Політика конфіденційності

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Чинна редакція опублікована: “01” січня 2024 року

Цей Договір публічної оферти (надалі - "Оферта", "Договір") є офіційною пропозицією ME TEAM LTD, компанії, зареєстрованої згідно із законодавством Англії та Уельсу, з номером компанії 13520483 та юридичною адресою: 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR (надалі - "Компанія"), адресованою вам, як відвідувачу Вебсайту та потенційному замовнику (надалі - "Замовник"), укласти договір на наступних умовах. Компанія та Замовник окремо іменуються "Сторона" , а разом - "Сторони" .

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договір є офіційним документом і опублікований на Вебсайті Компанії за наступним посиланням: https://me-qr-museum.com.

1.2. Публічно розміщена Оферта відображає намір Компанії вступити в правовідносини з Замовником відповідно до умов та положень Договору.

1.3. Акцепт Оферти здійснюється Замовником шляхом оплати обраного Тарифного плану та/або шляхом явного та чіткого вираження згоди шляхом встановлення прапорця, що підтверджує ознайомлення та згоду Замовника з умовами Оферти.

1.4. Акцепт Замовником Оферти становить юридично обов'язкову угоду між Сторонами. У зв'язку з цим Замовник несе відповідальність за ретельне і всебічне ознайомлення з викладеними в Оферті положеннями. У разі незгоди з умовами Оферти, Замовник залишає за собою право відмовитися від акцепту Оферти та використання Послуг, які надає Компанія: для цього Замовник не повинен оплачувати Послуги та/або не встановлювати відповідний прапорець.

1.5. Якщо Замовник є юридичною особою, він гарантує, що акцепт Оферти здійснений належним чином уповноваженим представником юридичної особи Замовника.

1.6. Оферта не вимагає підписання та скріплення печаткою Замовника / уповноваженого представника Замовника та зберігає повну юридичну силу та чинність.

1.7. Якщо між Компанією та Замовником укладено окремий договір про надання послуг, то такий договір має переважну силу над умовами Оферти.

2. ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. Якщо з контексту не випливає іншого, у Договорі наведені нижче терміни мають наступні значення:

“QR-код” - це двовимірний штрих-код, що містить посилання на певну Вебсторінку, який можна розпізнати за допомогою сканувального обладнання та/або камери мобільного пристрою.

“Платформа” - вебсайт за посиланням: https://me-qr.com, який належить Компанії та надає можливість створювати власні QR-коди або на основі існуючих зразків.

“Особистий кабінет” - профіль користувача, зареєстрований на Платформі з метою отримання Послуг. Особистий кабінет містить статистику Трафіку, загальну кількість сканувань QR-кодів, сканувань унікальними пристроями, іншу аналітичну та статистичну інформацію про конверсії, дані про розмір Рекламного доходу (якщо такий є), а також іншу інформацію, яка може бути необхідною для ефективної співпраці Сторін.

“Розширений доступ до Платформи” – послуги з надання Замовнику розширеного доступу до Платформи відповідно до обраного Замовником Тарифного плану.

“Обʼєкт” - фізичний чи віртуальний обʼєкт, який може бути фотографією, зображенням, твором мистецтва, продуктом, послугою, товаром, подією, заходом, або інший обʼєкт, інформація про який розміщується на Вебсторінках.

“Відвідувач” - особа, яка відсканувала QR-код та перейшла за відповідним посилання, та/або відвідала Вебсторінку за допомогою прямого посилання, та/або здійснила перехід із використанням пошукових систем.

“Вебсторінка” - інформаційний ресурс, доступний в мережі Інтернет, який створюється Компанією на підставі інформації, наданої Замовником, а також який використовується для відображення контенту, який Замовник бажає представити своїм Відвідувачам щодо Обʼєкта.

“Вебсайт” - вебсайт за посиланням: https://me-qr-museum.com/, на якому Замовник має можливість здійснити акцепт Оферти.

“Тарифний план” - інформація про умови, вартість та строки надання Послуг за Договором.

“Трафік” - узагальнений термін, який може охоплювати відвідування Вебсторінок за допомогою сканування QR-кодів, переходи за допомогою пошукових систем та за прямими посиланнями, а також всі види взаємодії зі змістом Вебсторінки, які можуть здійснюватись Відвідувачами.

“Провайдер Реклами” - третя особа, що надає через мережу Інтернет послуги із розміщення Реклами на Вебсторінці для показу Відвідувачам, які переглядають зміст Вебсторінки, зокрема AdSense та інші сервіси, які надають послуги з розміщення Реклами.

“Реклама” - інформація про будь-який об’єкт рекламування, розповсюджена Провайдером Реклами на Вебсторінках у будь-якій формі та в будь-який спосіб, і призначена для формування та підтримки обізнаності споживачів Реклами та їх інтересу щодо такого об'єкта Реклами, у тому числі шляхом залучення таких осіб до відвідування певних інформаційних ресурсів (сайтів) в мережі Інтернет.

“Фінансовий агент” - платіжна система (в особі Stripe Inc., зареєстрована відповідно до законодавства штату Делавер, США (і її афілійованих осіб, якщо це може бути застосовано)), яка організовує і здійснює переказ грошових коштів від імені Компанії з використанням електронних методів обробки платежів за товари або послуги, що продаються на Вебсайті.

3. ПРЕДМЕТ

3.1. Компанія зобов'язується надати Замовнику послуги, перелік яких зазначений у додатках до Договору (далі - “Послуги”) в порядку та на умовах, визначених Договором та додатками до нього, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити надані Компанією Послуги (у разі необхідності).

3.2. До Послуг, які можуть надаватися за Договором та додатками до нього, відносяться, зокрема, але не обмежуючись:

 • Надання Розширеного доступу до Платформи;
 • Надання послуг з розробки Вебсторінок на замовлення;
 • Виплата доходу від розміщення Реклами.

3.3. У разі обрання Замовником Тарифного плану “Рішення під ключ із Заробітком”, умови співпраці та надання Послуг підлягатимуть додатковому регулюванню, викладеному в Додатку №1 до Договору. Якщо Замовник обирає Тарифний план “Повний пакет. Без реклами”, додаткові умови співпраці будуть викладені в Додатку №2 до Договору. Одночасне застосування обох Додатків до одного Тарифного плану не допускається.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Компанія зобов'язана:

4.1.1. Надавати Послуги відповідно до умов Договору та додатків до нього;

4.1.2. Самостійно підтримувати Платформу та/або Вебсторінки у належному технічному стані, що дозволятиме Замовнику отримувати Послуги;

4.1.3. На запит Замовника розробити Вебсторінки на основі наданої Замовником інформації, а також надати Замовнику QR-коди з посиланнями на відповідні Вебсторінки, відповідно до умов Договору та додатків до нього;

4.1.4. Виконувати інші зобов'язання, передбачені Договором та додатками до нього.

