ qua Internet để đặt Quảng cáo trên trang web để hiển thị cho Khách thăm duyệt nội dung của trang web đó, cụ thể là AdSense và các nền tảng khác cung cấp dịch vụ đặt quảng cáo.

Quảng cáo - thông tin về bất kỳ đối tượng quảng cáo nào được phân phối bởi Nhà cung cấp Quảng cáo trên các trang web dưới bất kỳ hình thức và cách thức nào, và dự định tạo hoặc duy trì sự nhận thức của người tiêu dùng quảng cáo và sự quan tâm của họ đối với đối tượng quảng cáo đó, bao gồm bằng cách thu hút những người này để truy cập vào các nguồn thông tin cụ thể (trang web) trên Internet.

Đại lý Tài chính có nghĩa là một hệ thống thanh toán (đại diện bởi Stripe Inc., được tổ chức theo luật của Delaware, Hoa Kỳ (và các chi nhánh của nó, nếu có)) tổ chức và chuyển tiền thay mặt cho Công ty bằng các phương pháp điện tử để xử lý thanh toán cho hàng hoặc dịch vụ được bán trên Trang web.

3. MỤC ĐÍCH

3.1. Công ty cam kết cung cấp các dịch vụ cho Khách hàng, danh sách các dịch vụ này được xác định trong các phụ lục của Hiệp định (gọi là “Dịch vụ”) theo thủ tục và các điều khoản của Hiệp định và các phụ lục của nó, và Khách hàng cam kết thanh toán cho các Dịch vụ do Công ty cung cấp (nếu có).

3.2. Các dịch vụ có thể được cung cấp theo Hiệp định và các phụ lục của nó bao gồm, nhưng không giới hạn vào:

 • Cung cấp quyền truy cập mở rộng vào Nền tảng;
 • Cung cấp dịch vụ phát triển các Trang web tùy chỉnh;
 • Thanh toán lợi nhuận từ doanh thu quảng cáo.

3.3. Trong trường hợp Khách hàng chọn Kế hoạch giá “Giải pháp hoàn chỉnh với Thu nhập”, các điều khoản hợp tác và việc cung cấp Dịch vụ sẽ phải tuân theo các quy định bổ sung được mô tả trong Phụ lục số 1 của Hiệp định. Ngược lại, nếu Khách hàng chọn Kế hoạch giá “Gói hoàn chỉnh. Không quảng cáo”, các điều khoản bổ sung về hợp tác sẽ được chỉ định trong Phụ lục số 2 đính kèm với Hiệp định. Sự áp dụng đồng thời của cả hai Phụ lục vào một Kế hoạch giá riêng biệt không được phép.

4. QUYỀN LỢI VÀ NỘP BỔN PHẬN CỦA CÁC BÊN

4.1. Công ty phải:

4.1.1. Cung cấp các Dịch vụ theo các điều khoản của Hiệp định và các phụ lục của nó;

4.1.2. Bảo trì Nền tảng và/hoặc các Trang web ở điều kiện kỹ thuật chính xác, điều này sẽ cho phép Khách hàng nhận các Dịch vụ;

4.1.3. Theo yêu cầu của Khách hàng, theo các điều khoản của Hiệp định và các phụ lục của nó, phát triển các Trang web dựa trên thông tin được Khách hàng cung cấp, cũng như cung cấp cho Khách hàng các mã QR có liên kết đến các Trang web tương ứng;

4.1.4. Thực hiện các nghĩa vụ khác được quy định trong Hiệp định và các phụ lục của nó.

4.2. Công ty có quyền:

4.2.1. Tạm ngừng hạn chế quyền truy cập vào Nền tảng và/hoặc các Trang web để loại bỏ các sự cố kỹ thuật và/hoặc thực hiện bảo dưỡng định kỳ vào cuối tuần, ngày lễ hoặc các ngày không làm việc khác mà không cần thông báo trước cho Khách hàng;

4.2.2. Khởi xướng việc thay đổi Kế hoạch giá mà Khách hàng đã chọn theo các điều khoản của điều 5.3 của Hiệp định;

4.2.3. Không bắt đầu cung cấp các dịch vụ phát triển Trang web cho đến khi nhận được đầy đủ thông tin và tất cả các tài liệu cần thiết cho mục đích này từ Khách hàng, cũng như thanh toán (nếu cần thiết);

4.2.4. Theo quyền tự quyết của mình, thay đổi nội dung của Nền tảng, bao gồm, nhưng không giới hạn vào, các tài liệu văn bản, hình ảnh, ảnh chụp, yếu tố thiết kế, hoạt ảnh, chức năng, mà không cần thông báo trước cho Khách hàng và không cần sự đồng ý của Khách hàng;

4.2.5. Có các quyền khác phát sinh từ các quy định của Hiệp định hoặc được cung cấp trực tiếp bởi pháp luật hiện hành của Anh và Xứ Wales.

4.3. Khách hàng phải:

4.3.1. Đảm bảo một mức độ bảo vệ đủ để ngăn chặn việc vi phạm được quy định trong điều 7.5.1 của Hiệp định. Bất kỳ hành động nào thực hiện trên Nền tảng từ Akaun Cá nhân của Khách hàng sẽ được coi là được thực hiện bởi Khách hàng / các cá nhân được ủy quyền của Khách hàng;

4.3.2. Cung cấp cho Công ty thông tin và tài liệu đầy đủ, chính xác, đúng đắn và chân thực cần thiết cho việc phát triển các Trang web;

4.3.3. Không chuyển giao quyền của mình dưới Hiệp định cho bất kỳ bên thứ ba nào;

4.3.4. Ngay lập tức thông báo cho Công ty về bất kỳ trường hợp truy cập không được ủy quyền vào tài khoản đăng nhập và mật khẩu của Khách hàng đến Tài khoản Cá nhân và/hoặc bất kỳ vi phạm nào về an ninh Nền tảng;

4.3.5. Không đặt các mã QR theo cách có thể chỉ ra vi phạm đạo đức công cộng, đạo đức, văn hóa, cũng như vi phạm các quy định của pháp luật có liên quan;

4.3.6. Thực hiện các nghĩa vụ khác được quy định trong Hiệp định và các phụ lục của nó.

4.4. Khách hàng có quyền:

4.4.1. Có quyền truy cập miễn phí vào thông tin và chức năng của Nền tảng theo đúng/giá kế hoạch đã chọn, cũng như vào các Trang web được tạo bởi Công ty theo yêu cầu của Khách hàng;

4.4.2. Nhận thông tin và hỗ trợ kỹ thuật cần thiết về việc hợp tác theo các điều khoản của Kế hoạch giá đã chọn;

4.4.3. Có quyền truy cập vào Nền tảng và/hoặc các Trang web 24/7, ngoại trừ những trường hợp được quy định trong Hiệp định;

4.4.4. Có các quyền khác phát sinh từ các quy định của Hiệp định hoặc được cung cấp trực tiếp bởi pháp luật hiện hành của Anh và Xứ Wales.

5. CHI PHÍ CỦA DỊCH VỤ VÀ THỦ TỤC THANH TOÁN

5.1. Tổng chi phí của Hiệp định là tổng số tiền được Khách hàng thanh toán cho Kế hoạch giá và/hoặc tổng số tiền thu nhập từ Quảng cáo được chuyển bởi Công ty cho Khách hàng.

5.2. Các Bên đã thống nhất rằng các điều khoản thanh toán cho các Dịch vụ sẽ được quy định trong phụ lục tương ứng của Hiệp định.

5.3. Khách hàng có quyền yêu cầu thay đổi Kế hoạch giá đã chọn sang một Kế hoạch giá khác.

Khi chuyển sang một Kế hoạch giá có thu phí, Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ giá của Kế hoạch giá tương ứng được quy định trên Trang web.

Trong trường hợp chuyển sang một Kế hoạch giá không thu phí, số tiền đã thanh toán bởi Khách hàng không được hoàn lại và Kế hoạch giá đã thanh toán vẫn có hiệu lực cho đến khi kết thúc thời gian được mua ban đầu.

Chuyển đổi của Khách hàng sang Kế hoạch giá mới đã chọn sẽ dẫn đến chấm dứt của Kế hoạch giá trước đó, trừ khi có quy định khác. Khách hàng không thể sử dụng Dịch vụ theo các điều khoản của nhiều Kế hoạch giá khác nhau cùng một lúc.

5.4. Các thanh toán được coi là hoàn thành khi số tiền cần thiết được chuyển vào tài khoản của Công ty và/hoặc khi thu nhập từ Quảng cáo được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Khách hàng, được chỉ định trong Tài khoản Cá nhân.

5.5. Tất cả các loại thuế và lệ phí có thể liên quan đến việc thực hiện của Hiệp định sẽ do mỗi Bên chịu riêng. Các chi phí liên quan đến xử lý thanh toán, cũng như các phí chuyển khoản khi thực hiện thanh toán cho Kế hoạch giá hoặc nhận thu nhập từ Quảng cáo, sẽ được thanh toán từ nguồn kinh phí của Khách hàng.

