Dasar Privasi

PERJANJIAN TAWARAN AWAM

Berkuat kuasa mulai 01 Januari 2024

Perjanjian Tawaran Awam ini (selanjutnya dirujuk sebagai "Tawaran", "Perjanjian") adalah tawaran rasmi ME TEAM LTD, sebuah syarikat swasta terhad yang diperbadankan di bawah undang-undang England dan Wales dengan nombor syarikat 13520483 dan alamat berdaftar di 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR ( "Syarikat"), yang ditujukan kepada anda, pelawat laman web, yang merupakan bakal pelanggan ( "Pelanggan"), untuk memasuki perjanjian mengikut syarat-syarat dan terma-terma berikut. Syarikat dan Pelanggan dikenali sebagai "Pihak" secara berasingan atau "Pihak-pihak" bersama-sama.

1. PERUNTUKAN AM

1.1. Perjanjian Tawaran Awam adalah dokumen rasmi dan diterbitkan di Laman Web Syarikat di alamat: https://me-qr-museum.com.

1.2. Tawaran yang diterbitkan secara awam mencerminkan hasrat Syarikat untuk memasuki hubungan undang-undang dengan Klien mengikut syarat-syarat yang dinyatakan dalam Perjanjian.

1.3. Penerimaan Tawaran oleh Klien berlaku melalui pembayaran untuk Pelan Tarif yang dipilih dan/atau dengan secara nyata menunjukkan persetujuan dengan memilih kotak semak yang mengesahkan pengakuan dan persetujuan Klien dengan syarat-syarat yang dinyatakan dalam Tawaran.

1.4. Dengan penerimaan Tawaran oleh Klien, ia akan membentuk perjanjian yang sah antara Pihak-pihak. Oleh itu, Klien bertanggungjawab untuk memahami dengan teliti dan menyeluruh peruntukan-peruntukan yang dinyatakan di sini. Sekiranya tidak bersetuju dengan syarat-syarat, Klien berhak menolak penerimaan Tawaran dan penggunaan perkhidmatan Syarikat: untuk tujuan ini, Klien tidak perlu membayar untuk Perkhidmatan dan/atau menanda kotak semak yang sesuai.

1.5. Sekiranya Klien merupakan entiti undang-undang, Klien menjamin bahawa penerimaan Tawaran dibuat oleh wakil yang diberi kuasa dengan betul bagi entiti undang-undang Klien.

1.6. Tawaran tidak memerlukan tandatangan dan cap oleh Klien / wakil yang diberi kuasa oleh Klien dan mengekalkan kuasa dan kesan sepenuhnya.

1.7. Sekiranya Syarikat dan Klien masing-masing telah menandatangani kontrak berasingan yang merangkumi penyediaan perkhidmatan, maka kontrak yang ditandatangani itu akan digunakan melebihi syarat-syarat dalam Tawaran.

2. KONSEP DAN DEFINISI

2.1. Dalam Perjanjian, kecuali konteks sebaliknya, terma-terma berikut akan mempunyai makna yang berikut:

Kod QR - kod bar dua dimensi yang mengandungi pautan ke halaman web tertentu yang boleh dikenal pasti dengan peralatan pengimbasan dan/atau kamera peranti mudah alih.

Platform - laman web di pautan: https://me-qr.com, yang dimiliki oleh Syarikat dan menyediakan peluang untuk mencipta kod QR kustom atau berdasarkan sampel yang sedia ada.

Akaun Peribadi - profil pengguna yang didaftarkan di Platform untuk tujuan menerima Perkhidmatan. Akaun Peribadi mengandungi statistik tentang Trafik, jumlah kesan kod QR, imbasan oleh peranti unik, maklumat analitik dan statistik lain mengenai konversi, data mengenai jumlah pendapatan daripada iklan (jika berkenaan), serta maklumat lain yang mungkin diperlukan untuk kerjasama yang berkesan antara Pihak.

Akses diperluaskan ke Platform - menyediakan Pelanggan dengan akses diperluaskan ke Platform mengikut Pelan Tarif yang dipilih oleh Pelanggan.