4.2. Компанія має право:

4.2.1. Тимчасово обмежувати доступ до Платформи та/або Вебсторінок для усунення технічних несправностей та/або проведення регулярного технічного обслуговування у вихідні, святкові або інші неробочі дні без попереднього повідомлення Замовника;

4.2.2. Ініціювати зміну обраного Замовником Тарифного плану відповідно до п. 5.3 Договору;

4.2.3. Не розпочинати надання Послуг з розробки Вебсторінок до моменту отримання від Замовника повної інформації та всіх необхідних для цього матеріалів, а також оплати (якщо вимагається);

4.2.4. На власний розсуд змінювати зміст Платформи, включаючи, але не обмежуючись, текстові матеріали, зображення, фотографії, елементи дизайну, анімації, функціонал, без попередження та узгодження із Замовником;

4.2.5. Мати інші права, що випливають з положень Договору та/або додатків до нього або прямо передбачені чинним законодавством Англії та Уельсу.

4.3. Замовник зобов'язаний:

4.3.1. Забезпечити належний рівень захисту свого Особистого кабінету, достатній для запобігання порушень, передбачених п. 7.5.1 Договору. Будь-які дії, що здійснюються на Платформі з Особистого кабінету Замовника, вважатимуться такими, що вчинені Замовником / уповноваженими особами Замовника;

4.3.2. Надавати Компанії повну, точну, коректну і правдиву інформацію та матеріали, необхідні для розробки Вебсторінок;

4.3.3. Не передавати свої права за Договором третім особам без попереднього погодження із Компанією;

4.3.4. Негайно повідомляти Компанію про будь-які випадки несанкціонованого доступу до логіну та паролю Замовника від Особистого кабінету та/або про будь-яке порушення безпеки Платформи;

4.3.5. Не розміщувати QR-коди таким чином, що може свідчити про порушення норм суспільної моралі, етики, культури, а також порушувати норми чинного законодавства;

4.3.6. Виконувати інші зобов'язання, викладені в Договорі та додатках до нього.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Мати вільний доступ до інформації та функціоналу Платформи відповідно до придбаного / обраного Тарифного плану, а також до Вебсторінок, створених Компанією на замовлення Замовника;

4.4.2. Отримувати необхідну інформацію та технічну підтримку щодо співпраці на умовах обраного Тарифного плану;

4.4.3. Отримувати цілодобовий доступ до Платформи та/або Вебсторінок, за винятком випадків, передбачених Договором;

4.4.4. Мати інші права, що випливають з положень Договору та/або додатків до нього або прямо передбачені чинним законодавством Англії та Уельсу.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Загальна вартість Договору складає сукупність всіх сум, сплачених Замовником за Тарифний план та/або всіх сум доходу від розміщення Реклами, перерахованих Компанією Замовнику.

5.2. Сторони домовились, що умови оплати Послуг будуть додатково визначені у відповідному додатку до Договору.

5.3. Замовник має право вимагати зміни обраного Тарифного плану.

При переході на платний Тарифний план Замовник зобов'язаний сплатити повну вартість відповідного Тарифного плану, яка зазначена на Вебсайті.

У разі переходу на безоплатний Тарифний план, сплачені Замовником кошти не повертаються, а платний Тарифний план залишається в силі до завершення первісно оплаченого строку його дії.

Перехід Замовника на новий обраний Тарифний план припиняє дію попереднього Тарифного плану, за винятком вищенаведеного. Замовник не може користуватися Послугами на умовах декількох різних Тарифних планів одночасно.

5.4. Розрахунки вважаються завершеними в момент зарахування необхідної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Компанії, та/або з моменту перерахування доходу від розміщення Реклами на банківський рахунок Замовника, який вказаний в Особистому кабінеті.

5.5. Всі податки й збори, які можуть бути пов'язані з виконанням Договору, сплачуються кожною Стороною окремо. Витрати, пов'язані з обробкою платежів, а також комісії за переказ при здійсненні оплати Тарифного плану або отримання доходу від розміщення Реклами, оплачуються коштом Замовника.

5.6. Всі витрати, повʼязані з друком та розміщенням QR-кодів, покладаються виключно на Замовника.

6. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

6.1. Звʼязок та комунікація між Сторонами, обмін вихідними даними, матеріалами та іншою необхідною інформацією здійснюється відповідно до п. 15.2 Договору.

6.2. Детальний порядок надання Послуг за окремим Тарифним планом визначається у відповідному додатку до Договору з урахуванням п. 3.3 Договору.

6.3. Протягом строку дії Договору Замовник має право звертатися до Компанії для отримання технічної підтримки з питань використання Платформи та/або Особистого кабінету, а також функціонування Вебсторінок та створених QR-кодів.

7. ПРЕДСТАВНИЦТВО ТА ГАРАНТІЇ

7.1. Кожна Сторона підтверджує і гарантує, що:

(а) вона належним чином організована, відповідно до законодавства своєї юрисдикції;

(б) вона володіє всіма необхідними повноваженнями та підставами виконувати умови Договору;

(в) Договір було оформлено належним чином, він має юридичну силу і є дійсним;

(г) Договір відповідає волевиявленню Сторін щодо предмета Договору.

7.2. Сторони визнають та гарантують, що будь-які елементи тексту, графіки, фотографій, дизайнів, торговельних марок, інших ілюстрацій, які можуть бути надані однією Стороною іншій, залишаються виключною власністю Сторони, яка передала такі матеріали, або третьої сторони, яка є власником всіх виключних прав на матеріали та надала Стороні невиключні права на їх використання та розповсюдження відповідно до цілей Договору.

7.3. Доступ до Платформи, Особистого кабінету та Вебсторінок надається відповідно до загальноприйнятого принципу “ЯК Є” (“AS IS”), тобто без будь-яких гарантійних та інших зобов’язань, крім тих, які передбачає Договір й застосовне законодавство, однак Компанія робить все можливе та вживає всіх розумно можливих технічних та юридичних заходів, щоб забезпечити належне виконання умов Договору.

7.4. Компанія не гарантує, що: (1) функціональність Платформи, а також окремих її функцій, які можуть стати доступними Замовнику в рамках обраного Тарифного плану, відповідають або будуть відповідати вимогам і очікуванням Замовника; (2) створені Вебсторінки відповідають або будуть відповідати вимогам і очікуванням Замовника; (3) Платформа та Вебсторінки будуть доступні безперервно, доступ до яких буде надаватися швидко, надійно та безпомилково; (4) Платформа та Вебсторінки не містять будь-яких помилок, упущень, переривань, видалень, друкарських помилок або інших дефектів; (5) Платформа та Вебсторінки не містять будь-яких вірусів або інших шкідливих компонентів; (6) якість будь-якої послуги, інформації тощо, отриманої на Платформі, буде відповідати очікуванням Замовника; (7) будь-які дефекти або помилки будуть виправлені.