5.6. Tất cả các chi phí phát sinh từ việc in và đặt các mã QR đều do Khách hàng chi trả một cách độc lập.

6. THỦ TỤC CUNG CẤP DỊCH VỤ

6.1. Giao tiếp giữa các Bên, trao đổi dữ liệu nguồn, tài liệu và thông tin cần thiết khác sẽ được thực hiện theo quy định tại điều 15.2 của đây.

6.2. Thủ tục chi tiết để cung cấp các Dịch vụ theo một số Kế hoạch giá cụ thể sẽ được quy định trong phụ lục tương ứng của Hiệp định, tuân theo điều 3.3 của đây.

6.3. Trong suốt thời gian của Hiệp định, Khách hàng sẽ có quyền liên hệ với Công ty để nhận hỗ trợ kỹ thuật về việc sử dụng Nền tảng và/hoặc Tài khoản Cá nhân, cũng như về chức năng của các Trang web và các mã QR đã tạo.

7. ĐẠI DIỆN VÀ BẢO ĐẢM

7.1. Mỗi Bên tham gia Hiệp định tuyên bố và bảo đảm rằng:

(a) nó được tổ chức đúng theo luật của lãnh thổ của mình;

(b) nó có tất cả các quyền lực và lý do cần thiết để thực hiện các điều khoản của Hiệp định;

(c) Hiệp định đã được ký kết đúng cách, là có hiệu lực và pháp lý;

(d) Hiệp định tương ứng với ý muốn của các Bên đối với đối tượng của Hiệp định.

7.2. Các Bên công nhận và bảo đảm rằng bất kỳ yếu tố nào của văn bản, đồ họa, ảnh, thiết kế, thương hiệu, các hình minh họa khác có thể được cung cấp bởi một Bên cho Bên kia sẽ vẫn là tài sản duy nhất của Bên đã cung cấp tài liệu đó hoặc một bên thứ ba sở hữu tất cả các quyền độc quyền đối với các tài liệu và đã cấp cho Bên quyền sử dụng và phân phối chúng không độc quyền theo mục đích của Hiệp định.

7.3. Quyền truy cập vào Nền tảng, Tài khoản Cá nhân và các Trang web được cung cấp theo nguyên tắc được chấp nhận chung trong thực tiễn thế giới “NHƯ VẬY”, tức là không có bất kỳ bảo hành hoặc các nghĩa vụ khác ngoài những gì được quy định trong Hiệp định và pháp luật áp dụng. Tuy nhiên, Công ty sẽ cố gắng hết sức và thực hiện tất cả các biện pháp kỹ thuật và pháp lý một cách hợp lý để tạo điều kiện phù hợp để thực hiện các điều khoản của Hiệp định.

7.4. Công ty không đảm bảo rằng: (1) chức năng của Nền tảng, cũng như một số chức năng cụ thể của nó mà có thể trở nên có sẵn cho Khách hàng theo Kế hoạch giá tương ứng, đáp ứng hoặc sẽ đáp ứng được yêu cầu và kỳ vọng của Khách hàng; (2) các Trang web đã tạo đáp ứng hoặc sẽ đáp ứng được yêu cầu và kỳ vọng của Khách hàng; (3) Nền tảng và các Trang web sẽ có sẵn liên tục, việc truy cập vào đó sẽ được cung cấp nhanh chóng, đáng tin cậy và không có lỗi; (4) Nền tảng và các Trang web không chứa bất kỳ lỗi, thiếu sót, gián đoạn, xóa bỏ, lỗi đánh máy hoặc các khuyết điểm khác; (5) Nền tảng và các Trang web không chứa bất kỳ virus hoặc các thành phần gây hại khác; (6) chất lượng bất kỳ dịch vụ, thông tin, v.v. nào được thu được thông qua Nền tảng sẽ đáp ứng được kỳ vọng của Khách hàng; (7) bất kỳ lỗi hoặc sai sót nào sẽ được sửa chữa.

7.5. Khách hàng đồng ý và cam đoan rằng: (1) tất cả các tài liệu được cung cấp cho Công ty để phát triển các Trang web đều thuộc sở hữu hợp pháp của Khách hàng và Khách hàng có quyền sử dụng chúng mà không có bất kỳ hạn chế nào từ bên thứ ba, hoặc bên thứ ba, chủ sở hữu các tài liệu, đã cấp cho Khách hàng quyền sử dụng và phân phối các tài liệu theo các điều khoản của Hiệp định; (2) sẽ không đặt các mã QR trên các đối tượng của bên thứ ba thuộc sở hữu của những người khác nhằm gây hại hoặc gây thiệt hại; (3) sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự hoặc hành chính, gây thiệt hại cho danh tiếng của Công ty; (4) sẽ không thực hiện các hành động được quy định tại điều 7.5.1 của Hiệp định, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của Nền tảng và nội dung của nó; (5) Nền tảng chỉ được sử dụng bởi mình/an cảnh sát cá nhân của Khách hàng / các đại diện được ủy quyền hành động thay mặt và trong lợi ích của Khách hàng; (6) không cung cấp cho Công ty bất kỳ thông tin và tài liệu nào có tính chất xâm phạm danh dự, phỉ báng, đầy căm ghét, tàn bạo, khiêu dâm, không đạo, bậy bạ, phi pháp hoặc gây hại khác, theo quyết định của Công ty theo quyền kiến ​​nghị của họ, bất kể liệu tài liệu đó có được bảo hộ bởi pháp luật áp dụng hay không; (7) nhằm góp phần vào sự tăng trưởng của doanh thu từ Quảng cáo theo Kế hoạch giá "Giải pháp toàn diện với thu nhập": không đặt mã QR vào những nơi khó tiếp cận, có thể làm khó khăn / không thể cho Người thăm tiềm năng quét chúng; sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để ngăn chặn sự suy giảm hoặc hỏng hóc của mã QR hoặc thiệt hại của chúng, có thể dẫn đến việc không thể quét chúng.

7.5.1. Khách hàng xác nhận rằng:

 • sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào gây ra hoặc có thể gây ra một tải trọng không hợp lý hoặc không cân xứng đối với cơ sở hạ tầng của Nền tảng;
 • sẽ không can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào việc hoạt động đúng đắn của Nền tảng;
 • sẽ không sử dụng phần mềm thủ công và/hoặc tự động, thiết bị hoặc các quy trình khác để “quét” hoặc “mã hóa” bất kỳ trang nào của Nền tảng;
 • sẽ không sử dụng virus phần mềm hoặc bất kỳ mã máy tính khác, tập tin hoặc chương trình nào được thiết kế hoặc dự định để làm gián đoạn, gây thiệt hại, hạn chế hoặc can thiệp vào hoạt động của bất kỳ phần mềm, phần cứng hoặc thiết bị truyền thông nào, cũng như để gây thiệt hại hoặc truy cập trái phép vào bất kỳ hệ thống, dữ liệu, mật khẩu hoặc thông tin khác của Công ty hoặc một bên thứ ba;
 • sẽ không sử dụng Nền tảng cho việc lừa đảo và gian lận;
 • sẽ không thực hiện bất kỳ hành động bất hợp pháp nào khác, bao gồm việc thu thập truy cập trái phép vào Thông tin Mật, phân phối nó, truy cập trái phép vào thông tin máy tính, sử dụng và phân phối các chương trình máy tính độc hại;
 • sẽ không sửa đổi, điều chỉnh, cấp phép phụ, dịch, bán, phân tích ngược, biên dịch hoặc phân rã bất kỳ phần nào của Nền tảng hoặc cố gắng khác để có được bất kỳ mã nguồn hoặc ý tưởng cơ bản hoặc thuật toán của bất kỳ phần nào của Nền tảng;
 • sẽ không sử dụng bất kỳ hệ thống thông minh, robot, công cụ thu thập dữ liệu chéo hoặc tương tự nào khác;
 • sẽ không cố gắng truy cập vào các phần của Nền tảng mà nó không được ủy quyền bởi Công ty, bỏ qua hoặc cố gắng bỏ qua bất kỳ bảo mật hoặc bảo vệ bằng mật khẩu nào trên Nền tảng, truy cập vào Nền tảng bằng bất kỳ cách nào khác ngoài giao diện được cung cấp và được ủy quyền bởi Công ty;
 • sẽ không sử dụng hoặc cố gắng sử dụng Dịch vụ để tải lên, tải xuống, truyền, sao chép hoặc lưu trữ bất kỳ thông tin, dữ liệu hoặc tài liệu nào, hoặc tham gia hoặc hỗ trợ bất kỳ hoạt động nào có thể: (i) vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bất kỳ bên thứ ba nào, (ii) chứa bất kỳ vật liệu bất hợp pháp, gây hại, đe dọa, lạm dụng, phỉ báng hoặc bất kỳ tài liệu khác có tính chất không thể chấp nhận được nào của bất kỳ loại nào, (iii) gây hoặc cố gắng gây hại cho người khác, (iv) có khả năng kích thích hoặc tạo ra hành vi không hợp pháp, gây hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, gây tổn thương, phỉ báng, khiêu khích, khiêu dâm, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, đầy căm tức hoặc có đặc tính phân biệt về chủng tộc, dân tộc, tôn giáo hoặc giới tính hoặc bất kỳ yếu tố nào khác không thể chấp nhận được, (v) hỗ trợ bất kỳ gian lận, lừa đảo hoặc trộm cắp nào;
 • sẽ không sửa đổi, vô hiệu hóa hoặc làm xâm phạm các tính năng bảo mật hoặc các biện pháp công nghệ được triển khai trong Nền tảng;
 • sẽ không khai thác, tiết lộ hoặc tìm cách khám phá các lỗ hổng trong Nền tảng mà không báo cáo kịp thời các phát hiện đó cho Công ty;
 • sẽ không vi phạm lại Hiệp định, yêu cầu của pháp luật và quy định, quyền lợi và tự do của bên thứ ba.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

8.1. Các Bên sẽ chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các nghĩa vụ của mình theo Hiệp định và các phụ lục của nó như được quy định bởi pháp luật của Anh và Xứ Wales và Hiệp định.