Objek - objek fizikal atau maya, yang boleh menjadi gambar, imej, karya seni, produk, perkhidmatan, barang dagangan, acara, aktiviti, atau objek lain, maklumat tentangnya dipaparkan di halaman web.

Pelawat - seseorang yang telah mengimbas kod QR dan mengikuti pautan yang bersesuaian, dan/atau melawat halaman web menggunakan pautan langsung, dan/atau membuat sambungan menggunakan enjin carian.

Halaman Web - sumber maklumat yang tersedia di Internet, yang dicipta oleh Syarikat, berdasarkan maklumat yang diberikan oleh Pelanggan, dan yang digunakan untuk menampilkan kandungan yang ingin Pelanggan hadirkan kepada Pelawat berpotensi mengenai Objek.

Laman Web - laman web di pautan berikut: https://me-qr-museum.com/, di mana Pelanggan mempunyai peluang untuk menerima Tawaran.

Pelan Tarif - maklumat tentang syarat, kos, dan tempoh penyediaan Perkhidmatan di bawah Perjanjian.

Trafik - istilah umum yang mungkin merangkumi lawatan ke halaman web dengan mengimbas kod QR, lawatan melalui enjin carian dan pautan langsung, serta semua jenis interaksi dengan kandungan halaman web yang mungkin dilakukan oleh Pelawat.

Pembekal Iklan - pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan melalui Internet untuk meletakkan Iklan di halaman web untuk ditunjukkan kepada Pelawat yang melayari kandungan halaman web tersebut, iaitu AdSense dan platform lain yang menyediakan perkhidmatan untuk penempatan iklan.

Iklan - maklumat mengenai apa-apa objek iklan yang diedarkan oleh Pembekal Iklan di halaman web dalam apa-apa bentuk dan cara, dan bertujuan untuk mencipta atau mengekalkan kesedaran pengguna iklan dan minat mereka dalam objek iklan tersebut, termasuk dengan menarik orang untuk melawat sumber maklumat tertentu (situs) di Internet.

Ejen Kewangan bermaksud sistem pembayaran (diwakili oleh Stripe Inc., yang diperbadankan di bawah undang-undang Delaware, Amerika Syarikat (dan anak syarikatnya, jika berkenaan)) yang mengatur dan memindahkan dana atas nama Syarikat dengan menggunakan kaedah elektronik untuk pemprosesan pembayaran bagi barang-barang atau perkhidmatan yang dijual di Laman Web.

3. SUBJEK

3.1. Syarikat bersetuju untuk menyediakan Klien dengan perkhidmatan, senarai yang dinyatakan dalam lampiran kepada Perjanjian (selanjutnya dirujuk sebagai “Perkhidmatan”) mengikut prosedur dan syarat-syarat Perjanjian dan lampirannya, dan Klien bersetuju untuk membayar Perkhidmatan yang disediakan oleh Syarikat (jika berkenaan).

3.2. Perkhidmatan yang boleh disediakan di bawah Perjanjian dan lampirannya termasuk, antara lain, tetapi tidak terhad kepada:

 • Penyediaan Akses Diperluaskan ke Platform;
 • Penyediaan perkhidmatan untuk pembangunan Laman Web kustom;
 • Pembayaran keuntungan daripada pendapatan Pengiklanan.

3.3. Sekiranya Klien memilih Pelan Tarif "Penyelesaian Sempurna dengan Pendapatan", terma kerjasama dan penyediaan Perkhidmatan akan tertakluk kepada pentadbiran tambahan yang dinyatakan di Lampiran №1 kepada Perjanjian. Sebaliknya, jika Klien memilih Pelan Tarif "Pakej Penuh. Bebas Iklan", terma-terma tambahan kerjasama akan dinyatakan di Lampiran №2 yang dilampirkan kepada Perjanjian. Penggunaan kedua-dua Lampiran kepada satu Pelan Tarif yang berasingan tidak dibenarkan.