7.5. Замовник погоджується і гарантує, що: (1) всі матеріали, надані Компанії для розробки Вебсторінок, належать Замовнику на законних підставах і Замовник має право розпоряджатися ними без будь-яких обмежень з боку третіх осіб, або третя особа, власник матеріалів, надала Замовнику право використовувати й поширювати матеріали відповідно до умов Договору; (2) не буде розміщувати QR-коди на сторонніх об'єктах, що належать іншим особам, з метою їх псування або заподіяння шкоди; (3) утримуватиметься від будь-яких дій, які можуть призвести до кримінальної або адміністративної відповідальності, завдавати шкоди репутації Компанії; (4) утримуватиметься від дій, зазначених у п. 7.5.1 Договору, які можуть негативно вплинути на роботу Платформи та її контент; (5) використання Платформи буде здійснюватись тільки ним особисто / уповноваженими представниками, що діють від імені та в інтересах Замовника; (6) для розробки Вебсторінок не надаватиме Компанії дискредитуючу, наклепницьку, ненависну, жорстку, непристойну, порнографічну, незаконну інформацію та матеріали або іншу інформацію, яка може завдати шкоди Компанії, незалежно від того, чи охороняється такий матеріал застосовним законодавством; (7) з метою сприяння зростанню доходів від Реклами в рамках Тарифного плану “Рішення під ключ із Заробітком”: QR-коди не будуть розміщуватися у важкодоступних місцях, що може ускладнити / унеможливити їх сканування потенційними Відвідувачами; вживатимуться всі необхідні заходи для запобігання псуванню QR-кодів або їх пошкодженню, що може призвести до неможливості їх сканування.

7.5.1. Замовник підтверджує, що він:

 • не вчинятиме жодних дій, які спричиняють або можуть спричинити необґрунтоване або непропорційно велике навантаження на інфраструктуру Платформи;
 • не буде втручатися або намагатися втручатися в належну роботу Платформи;
 • не використовуватиме ручне та/або автоматичне програмне забезпечення, пристрої або інші процеси для “сканування” або “шифрування” будь-якої сторінки Платформи;
 • не використовуватиме програмні віруси або будь-які інші комп'ютерні коди, файли або програми, які розроблені або призначені для порушення, пошкодження, обмеження або втручання в роботу будь-якого програмного, апаратного або телекомунікаційного обладнання, а також для пошкодження або отримання несанкціонованого доступу до будь-якої системи, даних, паролів або іншої інформації Компанії або третьої сторони;
 • не використовуватиме Платформу для фішингу та шахрайства;
 • не вчинятиме будь-яких інших протиправних дій, в тому числі отримання несанкціонованого доступу до Конфіденційної інформації, її поширення, неправомірний доступ до комп'ютерної інформації, використання та розповсюдження шкідливих комп'ютерних програм;
 • не буде модифікувати, адаптувати, субліцензувати, перекладати, продавати, здійснювати зворотне проєктування, декомпілювати або дизасемблювати будь-яку частину Платформи або іншим чином намагатися отримати будь-який вихідний код або основні ідеї чи алгоритми будь-якої частини Платформи;
 • не використовуватиме жодних інтелектуальних систем, роботів, скремблерів або інших подібних інструментів для збору даних на Платформі;
 • не намагатиметься отримати доступ до частин Платформи, на які він не уповноважений Компанією, не обходитиме і не намагатиметься обійти будь-які засоби захисту або паролі на Платформі, не отримуватиме доступ до Платформи в будь-який інший спосіб, окрім як через інтерфейс, наданий і санкціонований Компанією;
 • не використовуватиме і не намагатиметься використовувати Послуги для завантаження, вивантаження, передачі, копіювання або зберігання будь-якої інформації, даних або матеріалів, а також не братиме участі або допомагатиме в будь-якій діяльності, яка може: (i) порушувати права інтелектуальної власності або інші права будь-якої третьої сторони, (ii) містити будь-які незаконні, шкідливі, загрозливі, образливі, наклепницькі або інші небажані матеріали будь-якого виду, (iii) завдавати шкоди або намагатися завдати шкоди іншим особам, (iv) підбурювати або заохочувати поведінку, яка є незаконною, шкідливою, загрозливою, образливою, наклепницькою, вульгарною, непристойною, такою, що втручається в особисте життя інших людей, ненависницькою, дискримінаційною за расовою, етнічною, релігійною чи сексуальною ознакою або неприйнятною з інших причин, (v) сприяти шахрайству, обману чи крадіжці;
 • не змінюватиме, не відключатиме та не втручатиметься в будь-які функції безпеки або технологічні заходи, впроваджені на Платформі;
 • не використовуватиме, не розголошуватиме і не буде намагатися виявити вразливості на Платформі без негайного повідомлення Компанії про такі знахідки;
 • не буде іншим чином порушувати Договір, вимоги законів і нормативно-правових актів, права і свободи третіх осіб.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором та додатками до нього, передбачену законодавством Англії та Уельсу та Договором.

8.2. У разі несвоєчасної оплати Послуг за Тарифним планом “Повний пакет. Без реклами” згідно з умовами Договору та відповідного додатку, Компанія має право призупинити надання Замовнику Розширеного доступу до Платформи до моменту здійснення повної оплати Послуг.

8.3. У разі нерозміщення Замовником QR-кодів за Тарифним планом “Рішення під ключ із Заробітком” у строк, встановлений Додатком №1 до Договору, Компанія має право вимагати сплати штрафу, розмір якого визначається за наступним розрахунком: 40 (сорок) доларів США за кожну Вебсторінку та QR-код, створені Компанією. При цьому Вебсторінка та QR-код, який містить посилання на неї, для цілей цього пункту вважаються одним цілим. Визначений розмір штрафу відповідає фактичним витратам, понесеним Компанією на розробку і створення кожної Вебсторінки, і є компенсацією за ресурси Компанії, витрачені на створення не розміщених QR-кодів.

8.4. Компанія не несе відповідальності перед Замовником та/або третіми особами за: (а) невідповідність функціональності Платформи очікуванням Замовника, (б) помилки й збої в роботі Платформи, QR-кодів і Вебсторінок, (в) недоступність Платформи та/або Вебсторінок під час проведення технічних робіт, а також за наслідки, які можуть виникнути в результаті цього, (г) друкарські помилки, неточності, упущення або інші дефекти на Платформі та Вебсторінках, (ґ) безпечність функціонування та контент сторонніх вебсайтів, посилання на які можуть міститись на Вебсторінках, (д) збитки або шкоду, спричинені порушенням Замовником умов Договору, (е) відсутність належного Інтернет-з'єднання у Замовника, що може призвести до труднощів з доступом до Платформи, (є) затримки й перебої в роботі Платформи, які виникають прямо або опосередковано з причин, що знаходяться поза розумним контролем Компанії (перевантаження сервера, шкідливе програмне забезпечення, перебої в електропостачанні тощо), (ж) кількість Відвідувачів та їх подальші дії на Вебсторінках, (з) упущену вигоду або прибуток, або за збитки, які могли виникнути внаслідок втрати доступу до Платформи або можливості використання Платформи, або переривання господарської діяльності Замовника, незалежно від причин і підстав виникнення таких збитків, (и) затримку в наданні Послуг, якщо така затримка була викликана неналежним виконанням Замовником своїх зобов'язань, в тому числі, але не виключно, через несвоєчасну та/або неповну оплату Послуг та/або ненадання необхідної інформації та матеріалів Компанії, (і) інформацію та матеріали, надані Замовником для публікації на Вебсторінках, та їх зміст, (ї) визначення вартості Реклами та/або Трафіку, що впливає на розмір доходу Замовника за Тарифним планом “Рішення під ключ із Заробітком”, а також за невідповідність розміру доходу очікуванням Замовника, (й) за Рекламу, яка може бути опублікована на Вебсторінках, створених для Замовника, який обрав Тарифний план “Рішення під ключ із Заробітком”, і доступ до яких мають Відвідувачі, а також за її зміст.