8.2. Trong trường hợp không thanh toán đúng hạn cho các Dịch vụ theo Kế hoạch giá “Gói đầy đủ. Không có Quảng cáo” theo các điều khoản của Hiệp định và phụ lục tương ứng, Công ty có quyền tạm ngưng cung cấp cho Khách hàng quyền Truy cập Mở rộng vào Nền tảng cho đến khi thanh toán đầy đủ cho Dịch vụ được thực hiện.

8.3. Trong trường hợp Khách hàng không đặt mã QR theo Kế hoạch giá “Giải pháp toàn diện với thu nhập” trong khoảng thời gian được quy định bởi Phụ lục số 1 kèm theo đây, Công ty có quyền đòi hỏi thanh toán tiền phạt, số tiền được xác định bằng cách tính toán như sau 40 (bốn mươi) đô la Mỹ cho mỗi Trang web và mã QR được tạo bởi Công ty. Trong ngữ cảnh này, Trang web và mã QR chứa một liên kết đến nó sẽ được coi là một và cùng một cho mục đích của điều khoản này. Số tiền xác định của khoản phạt tương ứng với các chi phí thực tế phát sinh cho Công ty trong quá trình thiết kế và tạo ra mỗi Trang web và là một bồi thường cho các nguồn lực của Công ty cho việc tạo ra các mã QR không được đặt.

8.4. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với Khách hàng và/hoặc bên thứ ba về: (a) việc không tuân thủ chức năng của Nền tảng theo kỳ vọng của Khách hàng, (b) lỗi và sự cố trong hoạt động của Nền tảng, mã QR và Trang web, (c) sự không khả dụng của Nền tảng và/hoặc Trang web trong thời gian công việc kỹ thuật, cũng như về những hậu quả có thể phát sinh từ đó, (d) lỗi in chữ, không chính xác, bỏ sót hoặc các khuyết điểm khác trên Nền tảng và Trang web, (e) an ninh vận hành và nội dung của các trang web của bên thứ ba, các liên kết đến đó có thể được chứa trên Nền tảng và Trang web, (f) mất mát hoặc thiệt hại do bất kỳ vi phạm nào của Khách hàng đối với các điều khoản của Hiệp định, (g) sự không ổn định của kết nối Internet của Khách hàng, có thể gây ra khó khăn trong việc truy cập vào Nền tảng, (h) sự trì hoãn và gián đoạn trong hoạt động của Nền tảng xảy ra trực tiếp hoặc gián tiếp do các nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Công ty (quá tải máy chủ, phần mềm độc hại, mất điện, v.v.), (i) số lượng Khách thăm và hành động tiếp theo của họ trên Trang web, (j) lợi nhuận hoặc lợi ích bị mất, hoặc về những mất mát do mất quyền truy cập vào Nền tảng hoặc khả năng sử dụng Nền tảng, hoặc gián đoạn trong hoạt động kinh doanh của Khách hàng, bất kể lý do và cơ sở cho các mất mát đó, (k) về sự trì hoãn trong việc cung cấp Dịch vụ, nếu sự trì hoãn đó là do việc thực hiện không đúng nghĩa vụ của Khách hàng, bao gồm, nhưng không giới hạn, do thanh toán không đúng hạn và/hoặc không đủ tiền cho Dịch vụ và/hoặc không cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết, (l) thông tin và tài liệu được Khách hàng cung cấp để xuất bản trên các Trang web và bản chất của chúng, (m) xác định chi phí Quảng cáo và/hoặc Lưu lượng, ảnh hưởng đến số lượng doanh thu của Khách hàng theo Kế hoạch giá "Giải pháp toàn diện với thu nhập", cũng như về sự không phù hợp giữa số lượng doanh thu và kỳ vọng của Khách hàng, (n) Quảng cáo có thể được xuất bản trên các Trang web được tạo cho Khách hàng đã chọn Kế hoạch giá "Giải pháp toàn diện với thu nhập" và được truy cập bởi Khách thăm, cũng như về nội dung của nó.

8.5. Công ty không chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin và/hoặc tài liệu mà Khách hàng cung cấp để phát triển Trang web và sự tuân thủ của nó với luật pháp áp dụng. Trách nhiệm này chỉ được chịu bởi Khách hàng một mình.

8.6. Khách hàng đồng ý rằng các hạn chế về trách nhiệm được quy định trong phần này là một phân chia rủi ro hợp lý và là những điều quan trọng của Hiệp định.

8.7. Nhà cung cấp Quảng cáo có thể đăng liên kết hoạt động đến các trang web của bên thứ ba trên các Trang web được tạo cho Khách hàng đã chọn Kế hoạch giá "Giải pháp toàn diện với thu nhập" mà không được Công ty duy trì. Công ty không chịu trách nhiệm về các chính sách thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của các công ty khác, cũng như về các phương pháp xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của Khách thăm khi họ theo liên kết đến các trang web khác bằng cách sử dụng Trang web.

8.8. Khách hàng nhận biết và đồng ý rằng mình chịu trách nhiệm duy nhất về trách nhiệm pháp lý và tài chính cho tất cả các hành động sử dụng hoặc truy cập vào Dịch vụ. Khách hàng sử dụng Dịch vụ theo ý thích và rủi ro của mình, và do đó Khách hàng chịu mọi rủi ro và trách nhiệm có thể phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ, cũng như từ bất kỳ hậu quả nào.

9. BẢO HIỂM

9.1. Khách hàng đồng ý bồi thường, trả các chi phí phòng thủ và bảo vệ Công ty và các nhân viên, quan chức, giám đốc, đại lý, nhà thầu và các đại diện khác của Công ty khỏi tất cả các yêu sách, yêu cầu, hành động, mất mát, trách nhiệm và chi phí (bao gồm cả các chi phí luật sư, chi phí và chi phí của các nhà tư vấn chuyên gia) phát sinh từ hoặc liên quan đến (1) việc sử dụng Nền tảng và Trang web, (2) đặt mã QR được tạo bằng cách sử dụng chức năng của Nền tảng, (3) vi phạm các điều khoản của Hiệp định và các phụ lục của nó bởi bất kỳ Khách hàng nào, (4) cung cấp thông tin và tài liệu thuộc sở hữu của các bên khác cho Công ty để phát triển các Trang web, dẫn đến vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của những người đó. Trong trường hợp có bất kỳ yêu sách nào đối với Công ty từ bên thứ ba phát sinh từ lỗi của Khách hàng, Khách hàng cam kết hợp tác với Công ty trong phạm vi bảo vệ của Công ty trước những yêu sách đó và giải quyết những yêu sách đó với các bên thứ ba bằng nỗ lực của riêng mình và tại chi phí của riêng mình, bảo vệ Công ty khỏi những tranh chấp, mất mát, thiệt hại, hình phạt và các chi phí bổ sung khác.

10. SỰ KIỆN NGOẠI Ô

10.1. Công ty sẽ được giải phóng khỏi trách nhiệm về bất kỳ sự trì hoãn, sự thất bại hoặc gián đoạn nào trong hoạt động của Nền tảng, việc không thực hiện đầy đủ hoặc một phần các nghĩa vụ của mình theo Hiệp định và các phụ lục của nó, nếu việc không thực hiện đó được gây ra trực tiếp hoặc gián tiếp bởi các tình huống sự kiện ngoại ô. Các tình huống sự kiện ngoại ô bao gồm: hỏa hoạn, lũ lụt, bệnh dịch hàng loạt (đại dịch, đại dịch, đại dịch), động đất, điều kiện thời tiết bất lợi dưới dạng thiên tai, tai nạn giao thông, bạo loạn và nổi dậy, cuộc tập trận quân sự và/hoặc hành động chiến tranh, các hành động của cơ quan lập pháp và/hoặc cơ quan hành pháp, bao gồm các sắc lệnh của các cơ quan địa phương (cơ quan chính quyền địa phương), gián đoạn của mạng lưới cung cấp điện, tấn công của hacker, virus và các tình huống khác ngăn cản Công ty thực hiện các nghĩa vụ của mình dưới Hiệp định này.