4. HAK DAN KETUANAN PIHAK-PIHAK

4.1. Syarikat harus:

4.1.1. Menyediakan Perkhidmatan mengikut syarat-syarat Perjanjian dan lampirannya;

4.1.2. Menyelenggara Platform dan/atau Laman Web dalam keadaan teknikal yang sewajarnya, yang akan membolehkan Klien menerima Perkhidmatan;

4.1.3. Pada permintaan Klien, mengikut syarat-syarat Perjanjian dan lampirannya, membangunkan Laman Web berdasarkan maklumat yang diberikan oleh Klien, serta menyediakan kod QR dengan pautan ke Laman Web yang berkaitan;

4.1.4. Melaksanakan kewajipan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian dan lampirannya.

4.2. Syarikat berhak untuk:

4.2.1. Mengehadkan sementara akses ke Platform dan/atau Laman Web untuk menghilangkan gangguan teknikal dan/atau melakukan penyelenggaraan berkala pada hujung minggu, cuti umum, atau hari-hari lain yang bukan hari bekerja tanpa notis terlebih dahulu kepada Klien;

4.2.2. Memulakan perubahan Pelan Tarif yang dipilih oleh Klien mengikut cl. 5.3 Perjanjian;

4.2.3. Tidak memulakan penyediaan perkhidmatan pembangunan Laman Web sehingga maklumat lengkap dan semua bahan yang diperlukan untuk tujuan ini diterima dari Klien, serta pembayaran (jika diperlukan);

4.2.4. Mengubah kandungan Platform atas budi bicara sendiri, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, bahan-bahan teks, imej, fotografi, unsur-unsur reka bentuk, animasi, fungsi, tanpa notis kepada Klien dan tanpa persetujuan Klien;

4.2.5. Memiliki hak lain yang timbul dari peruntukan Perjanjian atau secara langsung diperuntukkan oleh undang-undang semasa England dan Wales.

4.3. Klien harus:

4.3.1. Memastikan tahap perlindungan yang mencukupi bagi Akaun Peribadinya yang mencukupi untuk mengelakkan pelanggaran yang dinyatakan di cl. 7.5.1 Perjanjian. Mana-mana tindakan yang dilakukan pada Platform dari Akaun Peribadi Klien akan dianggap dilakukan oleh Klien / orang yang diberi kuasa oleh Klien;

4.3.2. Menyediakan Syarikat dengan maklumat dan bahan yang lengkap, tepat, betul, dan benar yang diperlukan untuk pembangunan Laman Web;

4.3.3. Tidak memindahkan hak-haknya di bawah Perjanjian kepada mana-mana pihak ketiga;

4.3.4. Segera memberitahu Syarikat mengenai sebarang kes yang melibatkan akses tidak sah ke log masuk dan kata laluan Klien ke Akaun Peribadi dan/atau sebarang pelanggaran keselamatan Platform;

4.3.5. Tidak meletakkan kod QR dengan cara yang boleh menunjukkan pelanggaran terhadap moral awam, etika, budaya, serta melanggar norma undang-undang yang berkenaan;

4.3.6. Memenuhi kewajipan lain yang dinyatakan dalam Perjanjian dan lampirannya.

4.4. Klien mempunyai hak untuk:

4.4.1. Memiliki akses percuma kepada maklumat dan fungsi Platform mengikut Pelan Tarif yang diperoleh/dipilih, serta ke Laman Web yang dibuat oleh Syarikat atas perintah Klien;

4.4.2. Menerima maklumat dan sokongan teknikal yang diperlukan mengenai kerjasama mengikut syarat-syarat Pelan Tarif yang dipilih;

4.4.3. Mendapatkan akses sepanjang masa ke Platform dan/atau Laman Web, kecuali yang dinyatakan dalam Perjanjian;

4.4.4. Memiliki hak lain yang timbul dari peruntukan Perjanjian atau diperuntukkan secara langsung oleh undang-undang semasa England dan Wales.

5. KOS PERKHIDMATAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN

5.1. Kos keseluruhan Perjanjian adalah jumlah jumlah yang dibayar oleh Klien untuk Pelan Tarif dan/atau jumlah jumlah pendapatan dari Pengiklanan yang dipindahkan oleh Syarikat kepada Klien.

5.2. Pihak-pihak telah bersetuju bahawa syarat-syarat pembayaran untuk Perkhidmatan akan ditetapkan dalam lampiran yang berkaitan dengan Perjanjian.