8.5. Компанія не несе відповідальності за достовірність інформації та/або матеріалів, наданих Замовником для розробки Вебсторінок, та їх відповідність чинному законодавству. Таку відповідальність несе виключно Замовник.

8.6. Замовник погоджується з тим, що обмеження відповідальності, викладені в цьому розділі, є розумним розподілом ризиків і є істотними умовами Договору.

8.7. На Вебсторінках, створених для Замовника, який обрав Тарифний план “Рішення під ключ із Заробітком”, можуть розміщуватися активні посилання на вебсайти третіх осіб, які не обслуговуються Компанією. Компанія не несе відповідальності за політику збору та обробки персональних даних інших компаній, а також за практику обробки та використання персональних даних Відвідувачів, які переходять за посиланнями на інші вебсайти за допомогою Вебсторінки.

8.8. Замовник визнає і погоджується з тим, що він несе повну юридичну та фінансову відповідальність за всі дії, пов'язані з використанням Послуг або доступом до них. Замовник використовує Послуги на власний розсуд і ризик, і тим самим Замовник бере на себе всі потенційні ризики й зобов'язання, пов'язані з використанням Послуг, а також будь-які потенційні наслідки.

9. ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ

9.1. Замовник погоджується відшкодувати, оплатити витрати на захист та убезпечити Компанію та її працівників, посадових осіб, директорів, агентів, підрядників та інших представників від усіх претензій, вимог, дій, збитків, зобов'язань та витрат (включаючи гонорари адвокатів, витрати та гонорари свідків-експертів), що виникають внаслідок або у зв'язку з (1) використанням Платформи та Вебсторінок, (2) розміщенням QR-кодів, створених з використанням функціонала Платформи, (3) порушенням умов Договору та додатків до нього будь-яким Замовником, (4) наданням Компанії інформації та матеріалів, що належать іншим особам, для розробки Вебсторінок, що призвело до порушення прав інтелектуальної власності таких осіб. У разі пред'явлення Компанії будь-яких претензій з боку третіх осіб, що виникли з вини Замовника, Замовник зобов'язується співпрацювати з Компанією в рамках захисту Компанії за такими претензіями й врегулювати такі претензії з третіми особами своїми силами й своїм коштом, захищаючи Компанію від можливих суперечок, втрат, збитків, штрафів та інших додаткових витрат.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Компанія звільняється від відповідальності за будь-які затримки, збої або перебої в роботі Платформи, повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за Договором та додатками до нього, якщо таке невиконання прямо або опосередковано викликане обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами). До форс-мажорних обставин належать: пожежі, повені, масові захворювання (епідемії, пандемії, епізоотії), землетруси, несприятливі погодні умови у вигляді стихійних лих, дорожньо-транспортні пригоди, масові заворушення і повстання, військові маневри та/або військові дії, законодавчі акти, видані органами законодавчої та/або виконавчої влади, в тому числі постанови місцевих органів влади (органів місцевого самоврядування), перебої в роботі мережі електропостачання, хакерські атаки, віруси та інші обставини, що перешкоджають виконанню Компанією своїх зобов'язань за даним Договором.

11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І НЕРОЗГОЛОШЕННЯ

11.1. “Confidential Information” значає будь-яку непублічну інформацію (записану в документальній формі, чи збережену на будь-якому інформаційному носії), що стосується досліджень і розробок Сторін, даних Сторін, комерційної таємниці або ноу-хау, включаючи, але не обмежуючись цим: порядок співпраці Сторін і порядок здійснення платежів Компанії, інформація та матеріали, які надаються Замовником для створення Вебсторінок, інформація про Трафік, бізнес-процеси, технічні рішення, які Компанія використовує для створення QR-кодів, стратегії Сторін, розробки, процеси, технології, дизайни, маркетингова, фінансова чи інша бізнес-інформація, інформація щодо функціональних можливостей Платформи, алгоритм її роботи, статистичні, аналітичні та звітні дані, а також інша інформація, доступ до якої є обмеженим.

11.2. Конфіденційна інформація не включає інформацію, яка:

 • стала загальнодоступною без порушення зобов’язань щодо нерозголошення;
 • була правомірно відома Стороні до моменту її отриманням від іншої Сторони;
 • була отримана від третьої сторони або розроблена самостійно Стороною без порушення зобов'язань щодо нерозголошення та без обмежень щодо розголошення за Договором або будь-яким іншим договором;
 • підлягає розкриттю у зв'язку з будь-яким позовом або іншим спором, пов'язаним з Договором.

11.3. Кожна Сторона погоджується зберігати конфіденційність і не використовувати, за винятком виконання своїх зобов'язань за Договором та додатками, усю Конфіденційну інформацію іншої Сторони. Сторони будуть використовувати принаймні той самий ступінь турботи, яку вони використовують для захисту своєї конфіденційної інформації, що має таке ж значення, але ні в якому разі не менш ніж розумна обережність, щоб запобігти несанкціонованому розголошенню або використанню Конфіденційної інформації іншої Сторони як під час, так і після закінчення терміну дії цього Договору.

11.4. Попри розірвання або закінчення строку дії Договору, Сторони визнають і погоджуються, що їхні зобов'язання щодо нерозголошення Конфіденційної інформації діятимуть на період строку дії Договору та протягом 3 (трьох) років з дати закінчення строку дії Договору або дострокового розірвання цього Договору.

11.5. Компанія має право, за письмової згоди Замовника, розміщувати інформацію про співпрацю Сторін (включаючи комерційні та/або торговельні найменування Замовника) в мережі Інтернет як на власних ресурсах (в розділі портфоліо), так і на спеціалізованих платформах для пошуку клієнтів (LinkedIn / Facebook / Instagram / TikTok / Upwork тощо), що не вважається порушенням цього розділу.

11.6. Сторона, яка порушила умови цього розділу, несе відповідальність за свої дії та повинна відшкодувати іншій Стороні всі документально підтверджені витрати та збитки, понесені в результаті такого порушення.

12. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

12.1. Права інтелектуальної власності на Платформу, включаючи Особистий кабінет, до складу якої можуть входити зображення, фотографії, анімації, елементи дизайну, текстові матеріали, код та інші об’єкти авторських і/або суміжних прав, а також об’єкти патентних прав, торговельні марки, комерційні позначення і фірмові найменування, а також інші частини (незалежно від того, чи входять вони в склад Платформи або є його додатковими компонентами чи матеріалами, а також чи можуть вони бути відокремлені від Платформи та використовуватися окремо) належать Компанії у повному обсязі з моменту їх створення та підлягають охороні відповідно до законодавства Англії та Уельсу у тому числі норм, що передбачені Законом Великобританії про авторське право, дизайн і патенти 1988 року, Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів (Паризького акту від 24.07.1971, зміненого 02.10.1979), Всесвітньою конвенцією про авторське право 1952 року, а також іншими міжнародними нормативно-правовими актами.

12.2. Згідно з цим Договором, Замовнику, який придбав Тарифний план “Повний пакет. Без реклами” та протягом періоду дії відповідної підписки, надається обмежена, невиключна, відклична, непередавана ліцензія, яка не підлягаю субліцензуванню на використання Розширеного доступу до Платформи в особистій та/або господарській діяльності, зокрема, але не виключно, надається право на створення, зміну, розміщення QR-кодів із посиланнями на Вебсторінки, які були самостійно створені Замовником та/або Компанією згідно з умовами Договору та додатків до нього. Використання Платформи (в тому числі Розширеного доступу до Платформи) та її функціональних можливостей дозволено тільки в рамках пропонованого функціоналу.