11. BẢO MẬT VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

11.1. “Confidential Information” 45305

11.2. Thông tin mật không bao gồm thông tin đã trở thành công khai mà không vi phạm các nghĩa vụ bảo mật, thông tin đã được Bên biết hợp pháp trước khi nhận nó từ Bên khác, thông tin nhận từ bên thứ ba hoặc phát triển độc lập bởi Bên mà không vi phạm các nghĩa vụ bảo mật và không có hạn chế về việc tiết lộ theo Hiệp định này hoặc bất kỳ Hiệp định nào khác, hoặc được tiết lộ trong kết nối với bất kỳ yêu sách hoặc tranh chấp nào khác liên quan đến Hiệp định này.

 • 11.3. Mỗi Bên đồng ý giữ bí mật và không sử dụng, ngoại trừ việc thực hiện các nghĩa vụ của mình dưới Hiệp định này và các phụ lục, tất cả các Thông tin Mật của Bên kia. Các Bên sẽ sử dụng ít nhất là mức độ bảo vệ tương tự như họ sử dụng để bảo vệ thông tin mật của riêng họ có giá trị tương đương, nhưng không ít hơn là sự cẩn thận hợp lý, để ngăn chặn việc tiết lộ hoặc sử dụng không được ủy quyền của Thông tin Mật của Bên kia cả trong và sau khi kết thúc Hiệp định này.
 • 11.4. Bất chấp việc chấm dứt hoặc hết hạn của Hiệp định này, các Bên thừa nhận và đồng ý rằng các nghĩa vụ của họ về việc không tiết lộ Thông tin Mật sẽ tiếp tục có hiệu lực trong thời gian của Hiệp định này và trong vòng 3 (ba) năm kể từ ngày hết hạn hoặc chấm dứt của Hiệp định này.
 • 11.5. Công ty có quyền, sau sự đồng ý bằng văn bản của Khách hàng, đăng thông tin về việc hợp tác của các Bên (bao gồm các tên thương mại và/hoặc thương hiệu thương mại của Khách hàng) trên Internet cả trên tài nguyên của riêng mình (trong phần hồ sơ) và trên các nền tảng chuyên biệt để tìm kiếm khách hàng (LinkedIn/Facebook/Instagram/TikTok/Upwork vv.), điều này không được xem là vi phạm phần này.
 • 11.6. Bên vi phạm quy định của phần này chịu trách nhiệm về hành động của mình và phải bồi thường cho Bên kia tất cả các chi phí và thiệt hại đã được ghi chép phát sinh do vi phạm như vậy.

11.3. Mỗi Bên đồng ý giữ bí mật và không sử dụng, ngoại trừ việc thực hiện các nghĩa vụ của mình dưới Hiệp định này và các phụ lục, tất cả các Thông tin Mật của Bên kia. Các Bên sẽ sử dụng ít nhất là mức độ bảo vệ tương tự như họ sử dụng để bảo vệ thông tin mật của riêng họ có giá trị tương đương, nhưng không ít hơn là sự cẩn thận hợp lý, để ngăn chặn việc tiết lộ hoặc sử dụng không được ủy quyền của Thông tin Mật của Bên kia cả trong và sau khi kết thúc Hiệp định này.

11.4. Bất chấp việc chấm dứt hoặc hết hạn của Hiệp định này, các Bên thừa nhận và đồng ý rằng các nghĩa vụ của họ về việc không tiết lộ Thông tin Mật sẽ tiếp tục có hiệu lực trong thời gian của Hiệp định này và trong vòng 3 (ba) năm kể từ ngày hết hạn hoặc chấm dứt của Hiệp định này.

11.5. Công ty có quyền, sau sự đồng ý bằng văn bản của Khách hàng, đăng thông tin về việc hợp tác của các Bên (bao gồm các tên thương mại và/hoặc thương hiệu thương mại của Khách hàng) trên Internet cả trên tài nguyên của riêng mình (trong phần hồ sơ) và trên các nền tảng chuyên biệt để tìm kiếm khách hàng (LinkedIn/Facebook/Instagram/TikTok/Upwork vv.), điều này không được xem là vi phạm phần này.

11.6. Bên vi phạm quy định của phần này chịu trách nhiệm về hành động của mình và phải bồi thường cho Bên kia tất cả các chi phí và thiệt hại đã được ghi chép phát sinh do vi phạm như vậy.

12. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

12.1. Các quyền sở hữu trí tuệ đối với Nền tảng, bao gồm Tài khoản Cá nhân, có thể bao gồm hình ảnh, ảnh chụp, hoạt họa, yếu tố thiết kế, tài liệu văn bản, mã nguồn và các đối tượng khác của quyền tác giả và/hoặc quyền liên quan, cũng như các quyền sáng chế, nhãn hiệu, tên thương mại và tên gọi thương mại, cũng như các bộ phận khác (bất kể chúng có phải là một phần của Nền tảng hoặc là các thành phần hoặc vật liệu bổ sung của Nền tảng, cũng như liệu chúng có thể được tách rời khỏi Nền tảng và sử dụng riêng lẻ) thuộc sở hữu của Công ty hoàn toàn từ thời điểm chúng được tạo ra và được bảo vệ theo luật pháp của Anh và Xứ Wales, bao gồm các quy định được cung cấp bởi Đạo luật Quyền tác giả, Thiết kế và Brevets của Anh năm 1988, Hiệp ước Bern về Bảo vệ Công nghệ và Nghệ thuật Văn học (Paris Act of 24. 07.1971, được sửa đổi vào ngày 02.10.1979), Hiệp ước Bản quyền Quốc tế năm 1952, cũng như các văn bản pháp luật quốc tế khác.

12.2. Dưới đây, Khách hàng, đã mua Kế hoạch giá "Gói đầy đủ. Không quảng cáo" và trong thời hạn hiệu lực của đăng ký thuê bao tương ứng, được cấp một giấy phép hạn chế, không độc quyền, không thể chuyển giao, có thể thu hồi, không thể chuyển nhượng để sử dụng truy cập mở rộng vào Nền tảng trong hoạt động cá nhân và/hoặc kinh doanh của mình, đặc biệt là, nhưng không giới hạn, quyền tạo, sửa đổi, đặt mã QR với liên kết đến các Trang web đã được tạo độc lập bởi Khách hàng và/hoặc Công ty theo các điều khoản của Hiệp định và các phụ lục của nó. Việc sử dụng Nền tảng (bao gồm cả việc truy cập mở rộng vào Nền tảng) và các chức năng của nó chỉ được phép trong phạm vi các chức năng được cung cấp.

12.2.1. Giấy phép được cấp bởi Công ty không dẫn đến việc Khách hàng có bất kỳ quyền sở hữu độc quyền nào đối với Nền tảng và các thành phần của nó, bao gồm quyền thực hiện các hành động liên quan đến việc sao chép, sửa đổi, sao chép, phân tích mã nguồn của Nền tảng hoặc các thành phần riêng lẻ của nó, chuyển giao quyền sử dụng truy cập mở rộng vào Nền tảng cho các bên thứ ba, cũng như các hành động khác được liệt kê trong điều 7.5.1 của Hiệp định. Công ty sẽ giữ lại tất cả các quyền sở hữu độc quyền đối với Nền tảng và các thành phần của nó, ngoại trừ những quyền đó thuộc về các bên thứ ba đã cấp cho Công ty các quyền sử dụng, phân phối, công khai hiển thị và thể hiện chúng trên Nền tảng.

12.2.2. Mã nguồn của Nền tảng (bao gồm cả các phần của chúng) và các thuật toán hoạt động của nó là bí mật thương mại của Công ty, việc truy cập vào đó bị cấm đối với Khách hàng và các bên thứ ba.

12.2.3. Bất kỳ hành động nào của Khách hàng đối với Nền tảng mà không được Hiệp định phép cho và/hoặc vượt qua phạm vi chức năng có sẵn của Nền tảng (bao gồm cả việc tạo mã QR, sửa đổi mã QR, sao chép mã QR) là cấm và có thể được Công ty thực hiện các biện pháp pháp lý có hiệu lực nhằm ngăn chặn hành động đó, bao gồm nhưng không giới hạn việc bảo vệ bí mật thương mại của Công ty, quyền tác giả của Công ty, và/hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của Công ty, đặc biệt là trong việc đưa ra yêu cầu bồi thường cho việc gây hại về danh tiếng và/hoặc doanh thu của Công ty.