5.3. Klien mempunyai hak untuk meminta perubahan Pelan Tarif yang dipilih kepada yang lain.

Apabila bertukar ke Pelan Tarif berbayar, Klien dikehendaki membayar harga penuh Pelan Tarif yang berkaitan yang dinyatakan di Laman Web.

Dalam kes bertukar ke Pelan Tarif percuma, dana yang dibayar oleh Klien tidak boleh dikembalikan, dan Pelan tarif yang dibayar kekal berkuat kuasa sehingga penamatan tempoh yang dibeli pada awalnya.

Peralihan Klien ke Pelan Tarif yang baru dipilih akan mengakibatkan penamatan Pelan Tarif sebelumnya, kecuali seperti yang dinyatakan di atas. Klien tidak boleh menggunakan Perkhidmatan mengikut syarat-syarat beberapa Pelan Tarif yang berbeza pada masa yang sama.

5.4. Penyelesaian dianggap lengkap apabila jumlah dana yang diperlukan dikreditkan ke akaun Syarikat, dan/atau apabila pendapatan dari Pengiklanan dipindahkan ke akaun bank Klien, yang dinyatakan di Akaun Peribadi.

5.5. Semua cukai dan duti yang mungkin berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian hendaklah ditanggung oleh setiap Pihak secara berasingan. Perbelanjaan yang berkaitan dengan pemprosesan pembayaran, serta yuran pemindahan semasa membuat pembayaran untuk Pelan Tarif atau menerima pendapatan Pengiklanan, hendaklah dibayar atas kos Klien.

5.6. Semua kos yang ditanggung oleh pencetakan dan penempatan kod QR adalah tanggungjawab Klien semata-mata.

6. PROSEDUR PENYEDIAAN PERKHIDMATAN

6.1. Komunikasi antara Pihak-pihak, pertukaran data asal, bahan, dan maklumat lain yang diperlukan akan dilakukan mengikut cl. 15.2 di sini.

6.2. Prosedur terperinci untuk penyediaan Perkhidmatan di bawah Pelan Tarif tertentu akan ditetapkan dalam lampiran yang berkaitan dengan Perjanjian, tertakluk kepada cl. 3.3 di sini.

6.3. Semasa tempoh Perjanjian, Klien berhak untuk menghubungi Syarikat untuk menerima sokongan teknikal mengenai penggunaan Platform dan/atau Akaun Peribadi, serta fungsi Laman Web dan kod QR yang dibuat.

7. PERWAKILAN DAN JAMINAN

7.1. Setiap Pihak kepada Perjanjian mewakili dan menjamin bahawa:

(a) ia diatur dengan betul mengikut undang-undang bidang kuasanya;

(b) ia mempunyai semua kuasa dan alasan yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat Perjanjian;

(c) Perjanjian telah dilaksanakan dengan betul, sah secara undang-undang dan berkesan;

(d) Perjanjian tersebut sesuai dengan kehendak Pihak-pihak berkenaan dengan perkara Perjanjian.

7.2. Pihak-pihak mengakui dan menjamin bahawa sebarang elemen teks, grafik, fotografi, reka bentuk, cap dagangan, ilustrasi lain yang mungkin disediakan oleh satu Pihak kepada Pihak yang lain akan kekal menjadi hak eksklusif Pihak yang menyediakan bahan tersebut atau pihak ketiga yang memiliki semua hak eksklusif terhadap bahan tersebut dan telah memberikan kepada Pihak hak bukan eksklusif untuk menggunakan dan mengagihkan mereka mengikut matlamat Perjanjian.

7.3. Akses ke Platform, Akaun Peribadi, dan Laman Web disediakan mengikut prinsip yang diterima secara umum dalam amalan dunia "SEPERTI ADANYA", iaitu tanpa sebarang jaminan atau tanggungan lain selain daripada yang diperuntukkan oleh Perjanjian dan undang-undang yang terpakai. Walau bagaimanapun, Syarikat berusaha sebaik mungkin dan mengambil semua langkah teknikal dan undang-undang yang wajar untuk menyediakan syarat-syarat yang sesuai untuk memenuhi syarat-syarat Perjanjian.