12.2.1. Ліцензія, надана Компанією, не призводить до набуття Замовником жодних виключних майнових прав на Платформу та її складові елементи, включаючи право вчиняти дії, пов’язані з відтворенням, зміною, копіюванням, декомпіляцією Платформи або її окремих частин, передавати право на використання Розширеного доступу до Платформи третім особам, а також вчиняти інші дії, які перелічені п. 7.5.1 Договору. Компанія зберігає за собою всі виключні майнові права на Платформу та її складові частини, крім тих, права на які належать третім особам, що передали Компанії права на їх використання, розповсюдження, публічний показ та демонстрування на Платформі.

12.2.2. Вихідні коди Платформи (в тому числі їх частини) та алгоритми її роботи є комерційною таємницею Компанії, доступ до якої заборонений Замовнику та третім особам.

12.2.3. Будь-які дії Замовника щодо Платформи, які прямо не дозволені Договором та/або виходять за межі доступного функціоналу Платформи (в тому числі Розширеного доступу до Платформи), є забороненими, та їх вчинення Замовником є порушенням виключних майнових прав інтелектуальної власності Компанії, що є достатньою підставою для розірвання Договору та/або вжиття заходів захисту порушених прав та законних інтересів Компанії.

12.3. Сторони підтверджують, що права інтелектуальної власності на інформацію та матеріали, які можуть бути надані Замовником для розробки Вебсторінок, продовжують належати йому або третій особі, яка володіє виключними правами на надану інформацію та матеріали і яка надала Замовника невиключні права на їх використання та розповсюдження відповідно до цілей Договору. При цьому Компанія набуває виключних майнових прав інтелектуальної власності в повному обсязі на інші складові частини об'єктів з моменту їх створення, а саме: програмне забезпечення, програмний код, елементи дизайну, графічні зображення та ілюстрації, які були самостійно створені Компанією.

12.4. З метою належного функціонування Вебсторінок, Замовник надає Компанії безстрокову, всесвітню, невиключну, безоплатну ліцензію на відтворення, включення до складеного твору, створення похідних творів, переробку, адаптацію, публічне виконання, публічний показ, публічне демонстрування, публічне сповіщення в телекомунікаційних мережах (у мережі Інтернет та інших доступних мережах), інтерактивне надання доступу публіці та інші способи доведення до загального відома публіки Об'єктів, тексту, зображень, ілюстрацій та інших матеріалів, які Замовник може надавати Компанії для розробки Вебсторінок, при якому необмежене число користувачів можуть здійснити доступ до Вебсторінок та їх змісту з будь-якого місця й у будь-який час за їх власним вибором. Ця ліцензія залишається чинною після розірвання Договору будь-якою Стороною з будь-якої із причин.

При цьому Компанія надає Замовнику право розміщувати QR-коди з посиланнями на Вебсторінки відповідно до умов Договору.

13. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

13.1. Договір набуває чинності з моменту прийняття Замовником його умов відповідно до п. 1.3 Договору і діє протягом невизначеного строку надання Послуг або якщо він не буде достроково розірваний однією зі Сторін.

13.2. У разі обрання Замовником Тарифного плану “Рішення під ключ із Заробітком”, дія Договору продовжується до моменту його взаємного розірвання Сторонами або на вимогу однієї зі Сторін.

13.2.1. Договір може бути розірваний у будь-який час за взаємною згодою Сторін.

13.2.2. Договір може бути розірваний однією зі Сторін, але в будь-якому випадку з попередженням не менше ніж за 1 (один) календарний місяць до бажаної дати розірвання, шляхом направлення письмового повідомлення іншій Стороні.

13.2.3. Договір може бути розірваний Компанією в односторонньому порядку з моменту направлення відповідного письмового повідомлення, якщо Замовник ухиляється від виконання обов'язку з надання Компанії матеріалів щодо розміщення розроблених QR-кодів з Вебсторінками відповідно до положень Додатка №1 та/або не сплачує штрафні санкції за Договором протягом тривалого періоду часу (понад 5 (п'ять) робочих днів з моменту настання строку їх сплати), а також в інших випадках, коли має місце істотне порушення умов Договору з боку Замовника.

13.3. У разі обрання Замовником Тарифного плану “Повний пакет. Без реклами”, Договір діє протягом строку дії підписки на відповідний Тарифний план і припиняє свою дію, якщо він не буде пролонгований Замовником або не буде обраний інший доступний Тарифний план.

13.3.1. Компанія залишає за собою право в будь-який час в односторонньому порядку розірвати Договір в разі його істотного порушення з боку Замовника. Дострокове розірвання Договору здійснюється без відшкодування фактично оплачених Послуг.

13.4. Компанія залишає за собою право на власний розсуд і без прийняття на себе будь-яких зобов'язань скасувати будь-який обраний Тарифний план і розірвати Договір, якщо Замовник використовує Послуги у неналежний спосіб, зокрема, але не виключно, розміщує QR-коди способом, що свідчить про порушення суспільної моралі, етики, культури, а також порушує норми чинного законодавства.

13.5. Після закінчення строку дії або розірвання Договору Компанія має право на власний розсуд обмежити доступ Замовника до Платформи, а також до розроблених Вебсторінок та/або видалити їх вміст.

13.6. У разі закінчення строку дії або розірвання Договору кожна Сторона звільняється від усіх зобов'язань та відповідальності перед іншою Стороною, які виникли або виникнуть після цієї дати, за винятком того, що будь-яке розірвання або закінчення строку дії не звільняє Сторони від їхніх зобов'язань за розділами 8, 9, 11 та 12 Договору, а також не звільняє Сторони від відповідальності, що виникла внаслідок порушення Договору.

14. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

14.1. Усі спори та розбіжності, що можуть виникнути в процесі виконання Договору або у зв'язку з ним, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. Всі претензії розглядаються Компанією в письмовому вигляді й мають направлятись на електронну адресу Компанії, а саме: [email protected], протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання листа Замовника.

14.2. Якщо Сторони не зможуть врегулювати спірні питання шляхом переговорів, всі спори, розбіжності або вимоги щодо будь-яких питань, що виникають з Договору або пов'язані з ним, у тому числі щодо її укладення, тлумачення, виконання, порушення, припинення або недійсності, передаються на розгляд та остаточно вирішуються в арбітражному суді відповідно до Регламенту Лондонського міжнародного комерційного арбітражного суду (LCIA). Кількість арбітрів — один. Місцем проведення арбітражного розгляду є Лондон. Мовою арбітражного розгляду є англійська мова. Застосовним правом Договору є матеріальне право Англії та Уельсу.

15. ІНШІ УМОВИ

15.1. Компанія має право в будь-який час змінити умови Договору та/або додатків до нього. У такому випадку подальше використання Замовником Послуг та/або їх оплата буде означати згоду Замовника з новими умовами Договору та/або додатків. Компанія повідомлятиме Замовника про істотні зміни шляхом розміщення повідомлення на Вебсайті або надсилання Замовнику електронного листа (за необхідності).