12.3. Các Bên xác nhận rằng các quyền sở hữu trí tuệ đối với thông tin và tài liệu có thể được cung cấp bởi Khách hàng để tạo các Trang web sẽ tiếp tục thuộc về Khách hàng, hoặc một bên thứ ba sở hữu tất cả các quyền độc quyền đối với thông tin và tài liệu được cung cấp và đã cấp cho Khách hàng các quyền sử dụng và phân phối không độc quyền theo mục đích của Hiệp định. Trong khi đó, Công ty sẽ có quyền sở hữu trí tuệ độc quyền đầy đủ đối với các thành phần khác của các đối tượng từ thời điểm chúng được tạo ra, cụ thể là: phần mềm, mã nguồn chương trình, yếu tố thiết kế, hình ảnh đồ họa và minh họa được tạo ra độc lập bởi Công ty.

12.4. Để đảm bảo việc hoạt động chính xác của các Trang web, Khách hàng cấp cho Công ty một giấy phép vô thời hạn, trên toàn cầu, không độc quyền, miễn phí, để sao chép, kết hợp vào một công việc hợp thành, tạo ra các công trình phái sinh, xử lý, điều chỉnh, thích ứng, thực hiện công khai, trình diễn công khai, trình bày công khai, thông báo công khai trên mạng viễn thông (trên Internet và các mạng khác có sẵn), cung cấp truy cập tương tác cho công chúng và các phương tiện khác để đưa ra Các đối tượng, văn bản, hình ảnh, minh họa và các vật liệu khác mà Khách hàng có thể cung cấp cho Công ty để phát triển các Trang web, với một số lượng người dùng không giới hạn có thể truy cập các Trang web và nội dung của chúng từ bất kỳ nơi nào và bất kỳ lúc nào theo lựa chọn của họ. Giấy phép này sẽ sống sót sau việc chấm dứt Hiệp định từ bên này hoặc bên kia vì bất kỳ lý do nào. Trong khi đó, Công ty cấp cho Khách hàng quyền đặt mã QR với liên kết đến các Trang web theo các điều khoản của Hiệp định.

Trong khi đó, Công ty cấp cho Khách hàng quyền đặt các mã QR với liên kết đến các Trang web theo các điều khoản của Hiệp định.

13. THỜI HẠN CỦA HIỆP ĐỊNH

13.1. Hiệp định sẽ có hiệu lực kể từ khi Khách hàng chấp nhận các điều khoản và điều kiện của nó theo điều khoản 1.3 ở đây và sẽ tiếp tục có hiệu lực trong một khoảng thời gian không xác định của Dịch vụ hoặc trừ khi bị chấm dứt sớm bởi một trong các Bên.

13.2. Trong trường hợp Khách hàng chọn Kế hoạch giá "Giải pháp đa năng với thu nhập", sự hiệu lực của Hiệp định sẽ kéo dài cho đến khi được chấm dứt theo thoả thuận của cả hai Bên hoặc theo yêu cầu của bất kỳ Bên nào.

13.2.1. Hiệp định có thể được chấm dứt bất kỳ lúc nào bởi sự đồng thuận của cả hai Bên.

13.2.2. Hiệp định có thể bị chấm dứt bởi một trong các Bên, nhưng trong bất kỳ trường hợp nào cũng phải thông báo trước ít nhất 1 (một) tháng dương lịch trước ngày chấm dứt, bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho Bên kia.

13.2.3. Hiệp định có thể bị Công ty chấm dứt một phía từ thời điểm gửi thông báo văn bản tương ứng nếu Khách hàng trốn tránh nghĩa vụ cung cấp tài liệu cho Công ty về việc đặt các mã QR được phát triển với Trang web theo các quy định của Phụ lục số 1 và/hoặc không thanh toán tiền phạt theo Hiệp định trong một khoảng thời gian dài (hơn 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày đến hạn thanh toán), cũng như trong các trường hợp khác mà có vi phạm quan trọng các điều khoản của Hiệp định bởi Khách hàng.

13.3. Trong trường hợp Khách hàng chọn Kế hoạch giá "Gói đầy đủ. Không quảng cáo", Hiệp định sẽ có hiệu lực trong thời gian đăng ký sử dụng Kế hoạch giá tương ứng và sẽ kết thúc trừ khi được mở rộng bởi Khách hàng hoặc một Kế hoạch giá khác có sẵn được chọn.

13.3.1. Tuy nhiên, Công ty dự trữ quyền chấm dứt một phía Hiệp định bất kỳ lúc nào trong trường hợp Khách hàng vi phạm Hiệp định. Việc chấm dứt sớm của Hiệp định sẽ không được hoàn trả cho các Dịch vụ thực sự đã thanh toán.

13.4. Công ty dành quyền, theo quyền tự chủ của mình và không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào, hủy bỏ bất kỳ Gói cước nào đã được lựa chọn và chấm dứt Hiệp định nếu Khách hàng sử dụng Dịch vụ một cách không đúng đắn, đặc biệt là, nhưng không giới hạn, đặt các mã QR theo cách mà cho thấy vi phạm về đạo đức, đạo lý, văn hóa, cũng như vi phạm các quy định của pháp luật có liên quan.

13.5. Sau khi Hiệp định hết hiệu lực hoặc chấm dứt, Công ty có quyền, theo quyền tự chủ của mình, hạn chế quyền truy cập của Khách hàng vào Nền tảng, cũng như vào các Trang web đã phát triển hoặc xóa nội dung của chúng.

13.6. Trong trường hợp Hiệp định hết hiệu lực hoặc bị chấm dứt, mỗi Bên sẽ được giải phóng khỏi tất cả các nghĩa vụ và trách nhiệm đối với Bên kia đã phát sinh hoặc sẽ phát sinh sau ngày đó, trừ khi bất kỳ chấm dứt hoặc hết hiệu lực nào cũng sẽ không giải phóng các Bên khỏi các nghĩa vụ của họ theo các Phần 8, 9, 11 và 12 của Hiệp định, cũng như không giải phóng các Bên khỏi trách nhiệm phát sinh từ vi phạm Hiệp định này.

14. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Tất cả các tranh chấp và sự khác biệt có thể phát sinh trong quá trình thực hiện Thỏa thuận hoặc liên quan đến nó sẽ được giải quyết bởi các Bên thông qua cuộc đàm phán. Tất cả các khiếu nại sẽ được xem xét bởi Công ty bằng văn bản và gửi đến địa chỉ email của Công ty, cụ thể là: [email protected]trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày gửi thư bởi Khách hàng.

14.2. Nếu các Bên không giải quyết được các tranh chấp thông qua đàm phán, tất cả các tranh chấp, mâu thuẫn hoặc yêu cầu liên quan đến bất kỳ vấn đề nào phát sinh ra hoặc liên quan đến Hiệp định này, bao gồm cả việc ký kết, diễn giải, thực hiện, vi phạm, chấm dứt hoặc không hợp lệ của nó, sẽ được đề xuất và cuối cùng được giải quyết thông qua trọng tài theo các Quy tắc của LCIA. Số lượng trọng tài sẽ là một. Nơi, hoặc địa điểm pháp lý, của trọng tài sẽ là Luân Đôn. Ngôn ngữ được sử dụng trong quá trình trọng tài sẽ là tiếng Anh. Luật pháp điều chỉnh của Hiệp định sẽ là luật dân sự của Anh và Wales.

15. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

15.1. Công ty có thể thay đổi các điều khoản của Hiệp định này và/hoặc các phụ lục của nó bất kỳ lúc nào. Trong trường hợp này, việc sử dụng tiếp tục Dịch vụ của Khách hàng và/hoặc thanh toán cho chúng có nghĩa là Khách hàng đồng ý với các điều khoản mới của Hiệp định và/hoặc các phụ lục của nó. Công ty sẽ thông báo cho Khách hàng về những thay đổi quan trọng bằng cách đăng thông báo trên Trang web hoặc gửi email cho Khách hàng (nếu thích hợp).

15.2. Tất cả các thông báo theo Hiệp định này phải được thực hiện bằng văn bản và được gửi bằng cách liên lạc được chọn tùy ý của các Bên và/hoặc qua email. Đối với mục đích trao đổi thông tin, các Bên đồng ý rằng Công ty sẽ sử dụng địa chỉ email với tên miền @me-qr.com và/hoặc @me-qr-museum.com, và địa chỉ email của Khách hàng sẽ là địa chỉ được chỉ định bởi Khách hàng khi điền vào mẫu yêu cầu trên Trang web hoặc trong các biểu mẫu liên lạc khác với Công ty.

15.3. Các thông báo sẽ được coi là đã được nhận bởi Bên nhận vào ngày của việc gửi thông báo đó, và nếu được gửi vào cuối tuần, ngày lễ hoặc các ngày không làm việc khác:

vào ngày làm việc đầu tiên sau cuối tuần, ngày lễ hoặc các ngày không làm việc đó.

15.4. Các Bên xác nhận và bảo đảm rằng các địa chỉ email được cung cấp trong cl. 15.2 ở đây là địa chỉ email chính thức của họ, mà quyền truy cập vào đó chỉ có sẵn cho các Bên / cá nhân được ủy quyền hợp pháp để hành động thay mặt và theo lợi ích của Bên, và mỗi Bên đã và sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cho phép và hợp lý để bảo vệ các địa chỉ email được chỉ định trong suốt thời gian có hiệu lực của Hiệp định này.

15.5. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Hiệp định được xác định là bất hợp pháp hoặc không hợp lệ dưới luật pháp có liên quan, thì điều khoản đó sẽ được coi là không hiện hữu trong Hiệp định, và tất cả các điều khoản khác sẽ tiếp tục có hiệu lực và tiếp tục hoạt động như không có điều khoản bất hợp pháp hoặc không hợp lệ trong Hiệp định.

15.6. Thỏa thuận và các phụ lục của nó sẽ có hiệu lực theo phiên bản và các điều khoản tồn tại vào thời điểm được chấp nhận nó.

15.7. Các Phụ lục của Thỏa thuận, các quy định của đó điều chỉnh các mối quan hệ của Công ty với Khách hàng tùy thuộc vào Kế hoạch Giá cước đã chọn, chiếm một phần không thể tách rời của Thỏa thuận.

15.8. Sự thất bại hoặc trễ hẹn từ bất kỳ Bên nào trong việc thực hiện bất kỳ quyền lợi hoặc đặc quyền nào được cung cấp trong Thỏa thuận sẽ không được coi là một sự từ bỏ, cũng như bất kỳ việc thực hiện một mình hoặc một phần của các quyền, lợi ích, hoặc đặc quyền đó sẽ không ngăn cản bất kỳ việc thực hiện tiếp theo nào của chúng hoặc việc thực hiện bất kỳ quyền lợi, quyền lực hoặc đặc quyền khác được cung cấp trong Thỏa thuận.

16. THÔNG TIN CỦA CÔNG TY

ME TEAM LTD

Số công ty: 13520483

Địa chỉ trụ sở đăng ký: 7 Bell Yard, London, Anh, WC2A 2JR

E-mail: [email protected].

Phụ lục №1

cho Thỏa thuận Đề xuất Công khai

Hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2024

ĐIỀU KHOẢN CUNG CẤP DỊCH VỤ DƯỚI KẾ HOẠCH GIẢI PHÁP HỖ TRỢ KIẾM TIỀN

Chấp nhận một cách không điều kiện các điều khoản của Thỏa thuận, Công ty và Khách hàng cam kết thực hiện các điều khoản này về việc cung cấp Dịch vụ theo Kế hoạch Giá cước "Giải pháp toàn diện với lợi nhuận" (sau đây được gọi là "Các điều khoản"). Các Điều khoản này chỉ áp dụng đối với sự hợp tác giữa các Bên dựa trên Kế hoạch Giá cước đã chọn, cụ thể là "Giải pháp toàn diện với lợi nhuận" do Khách hàng lựa chọn.

1. Các Bên trong Phụ lục này có các quyền và nghĩa vụ bổ sung sau đây:

1.1. Công ty sẽ:

1.1.1. Thanh toán lợi nhuận của Khách hàng đúng thời hạn theo các điều khoản ở đây;

1.1.2. Xác định quyền truy cập của Khách hàng vào Tài khoản Cá nhân và quyền truy cập của Khách thăm vào nội dung trang Web trong thời gian hợp tác của các Bên.

1.2. Công ty có quyền:

1.2.1. Yêu cầu và nhận thông tin về việc đặt mã QR;

1.2.2. Cung cấp đề xuất / tư vấn về vị trí đặt mã QR;

1.2.3. Theo dõi và phân tích Lưu lượng;

1.2.4. Hạn chế quyền truy cập vào Tài khoản Cá nhân theo quy định tại điều 13.5 của Thỏa thuận.

1.3. Khách hàng sẽ:

1.3.1. Đặt mã QR trong vùng truy cập trực quan gần các Đối tượng để thu hút Lưu lượng hiệu quả hơn, theo các đề xuất của Công ty;

1.3.2. Cung cấp thông tin về việc đặt mã QR theo yêu cầu của Công ty;

1.3.3. Không đặt mã QR một cách có thể ngụ ý vi phạm đạo đức công cộng, đạo đức, văn hóa, cũng như vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành.

1.4. Khách hàng có quyền:

1.4.1. Yêu cầu từ Công ty các thông tin cần thiết cho việc đặt mã QR đúng cách, cũng như hoạt động của Tài khoản Cá nhân;

1.4.2. Yêu cầu thanh toán lợi nhuận theo các điều khoản ở đây.

2. Số tiền và thủ tục thanh toán lợi nhuận

2.1. Số tiền lợi nhuận phải thanh toán cho Khách hàng được xác định dưới dạng một phần trăm của tổng giá của Quảng cáo được trả bởi Nhà cung cấp Quảng cáo cho Công ty. Giá của Quảng cáo có thể thay đổi tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện của các Nhà cung cấp Quảng cáo khác nhau và có thể được tính dựa trên số lần xem Quảng cáo trên các trang Web và/hoặc số lần nhấp chuột của Khách thăm vào các liên kết quảng cáo.

2.2. Khách hàng có quyền nhận được lợi nhuận trong tỷ lệ 20% của tổng giá được trả bởi Nhà cung cấp Quảng cáo cho Công ty cho Lưu lượng được thu hút đến Quảng cáo, sau khi đã xem xét tất cả các điều chỉnh có thể. Số tiền lợi nhuận phải thanh toán cho Khách hàng sẽ có sẵn và được hiển thị trong Tài khoản Cá nhân của Khách hàng.

2.3. Số tiền lợi nhuận phải thanh toán cho Khách hàng cho mỗi tháng dương lịch trong đó mã QR đã được đặt sẽ được tính bằng công cụ thích hợp trong phạm vi chức năng của Tài khoản Cá nhân. Khách hàng sẽ có thể theo dõi thống kê về số lần xem Quảng cáo và/hoặc nhấp chuột vào các liên kết quảng cáo, dựa trên đó số tiền lợi nhuận phải thanh toán cho Khách hàng được xác định trong Tài khoản Cá nhân của họ.

2.4. Các Bên đồng ý rằng việc thanh toán lợi nhuận của Khách hàng sẽ được thực hiện sau khi nhận được yêu cầu trước từ Khách hàng trong Tài khoản Cá nhân, với tần suất quy định không vượt quá một lần mỗi tháng dương lịch. Công ty dự trữ quyền đánh giá yêu cầu tương ứng trong khoảng thời gian lên đến 7 (bảy) ngày dương lịch. Sau khi được phê duyệt, Công ty sẽ tiến hành chuyển lợi nhuận được quyền cho Khách hàng. Khách hàng nhận biết và đồng ý rằng có thể mất một thời gian kéo dài giữa việc chuyển và ghi có vào tài khoản của Khách hàng do các tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty, cụ thể là do sự chậm trễ của các cơ sở ngân hàng / các thực thể thanh toán trong quá trình chuyển tiền SWIFT.

2.5. Lợi nhuận sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng (IBAN) được chỉ định của Khách hàng, như được chỉ định trong Tài khoản Cá nhân của họ.

3. Thủ tục cung cấp Dịch vụ

3.1. Khách hàng sẽ có quyền truy cập vào Tài khoản Cá nhân bằng cách đăng ký và tạo tài khoản trên Nền tảng. Việc đăng ký sẽ được thực hiện bởi Khách hàng / một đại diện ủy quyền của Khách hàng.

3.2. Đối với việc phát triển các trang Web, Khách hàng sẽ cung cấp cho Công ty thông tin ban đầu về Đối tượng, mà Khách hàng muốn đặt trên các trang Web để Khách thăm có thể làm quen với, quét mã QR tương ứng. Điều này cho phép Công ty phát triển các trang Web và mã QR tương ứng. Khi hoàn thành việc phát triển các trang Web, Công ty sẽ mã hóa các liên kết đến chúng trong các mã QR tương ứng.

3.3. Khi các trang Web và/hoặc mã QR được tạo bởi Công ty, Khách hàng sẽ phê duyệt chúng, điều này sẽ được coi là một sự đồng ý và sẵn sàng của Khách hàng để đặt các mã QR tương ứng. Các mã QR được tạo chứa liên kết đến các trang Web sẽ trở nên có sẵn trong Tài khoản Cá nhân của Khách hàng. Chúng phải được phê duyệt bởi Khách hàng trong vòng 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày truy cập vào mã QR. Để thực hiện điều này, Khách hàng sẽ gửi email từ địa chỉ email của mình đến địa chỉ email của Công ty với nội dung "Trang web được tạo vào ..202_ được phê duyệt" hoặc "Trang web được tạo trong khoảng thời gian từ ..202_ đến ..202_ được phê duyệt" hoặc bằng bất kỳ cách nào khác mà sẽ rõ ràng và không gây hiểu lầm về việc phê duyệt các trang Web được tạo.