15.2. Всі повідомлення за Договором повинні бути викладені в письмовій формі і направляються засобами зв'язку, обраними на розсуд Сторін, та/або за допомогою електронної пошти. Для цілей листування Сторони погоджуються, що Компанія буде використовувати адреси електронної пошти з доменними іменами @me-qr.com та/або @me-qr-museum.com, а адресою електронної пошти Замовника буде вважатися адреса, вказана останнім при заповненні форми запиту на Вебсайті або в інших формах зв'язку з Компанією.

15.3. Повідомлення та інші документи, передбачені Договором, вважаються отриманими Стороною-адресатом у день їх надсилання, а у випадку, якщо надіслання відбулось у вихідний, святковий або інший неробочий день:

- у перший робочий день після такого вихідного, святкового або іншого неробочого дня.

15.4. Сторони підтверджують та гарантують, що електронні адреси, зазначені в п. 15.2 Договору, є їх офіційними адресами електронної пошти, доступ до яких мають лише Сторони / особи, належним чином уповноважені Стороною на діяльність від імені та в інтересах цієї Сторони, і кожна зі Сторін вживає та протягом строку дії цього Договору вживатиме всіх допустимих та розумних заходів захисту власної електронної адреси.

15.5. Якщо будь-яке положення Договору буде визнано незаконним або недійсним відповідно до чинного законодавства, таке положення вважається виключеним з Договору, а всі інші положення залишаються чинними і продовжують діяти так, ніби такого незаконного або недійсного положення в Договорі не існувало.

15.6. Договір та додатки до нього є чинними в редакції та на умовах, що існують на момент його акцептування.

15.7. Додатки до Договору, положення яких регулюють відносини Компанії з Замовником в залежності від обраного Тарифного плану, є невіддільною частиною Договору.

15.8. Невикористання або затримка будь-якою зі Сторін будь-якого повноваження, права або привілею, передбаченого Договором, не буде вважатися відмовою від нього, а також будь-яке одноразове або часткове використання таких прав, повноважень або привілеїв не буде перешкоджати їх подальшому використанню або використанню будь-якого іншого права, повноваження або привілею, передбаченого Договором.

16. РЕКВІЗИТИ КОМПАНІЇ

ME TEAM LTD

Номер компанії: 13520483

Юридична адреса: 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR

Електронна пошта: [email protected].

Додаток №1

до Договору публічної оферти

Чинна редакція опублікована: “01” січня 2024 року

УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ЗА ТАРИФНИМ ПЛАНОМ “РІШЕННЯ ПІД КЛЮЧ ІЗ ЗАРОБІТКОМ”

Беззастережно акцептуючи умови Договору, Компанія та Замовник зобов\'язуються виконувати ці умови надання Послуг за Тарифним планом “Рішення під ключ із Заробітком” (надалі - 'Умови"). Умови застосовуються виключно до співпраці Сторін на підставі обраного Замовником Тарифного плану, а саме “Рішення під ключ із Заробітком”.

1. Сторони мають наступні додаткові права та обов'язки:

1.1. Компанія зобовʼязана:

1.1.1. Своєчасно здійснювати виплати доходу з розміщеної Реклами Замовнику відповідно до положень Договору та Умов;

1.1.2. Забезпечувати доступ Замовника до Особистого кабінету та доступ Відвідувачів до контенту Вебсторінок протягом періоду співпраці Сторін.

1.2. Компанія має право:

1.2.1. Запитувати та отримувати інформацію про розміщення QR-кодів;

1.2.2. Надавати рекомендації / поради щодо місць для розміщення QR-кодів;

1.2.3. Здійснювати моніторинг та аналіз Трафіку;

1.2.4. Обмежувати доступ до Особистого кабінету відповідно до п. 13.5 Договору.

1.3. Замовник зобов'язаний:

1.3.1. Розмістити QR-коди в зоні візуальної доступності біля Об'єктів для більш ефективного залучення Трафіку, відповідно до рекомендацій Компанії;

1.3.2. Надавати інформацію про розміщення QR-кодів на запит Компанії;

1.3.3. Не розміщувати QR-коди у спосіб, який може свідчити про порушення норм суспільної моралі, етики, культури, а також порушувати норми застосовного законодавства.

1.4. Замовник має право:

1.4.1. Запитувати у Компанії інформацію, необхідну для належного розміщення QR-кодів, а також функціонування Особистого кабінету;

1.4.2. Вимагати виплати доходу з розміщення Реклами відповідно до положень Договору та Умов.

2. Розмір та порядок виплати доходу

2.1. Розмір доходу, що підлягає виплаті Замовнику, визначається у відсотках від загальної вартості Реклами, сплаченої Провайдером Реклами Компанії. Вартість Реклами може відрізнятися в залежності від умов різних Провайдерів Реклами і може розраховуватися виходячи з кількості переглядів Реклами на Вебсторінках та/або кліків Відвідувачів по рекламних посиланнях.

2.2. Замовник має право на отримання доходу в розмірі 20% від загальної вартості, сплаченої Провайдером Реклами Компанії за залучений Трафік на Рекламу, з урахуванням всіх можливих коригувань. Сума доходу, що підлягає виплаті Замовнику, буде доступна і відображатиметься в Особистому кабінеті Замовника.

2.3. Розмір доходу, що підлягає виплаті Замовнику за кожен календарний місяць, в якому були розміщені QR-коди, розраховується за допомогою відповідного інструменту в рамках функціонала Особистого кабінету. Замовник матиме можливість відстежувати в Особистому кабінеті статистику переглядів Реклами та/або переходів за рекламними посиланнями, на підставі якої визначається розмір доходу, що підлягає виплаті Замовнику.

2.4. Сторони погоджуються, що виплата доходу Замовнику здійснюється за попереднім запитом Замовника в Особистому кабінеті, з обумовленою періодичністю не частіше 1 (одного) разу на календарний місяць. Компанія залишає за собою право розглядати відповідний запит у строк до 7 (семи) календарних днів. Після схвалення, Компанія переходить до перерахування належного доходу Замовнику. Замовник визнає і погоджується з тим, що між переказом Компанії і зарахуванням коштів на рахунок Замовника може пройти тривалий час через обставини, які знаходяться поза контролем Компанії, зокрема, через затримки в роботі банківських установ / платіжних організацій в процесі SWIFT-переказу.

2.5. Дохід підлягає перерахуванню на визначений Замовником банківський рахунок (IBAN), вказаний в Особистому кабінеті.

3. Порядок надання Послуг

3.1. Замовник отримує доступ до Особистого кабінету шляхом реєстрації та створення облікового запису на Платформі. Реєстрація здійснюється Замовником / уповноваженим представником Замовника.

3.2. Для розробки Вебсторінок Замовник надає Компанії вихідну інформацію про Об'єкт, яку Замовник бажає розмістити на Вебсторінках для можливості ознайомлення із нею Відвідувачами шляхом сканування відповідного QR-коду, щоб Компанія мала змогу розробити відповідні Вебсторінки та QR-коди. По завершенню розробки Вебсторінок, Компанія здійснює шифрування посилань на них у відповідних QR-кодах.