3.4. Trong trường hợp không có phản hồi từ Khách hàng về việc phê duyệt hoặc thông báo về các mong muốn, ý kiến hoặc/hoặc phản đối bổ sung đối với các mã QR và/hoặc trang Web được tạo bởi Công ty trong khoảng thời gian được quy định tại điều 3.3 của Phụ lục này, các mã QR và/hoặc trang Web đó sẽ được coi là đã được phê duyệt tự động. Trong trường hợp có mong muốn, ý kiến hoặc/hoặc phản đối bổ sung đối với các mã QR và/hoặc trang Web được tạo, các Bên sẽ tiến hành thêm cuộc thảo luận và đàm phán nhằm điều chỉnh các mã QR và/hoặc trang Web để tính đến các mong muốn bổ sung. Các Bên đồng ý rằng việc thay đổi các mã QR và/hoặc trang Web chỉ có thể thực hiện trong trường hợp phát hiện ra các lỗi chính tả, in sai, lỗi kỹ thuật dẫn đến việc hoạt động không chính xác của các mã QR và/hoặc trang Web, hoặc các khuyết điểm khác do Công ty gây ra. Các thay đổi đối với các mã QR và/hoặc trang Web vì các lý do khác ngoài những lý do đã nêu, bao gồm, nhưng không giới hạn, ý kiến phản hồi / phản đối của Khách hàng về thiết kế, cấu trúc hoặc các yếu tố cá nhân không ảnh hưởng đến việc hoạt động chính xác của các mã QR và/hoặc trang Web, cũng như các sự cố kỹ thuật xảy ra không phải do lỗi của Công ty, có thể được thực hiện với một phí bổ sung được thỏa thuận song phương bởi các Bên.

3.5. Sau khi nhận được các tài liệu cần thiết, bao gồm các mã QR, từ Công ty, Khách hàng sẽ đặt các mã QR trong vùng truy cập trực quan gần các Đối tượng. Khách hàng sẽ đặt các mã QR trong vòng 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt / nhận diện tự động của họ. Khách hàng cam kết đảm bảo điều kiện phù hợp của các mã QR trong suốt quá trình đặt và duy trì điều này trong thời gian hợp tác giữa các Bên, cho phép việc quét chúng một cách không bị trở ngại bởi Khách thăm tiềm năng.

3.6. Theo yêu cầu của Công ty, Khách hàng cam kết cung cấp tài liệu với bản chụp ảnh / video về việc đặt các mã QR trong vòng 5 (năm) ngày làm việc.

4. Đại diện và bảo đảm

4.1. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng Công ty không có ảnh hưởng đến Nhà cung cấp Quảng cáo khi xác định giá của Quảng cáo và/hoặc Lưu lượng, và do đó, số tiền lợi nhuận có thể được thanh toán cho Khách hàng không phụ thuộc trực tiếp vào Công ty.

4.2. Các Bên nhận thức và đồng ý rằng Nhà cung cấp Quảng cáo có thể phân tích Lưu lượng để xác định tính hợp lệ của nó. Trong trường hợp phát hiện Lưu lượng không hợp lệ, có thể được gây ra bởi các phương pháp nhân tạo, bot hoặc các thực hành gian lận khác, Lưu lượng đó sẽ không được tính khi tính toán số tiền lợi nhuận phải thanh toán cho Khách hàng. Tất cả các quyết định liên quan đến tính hợp lệ của Lưu lượng được thực hiện duy nhất bởi Nhà cung cấp Quảng cáo và Công ty không tham gia vào việc đưa ra các quyết định như vậy.

Trong trường hợp phát hiện Lưu lượng không hợp lệ, Nhà cung cấp Quảng cáo có quyền điều chỉnh số tiền lợi nhuận phải thanh toán cho Khách hàng trước ngày thực hiện việc chuyển cho Khách hàng. Số tiền lợi nhuận sẽ được điều chỉnh bằng cách trừ đi giá của Lưu lượng không hợp lệ từ tổng số tiền lợi nhuận phải thanh toán cho Khách hàng.

Phụ lục №2

cho Thỏa thuận Đề xuất Công khai

Hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2024

ĐIỀU KHOẢN CUNG CẤP DỊCH VỤ DƯỚI KẾ HOẠCH ĐẦY ĐỦ. KHÔNG QUẢNG CÁO

Bằng việc không điều kiện chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận, Công ty và Khách hàng cam kết thực hiện các điều khoản cung cấp Dịch vụ theo Gói Dịch vụ "Gói đầy đủ. Không quảng cáo" (sau đây được gọi là "Điều khoản"). Những Điều khoản này chỉ áp dụng cho sự hợp tác giữa các Bên dựa trên Gói Dịch vụ đã chọn, cụ thể là "Gói đầy đủ. Không quảng cáo" do Khách hàng chọn.

1. Các Bên trong Phụ lục này có các quyền và nghĩa vụ bổ sung sau đây:

1.1. Công ty sẽ:

1.1.1. Cung cấp cho Khách hàng cơ hội sử dụng Nền tảng theo các điều khoản của Thỏa thuận và các Phụ lục của nó;

1.1.2. Cung cấp cho Khách hàng Quyền truy cập Mở rộng vào Nền tảng sau khi thanh toán theo Gói Dịch vụ đã chọn.

1.2. Công ty có quyền:

1.2.1. Nhận thanh toán cho Dịch vụ theo các điều khoản được quy định ở đây;

1.2.2. Chấm dứt việc cung cấp Quyền truy cập Mở rộng vào Nền tảng trong trường hợp Khách hàng không thanh toán cho Gói Dịch vụ sau khi kỳ hạn đã thanh toán trước đó kết thúc;

1.2.3. Chấm dứt việc cung cấp Quyền truy cập Mở rộng vào Nền tảng và chấm dứt Thỏa thuận một cách đơn phương trong trường hợp Khách hàng vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận theo Điều 13.3 của Thỏa thuận.

1.3. Khách hàng sẽ:

1.3.1. Thanh toán cho Dịch vụ đúng hạn và đầy đủ theo các điều khoản của Gói Dịch vụ.

1.4. Khách hàng có quyền:

1.4.1. Nhận Quyền truy cập Mở rộng vào Nền tảng đúng hạn và theo thủ tục quy định.

2. Chi phí của Dịch vụ và thủ tục thanh toán

2.1. Quyền truy cập Mở rộng vào Nền tảng được cung cấp thông qua một mô hình dựa trên đăng ký, yêu cầu Khách hàng thực hiện thanh toán trước đầy đủ, bao gồm toàn bộ chi phí của Gói Dịch vụ (100%).

2.2. Giá cả cho Dịch vụ cung cấp Quyền truy cập Mở rộng vào Nền tảng được thiết lập và chỉ định trên Trang web.

2.2.1. Các điều khoản của Gói Dịch vụ "Gói đầy đủ. Không quảng cáo" do Khách hàng chọn, bao gồm chi phí của nó, có thể được thay đổi bởi Công ty một cách đơn phương. Công ty sẽ thông báo cho Khách hàng ít nhất 10 (mười) ngày làm việc trước ngày hiệu lực dự kiến của các điều khoản mới của Gói Dịch vụ, và công bố một thông báo tương ứng trên Trang web. Việc thay đổi Gói Dịch vụ không ảnh hưởng đến các điều khoản của kỳ hạn đã thanh toán sử dụng Gói Dịch vụ bởi Khách hàng.

2.3. Quyền truy cập Mở rộng vào Nền tảng sẽ được cấp sau khi Khách hàng đã hoàn tất việc thanh toán đầy đủ cho Gói Dịch vụ áp dụng. Thời gian truy cập sẽ kéo dài 1 (một) tháng kể từ ngày kích hoạt.

2.4. Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Thỏa thuận, Khách hàng sẽ thanh toán cho Gói Dịch vụ bằng hệ thống thanh toán điện tử của Đại lý Tài chính được cung cấp bởi chức năng Trang web. Các hướng dẫn thủ tục quản lý thanh toán thông qua hệ thống thanh toán điện tử của Đại lý Tài chính sẽ tuân thủ các quy định được thiết lập bởi Đại lý Tài chính.

2.5. Nếu Khách hàng đã thanh toán, đăng ký Gói Dịch vụ "Gói đầy đủ. Không quảng cáo" và cung cấp thông tin hóa đơn cho Đại lý Tài chính, Khách hàng công nhận và đồng ý rằng mình sẽ bị tính phí định kỳ từ tài khoản được chỉ định tại tỷ lệ đăng ký đang hiệu lực. Khách hàng công nhận rằng các điều khoản và điều kiện của Gói Dịch vụ có thể thay đổi và đồng ý thanh toán chi phí Gói Dịch vụ áp dụng trừ khi Khách hàng hủy đăng ký như mô tả dưới đây.

2.5.1. Khi kết thúc mỗi kỳ đăng ký, Gói Dịch vụ "Gói Đầy Đủ. Không Quảng Cáo" đã thanh toán sẽ tự động gia hạn cho thời gian xác định để tiếp tục Quyền truy cập Mở rộng vào Nền tảng trong 1 (một) tháng. Để tránh việc gia hạn tự động và các khoản phí tiếp theo, và trong trường hợp Khách hàng muốn ngừng sử dụng Quyền truy cập Mở rộng vào Nền tảng và chấm dứt đăng ký Gói Dịch vụ "Gói Đầy Đủ. Không Quảng Cáo", Khách hàng phải bắt đầu quy trình hủy đăng ký thông qua Tài khoản Cá nhân trước khi kỳ hạn đăng ký thích hợp kết thúc.

2.5.2. Khách hàng rõ ràng công nhận và đồng ý rằng, bằng cách không hủy đăng ký trước khi hết hạn, mình ủy quyền cho việc gia hạn tự động của đăng ký cho kỳ hạn tương ứng. Khách hàng cũng công nhận rằng các khoản phí liên quan đến việc gia hạn sẽ được áp dụng.

2.5.3. Trong trường hợp Khách hàng quyết định hủy đăng ký, hành động này đồng nghĩa với việc ngừng gia hạn tự động. Tuy nhiên, Khách hàng sẽ vẫn giữ Quyền truy cập Mở rộng vào Nền tảng cho thời gian còn lại cho đến khi kỳ hạn đăng ký đã thanh toán kết thúc.

2.5.4. Trong trường hợp, vì bất kỳ lý do nào, việc thanh toán định kỳ cho Gói Dịch vụ áp dụng không được xử lý đúng theo lịch trình, việc cung cấp dịch vụ với Quyền truy cập Mở rộng vào Nền tảng sẽ tự động chấm dứt.

2.6. Dưới Gói Dịch vụ "Gói đầy đủ. Không quảng cáo", Khách hàng có quyền đặt hàng phát triển các Trang web từ Công ty, điều này phụ thuộc vào việc Khách hàng thanh toán một khoản phí riêng biệt.

2.7. Các Bên đã thỏa thuận rằng chi phí phát triển của 1 (một) Trang web là 40 đô la Mỹ (bốn mươi đô la Mỹ).

2.8. Để đặt hàng phát triển các Trang web từ Công ty, Khách hàng có quyền gửi yêu cầu tương ứng đến hỗ trợ của Công ty thông qua chức năng được cung cấp trên Trang web hoặc liên hệ với địa chỉ email của Công ty được chỉ định trong Phần 16 của Thỏa thuận. Sau khi xem xét yêu cầu của Khách hàng, Công ty được ủy quyền phát hành hóa đơn cho các Dịch vụ phát triển web, hóa đơn sẽ được gửi đến địa chỉ email của Khách hàng như được cung cấp trong quá trình giao tiếp hoặc qua các phương tiện giao tiếp khác được thỏa thuận giữa các Bên.

2.9. Hóa đơn được phát hành bởi Công ty phải được thanh toán đầy đủ trong vòng 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được. Sau khi nhận được thanh toán đầy đủ trong số tiền được chỉ định trong hóa đơn, Công ty có thể bắt đầu cung cấp các Dịch vụ phát triển Trang web theo Thỏa thuận và Phụ lục này.

3. Thủ tục cung cấp Dịch vụ

3.1. Khách hàng sẽ có khả năng nhận Quyền truy cập Mở rộng vào Nền tảng chỉ sau khi hoàn tất quy trình đăng ký trên Nền tảng và tạo Tài khoản Cá nhân. Quy trình đăng ký sẽ được thực hiện bởi Khách hàng / đại diện được uỷ quyền của Khách hàng.

3.2. Trong quá trình đăng ký, Khách hàng sẽ điền vào mẫu đăng ký và cung cấp thông tin chính xác và duy trì thông tin này. Khách hàng hiểu rằng do việc cung cấp thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác, Khách hàng sẽ không thể truy cập vào Nền tảng, điều này sẽ làm cho Công ty không thể cung cấp Dịch vụ.

3.3. Phạm vi chức năng của Nền tảng có sẵn cho Khách hàng trong phạm vi Quyền truy cập Mở rộng vào Nền tảng được quy định trên Trang web.

3.4. Sau khi tín dụng số tiền cần thiết vào tài khoản của Công ty, Công ty cung cấp cho Khách hàng Quyền truy cập Mở rộng vào Nền tảng. Trong trường hợp không thanh toán được phí đăng ký theo Điều 2.5 của Phụ lục, Quyền truy cập Mở rộng vào Nền tảng sẽ bị hạn chế. Khi bị hạn chế Quyền truy cập Mở rộng vào Nền tảng, Công ty sẽ có quyền tự động đặt các tài liệu quảng cáo trên các Trang web và / hoặc mã QR tạo theo Gói Dịch vụ "Gói đầy đủ. Không quảng cáo".

3.5. Mọi thanh toán định kỳ tiếp theo được tính là thanh toán cho Gói Dịch vụ tương ứng và việc ghi nợ vào tài khoản của Công ty xác nhận việc cung cấp Dịch vụ bởi Công ty và sự chấp nhận của Khách hàng cho kỳ trước mà không có khiếu nại hoặc phản đối. Nếu Khách hàng không cần phải kéo dài kỳ hạn của Gói Dịch vụ, Dịch vụ cung cấp Quyền truy cập Mở rộng vào Nền tảng cho kỳ trước sẽ được coi là được cung cấp đúng cách và được chấp nhận bởi Khách hàng sau khi kỳ hạn của Dịch vụ được cung cấp. kỳ hạn đã trôi qua, miễn là Khách hàng không gửi khiếu nại hợp lý về việc cung cấp Dịch vụ trước khi việc cung cấp Dịch vụ được hoàn tất. Khiếu nại sẽ không được xem xét là hợp lý nếu nó liên quan đến các trường hợp được chỉ định trong các phần 7 và 8 của Thỏa thuận.

3.6. Khách hàng có quyền liên hệ với Công ty về việc phát triển các Trang web. Công ty bắt đầu phát triển các Trang web chỉ sau khi nhận được thông tin và tài liệu cần thiết để cung cấp Dịch vụ đúng cách, cũng như sau khi tín dụng số tiền cần thiết vào tài khoản của Công ty theo Điều 2.9 của Phụ lục.

3.6.1. Khi hoàn thành việc phát triển các Trang web, Công ty sẽ gửi một liên kết với quyền truy cập đến địa chỉ email của Khách hàng. Công ty có quyền gửi các liên kết đến các Trang web được tạo ra một cách dần dần, phụ thuộc vào mức độ hoàn thiện của chúng. Khách hàng phải phê duyệt các Trang web được tạo ra trong vòng 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được email có liên kết đến các Trang web. Để mục đích này, Khách hàng sẽ sử dụng địa chỉ email của mình để gửi một thư đến địa chỉ email của Công ty với nội dung "Các trang web được tạo ra vào ngày ..202_ được chấp thuận" hoặc "Các trang web được tạo ra trong khoảng thời gian từ ..202_ đến ..202_ được chấp thuận" hoặc bằng bất kỳ cách nào khác mà sẽ không thể hiểu lầm và không thể hiểu sai về việc chấp thuận các Trang web được tạo ra. Thời hạn chấp thuận của các Trang web sẽ bắt đầu từ thời điểm sau khi nhận được một email từ Công ty chứa danh sách các Trang web và chỉ liên quan đến các Trang web được tạo ra mà đã được gửi trong email liên quan.

3.6.2. Trong trường hợp Khách hàng không phản hồi về việc chấp thuận hoặc thông báo về các yêu cầu, ý kiến và / hoặc phản đối bổ sung đối với các Trang web được tạo ra bởi Công ty trong khoảng thời gian được quy định trong Điều 3.6.1 của Phụ lục, các Trang web này sẽ được coi là đã được phê duyệt tự động. Trong trường hợp có các yêu cầu, ý kiến và / hoặc phản đối bổ sung đối với các Trang web đã được tạo ra, các Bên sẽ tiến hành các cuộc tham khảo và đàm phán bổ sung nhằm điều chỉnh các Trang web dựa trên các yêu cầu bổ sung. Các Bên đồng ý rằng các thay đổi cho các Trang web chỉ có thể được thực hiện nếu có các lỗi chính tả, lỗi in, lỗi kỹ thuật dẫn đến hoạt động không đúng của các Trang web hoặc các khuyết điểm khác gây ra bởi Công ty. Các thay đổi cho các Trang web vì các lý do khác ngoài các lý do đã được nêu, bao gồm, nhưng không giới hạn, các ý kiến / phản đối của Khách hàng về thiết kế, cấu trúc hoặc các yếu tố cá nhân không ảnh hưởng đến việc hoạt động đúng của các Trang web, cũng như các sự cố kỹ thuật đã xảy ra không phải do lỗi của Công ty, có thể được thực hiện với một khoản phí bổ sung được các Bên thỏa thuận.

3.6.3. Việc phê duyệt các Trang web theo cách được quy định trong Điều 3.6.1 và 3.6.2 của Phụ lục, xác nhận rằng Khách hàng không có khiếu nại và ý kiến về chất lượng và tính đúng hạn của Dịch vụ đã cung cấp.