3.3. Після завершення створення Компанією Вебсторінок та/або QR-кодів, Замовник має затвердити їх, що буде вважатись вираженням згоди та готовності Замовника на розміщення відповідних QR-кодів. Створені QR-коди, що містять посилання на Вебсторінки, стають доступними в Особистому кабінеті Замовника. Їх затвердження повинно бути здійснено Замовником протягом 5 (пʼяти) робочих днів з моменту отримання доступу до QR-кодів. Для цього Замовник повинен за допомогою власної електронної адреси на електронну адресу Компанії надіслати листа з текстом “Вебсторінки, створені __.__.202_, затверджено” або “Вебсторінки, створені у період з __.__.202_ по __.__.202_, затверджено” або будь-яким іншим способом, який буде однозначно і беззаперечно свідчити про затвердження створених Вебсторінок.

3.4. За відсутності від Замовника відповіді про затвердження або повідомлення про наявність додаткових побажань, коментарів та/або заперечень стосовно створених Компанією QR-кодів та/або Вебсторінок протягом строку, передбаченого п. 3.3 Додатку, такі QR-коди та/або Вебсторінки вважаються автоматично затвердженими. У разі наявності додаткових побажань, коментарів та/або заперечень стосовно створених QR-кодів та/або Вебсторінок, Сторонами проводяться додаткові консультації та переговори, направлені на коригування QR-кодів та/або Вебсторінок з урахуванням додаткових побажань. Сторони погоджуються, що внесення змін до QR-кодів та/або Вебсторінок можливе лише за умови виявлення друкарських помилок, описок, технічних помилок, що призводять до неналежного функціонування QR-кодів та/або Вебсторінок, або інших дефектів, які виникли з вини Компанії. Внесення змін до QR-кодів та/або Вебсторінок з причин, відмінних від зазначених вище, включаючи, але не обмежуючись, за наявності зауважень / заперечень Замовника щодо дизайну, структури або окремих елементів, які не впливають на належне функціонування QR-кодів та/або Вебсторінок, а також технічних несправностей, що виникли не з вини Компанії, можуть бути здійснені за додаткову плату, яка буде узгоджена Сторонами за взаємною згодою.

3.5. Після отримання від Компанії необхідних матеріалів, зокрема QR-кодів, Замовник повинен розмістити QR-коди у зоні візуальної доступності поряд з Об'єктами. Розміщення QR-кодів повинно бути здійснено Замовником протягом 5 (пʼяти) робочих днів з моменту їх затвердження / визнання автоматично затвердженими. Замовник зобовʼязується забезпечити належний стан QR-кодів під час їх розміщення та підтримувати його протягом періоду співпраці Сторін, який дозволяє безперешкодне сканування їх потенційними Відвідувачами.

3.6. За запитом від Компанії Замовник зобовʼязується протягом 5 (пʼяти) робочих днів надати матеріали із фото- / відеофіксацією фактів розміщення QR-кодів.

4. Представництво та гарантії

4.1. Замовник визнає та погоджується з тим, що Компанія не має жодного впливу на Провайдера Реклами при визначенні вартості Реклами та/або Трафіку, а отже, розмір доходу, який може бути виплачений Замовнику, безпосередньо не залежить від Компанії.

4.2. Сторони визнають і погоджуються з тим, що Провайдери Реклами можуть здійснювати аналіз Трафіку з метою визначення його валідності. У випадку виявлення недійсного Трафіку, який може бути спричинений штучними методами, ботами або іншими обманними практиками, такий Трафік не береться до уваги при розрахунках суми доходу, який підлягає виплаті Замовнику. Всі рішення щодо валідності Трафіку приймаються виключно Провайдерами Реклами й Компанія не бере участі у прийнятті таких рішень.

У разі виявлення невалідного Трафіку, Провайдери Реклами мають право коригувати суму доходу, яка підлягає виплаті Замовнику, до настання дати для здійснення переказу Замовнику. Коригування суми доходу здійснюється шляхом віднімання вартості невалідного Трафіку від загальної суми доходу, який підлягав виплаті Замовнику.

Додаток №2

до Договору публічної оферти

Чинна редакція опублікована: “01” січня 2024 року

УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ЗА ТАРИФНИМ ПЛАНОМ “ПОВНИЙ ПАКЕТ. БЕЗ РЕКЛАМИ”

Беззастережно акцептуючи умови Договору, Компанія та Замовник зобов'язуються виконувати ці умови надання Послуг за Тарифним планом “Повний пакет. Без реклами” (надалі - "Умови"). Умови застосовуються виключно до співпраці Сторін на підставі обраного Замовником Тарифного плану, а саме “Повний пакет. Без реклами”.

1. Сторони мають наступні додаткові права та обов'язки:

1.1. Компанія зобовʼязана:

1.1.1. Забезпечити Замовника можливістю використовувати Платформу відповідно до положень Договору та Умов;

1.1.2. Надати Замовнику Розширений доступ до Платформи після оплати відповідно до обраного Тарифного плану.

1.2. Компанія має право:

1.2.1. Отримувати оплату за Послуги відповідно до положень, викладених в Договорі та Умовах;

1.2.2. Припинити надання Розширеного доступу до Платформи в разі несплати Тарифного плану після закінчення попередньо оплаченого періоду;

1.2.3. Припинити надання Розширеного доступу до Платформи та розірвати Договір в односторонньому порядку у разі порушення Замовником умов Договору відповідно до п. 13.3 Договору.

1.3. Замовник зобов'язаний:

1.3.1. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати Послуги відповідно до умов Тарифного плану.

1.4. Замовник має право:

1.4.1. Своєчасно та в установленому порядку отримувати Розширений доступ до Платформи.

2. Вартість Послуг та порядок їх оплати

2.1. Розширений доступ до Платформи надається на умовах передплати, що передбачає внесення Замовником повної передоплати, яка покриває всю вартість Тарифного плану (100%).

2.2. Вартість Послуг з надання Розширеного доступу до Платформи встановлюється та зазначається на Вебсайті.

2.2.1. Умови обраного Замовником Тарифного плану “Повний пакет. Без реклами”, у тому числі його вартість, можуть бути змінені Компанією в односторонньому порядку. Про зміну умов Тарифного плану Компанія повідомляє Замовника не менше ніж за 10 (десять) робочих днів до запланованої дати вступу в силу нових умов Тарифного плану, а також публікує відповідне повідомлення на Вебсайті. Зміна умов Тарифного плану не впливає на умови передплаченого періоду користування Тарифним планом Замовником.

2.3. Розширений доступ до Платформи надається після повної оплати Замовнику відповідного Тарифного плану. Тривалість доступу становить 1 (один) місяць з дати активації.

2.4. Відповідно до умов, викладених у Договорі, Замовником здійснює оплату Тарифного плану за допомогою електронної платіжної системи Фінансового агента, передбаченої функціоналом Вебсайту. Порядок здійснення оплати через електронну платіжну систему Фінансового агента регулюється правилами, встановленими Фінансовим агентом.

2.5. Якщо Замовник здійснив оплату, обрав Тарифний план “Повний пакет. Без реклами” та надав Фінансовому агенту свої платіжні реквізити, Замовник визнає та надає свою явну згоду на списання з вказаного рахунку періодичної абонентської плати за чинним на той момент тарифом. Замовник визнає, що умови Тарифного плану можуть змінюватися, та погоджується сплачувати відповідну плату за Тарифним планом, якщо Замовник не скасує підписку, як описано в цих Умовах.

2.5.1. Після закінчення кожного періоду підписки, оплачена підписка на Тарифний план “Повний пакет. Без реклами” автоматично продовжується на визначений термін для продовження Розширеного доступу до Платформи в 1 (один) місяць. Для уникнення автоматичного продовження та подальших списань, а також у випадку, якщо Замовник бажає припинити використання Розширеного доступу до Платформи та розірвати підписку на Тарифний план “Повний пакет. Без реклами”, Замовник повинен ініціювати скасування підписки через Особистий кабінет до закінчення відповідного періоду підписки.

2.5.2. Замовник прямо визнає та погоджується з тим, що, не скасовуючи підписку до закінчення терміну її дії, він надає дозвіл на автоматичне продовження підписки на відповідний період. Замовник також розуміє, що за поновлення підписки буде стягуватися відповідна плата.

2.5.3. У випадку, якщо Замовник вирішить скасувати підписку, ця дія означатиме припинення автоматичного поновлення підписки. При цьому Замовник зберігає Розширений доступ до Платформи на період, що залишився до завершення оплаченого періоду підписки.

2.5.4. У випадку, якщо з будь-яких причин періодичний платіж за відповідним Тарифним планом не буде здійснений у встановлений термін, надання Послуг з Розширеного доступу до Платформи буде автоматично припинено.

2.6. В рамках Тарифного плану “Повний пакет. Без реклами” Замовник має право замовити у Компанії розробку Вебсторінок, що підлягає окремій оплаті Замовником.

2.7. Сторони домовилися, що вартість розробки 1 (однієї) Вебсторінки становить $40 (сорок доларів США).

2.8. Для того, щоб замовити у Компанії розробку Вебсторінок, Замовник має право подати відповідний запит до служби підтримки Компанії за допомогою функціоналу, передбаченого на Вебсайті, або звернутись за допомогою електронної пошти Компанії, що визначена в розділі 16 Договору. За результатами розгляду запиту Замовника Компанія має право виставити рахунок на оплату Послуг з розробки Вебсторінок, який буде направлений на адресу електронної пошти Замовника, надану в процесі комунікації, або за допомогою інших взаємно узгоджених засобів зв'язку між Сторонами.

2.9. Виставлений Компанією рахунок підлягає оплаті в повному обсязі протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати його отримання. Після отримання оплати в розмірі 100% від загальної вартості, зазначеної в рахунку, Компанія може розпочати надання Послуг з розробки Вебсторінок відповідно до умов Договору та цього Додатку.

3. Порядок надання Послуг

3.1. Замовник має можливість отримати Розширений доступ до Платформи виключно за умови проходження процедури реєстрації на Платформі та створення Особистого кабінету. Реєстрація повинна бути здійснена Замовником / уповноваженим представником Замовника.

3.2. Під час реєстрації Замовник зобов'язаний заповнити форму реєстрації та надати достовірну інформацію й підтримувати її в актуальному стані. Замовник розуміє, що внаслідок надання неповної або недостовірної інформації він не буде мати можливості отримати доступу до Платформи, що унеможливить надання Послуг Компанією.

3.3. Обсяг функціональних можливостей Платформи, доступних Замовнику в рамках Розширеного доступу до Платформи, визначається на Вебсайті.

3.4. Після зарахування необхідної суми коштів на рахунок Компанії, остання надає Замовнику Розширений доступ до Платформи. У разі несплати періодичного платежу відповідно до п. 2.5 Додатку, Розширений доступ до Платформи буде обмежений. Як наслідок обмеження Розширеного доступу до Платформи, Компанія має право самостійно розміщувати рекламні матеріали на відповідних Вебсторінках та/або QR-кодах, створених в рамках Тарифного плану “Повний пакет. Без реклами”.

3.5. Будь-який наступний періодичний платіж, що стягується в якості оплати за Тарифний план, та його зарахування на рахунок Компанії підтверджує факт надання Послуг Компанією та їх прийняття Замовником за попередній період без претензій та заперечень. Якщо у Замовника відсутня необхідність продовження терміну дії Тарифного плану, Послуги з надання Розширеного доступу до Платформи, надані за попередній період, вважатимуться наданими належним чином і прийнятими Замовником після закінчення такого періоду, за умови, що Замовником не направив обґрунтовану претензію щодо неналежного надання Послуг до моменту завершення надання Послуг. Претензія не буде вважатися обґрунтованою, якщо вона стосується випадків, зазначених у розділах 7 та 8 Договору.

3.6. Замовник має право звертатися до Компанії з питань розробки Вебсторінок. Компанія має право розпочати розробку Вебсторінок тільки після отримання необхідної інформації та матеріалів, необхідних для належного надання Послуг, а також після зарахування необхідної суми грошових коштів на рахунок Компанії відповідно до п. 2.9 Умов.

3.6.1. Після завершення розробки Вебсторінок, Компанія надсилає посилання із доступом до них на електронну адресу Замовника. Компанія має право надсилати посилання на створені Вебсторінки поступово, залежно від ступеня їх завершеності. Замовник має затвердити створені Вебсторінки протягом 5 (пʼяти) робочих днів з моменту отримання електронного листа із посиланням на Вебсторінки. Для цього Замовник повинен за допомогою власної електронної адреси на електронну адресу Компанії надіслати листа з текстом “Вебсторінки, створені __.__.202_, затверджено”, або “Вебсторінки, створені в період з __.__.202_ по __.__.202_, затверджено”, або іншим чином, що буде беззаперечно і однозначно свідчити про затвердження створених Вебсторінок. Перебіг строку для затвердження Вебсторінок розпочинається з моменту, наступного після отримання електронного листа від Компанії, що містить перелік Вебсторінок та стосується виключно створених Вебсторінок, які були відправлені у відповідному листі.

3.6.2. За відсутності від Замовника відповіді про затвердження або повідомлення про наявність додаткових побажань, коментарів та/або заперечень стосовно створених Компанією Вебсторінок протягом строку, передбаченого п. 3.6.1 Умов, такі Вебсторінки вважаються автоматично затвердженими. У разі наявності додаткових побажань, коментарів та/або заперечень стосовно створених Вебсторінок, Сторонами проводяться додаткові консультації та переговори, направлені на коригування Вебсторінок з урахуванням додаткових побажань. Сторони погоджуються, що внесення змін до Вебсторінок можливе лише за умови виявлення друкарських помилок, описок, технічних помилок, що призводить до неналежного функціонування Вебсторінок, або інших дефектів, які виникли з вини Компанії. Внесення змін до Вебсторінок з причин, відмінних від зазначених вище, включаючи, але не обмежуючись, за наявності зауважень / заперечень Замовника щодо дизайну, структури або окремих елементів, які не впливають на належне функціонування Вебсторінок, а також технічних несправностей, що виникли не з вини Компанії, можуть бути здійснені за додаткову плату, яка буде узгоджена Сторонами за взаємною згодою.

3.6.3. Затвердження Вебсторінок способом, передбаченим п.п. 3.6.1 та 3.6.2 Умов, свідчить про відсутність у Замовника будь-яких претензій та зауважень щодо якості та своєчасності надання Послуг.