7.4. Syarikat tidak menjamin bahawa: (1) fungsionaliti Platform, serta fungsi-fungsi tertentu yang mungkin tersedia kepada Klien di bawah Pelan Tarif yang berkenaan, memenuhi atau akan memenuhi keperluan dan harapan Klien; (2) Laman Web yang dibuat memenuhi atau akan memenuhi keperluan dan harapan Klien; (3) Platform dan Laman Web akan tersedia secara berterusan, akses kepadanya akan disediakan dengan cepat, secara boleh dipercayai dan tanpa ralat; (4) Platform dan Laman Web bebas dari sebarang ralat, ketiadaan, gangguan, penghapusan, kesilapan taip atau kerosakan lain; (5) Platform dan Laman Web bebas dari sebarang virus atau komponen yang merosakkan lain; (6) kualiti apa-apa perkhidmatan, maklumat, dll. yang diperoleh melalui Platform akan memenuhi harapan Klien; (7) sebarang kecacatan atau ralat akan diperbetulkan.

7.5. Klien bersetuju dan menjamin bahawa: (1) semua bahan yang disediakan kepada Syarikat untuk pembangunan Laman Web dimiliki secara sah oleh Klien dan Klien mempunyai hak untuk menggunakan mereka tanpa sebarang sekatan dari pihak ketiga, atau pihak ketiga, pemilik bahan, telah memberikan hak kepada Klien untuk menggunakan dan mengagihkan bahan tersebut mengikut syarat-syarat Perjanjian; (2) tidak akan meletakkan kod QR pada objek-objek pihak ketiga yang dimiliki oleh orang lain dengan tujuan merosakkan atau menyebabkan kerosakan; (3) akan menahan diri dari sebarang tindakan yang mungkin membawa kepada liabiliti jenayah atau pentadbiran, merosakkan reputasi Syarikat; (4) akan menahan diri dari tindakan yang dinyatakan di cl. 7.5.1 Perjanjian, yang mungkin memberi kesan negatif terhadap operasi Platform dan kandungannya; (5) Platform hanya digunakan olehnya sendiri/perwakilan yang diberi kuasa yang bertindak atas nama dan kepentingan Klien; (6) untuk pembangunan Laman Web tidak akan menyediakan Syarikat dengan maklumat dan bahan yang memfitnah, menuduh, benci, kejam, lucah, pornografi, tidak sah, atau sebaliknya berbahaya, seperti yang ditentukan oleh Syarikat atas budi bicaranya, tanpa mengira sama ada bahan tersebut dilindungi oleh undang-undang yang berkenaan; (7) untuk menyumbang kepada pertumbuhan pendapatan dari Pengiklanan di bawah Pelan Tarif "Penyelesaian Penuh dengan Pendapatan": kod QR tidak akan diletakkan di tempat-tempat yang sukar dijangkau, yang mungkin membuatkan susah/ tidak mungkin bagi Pengunjung yang berpotensi untuk mengimbasnya; akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mengelakkan kemerosotan kod QR atau kerosakan mereka, yang mungkin menyebabkan tidak mungkin untuk mengimbasnya.

7.5.1. Klien mengesahkan bahawa:

 • tidak akan mengambil sebarang tindakan yang menyebabkan atau boleh menyebabkan beban yang tidak wajar atau tidak seimbang ke atas infrastruktur Platform;
 • tidak akan campur tangan atau cuba untuk campur tangan dengan operasi yang betul Platform;
 • tidak akan menggunakan perisian manual dan/atau automatik, peranti atau proses lain untuk "mengimbas" atau "mengenkripsi" mana-mana halaman Platform;
 • tidak akan menggunakan virus perisian atau sebarang kod komputer lain, fail atau program yang direka atau bertujuan untuk mengganggu, merosakkan, mengehadkan atau campur tangan dengan operasi mana-mana perisian, perkakasan atau peralatan telekomunikasi, serta merosakkan atau mendapat akses tanpa kebenaran kepada mana-mana sistem, data, kata laluan atau maklumat lain Syarikat atau pihak ketiga;
 • tidak akan menggunakan Platform untuk phishing dan penipuan;
 • tidak akan melakukan sebarang tindakan haram lain, termasuk mendapatkan akses yang tidak dibenarkan kepada Maklumat Sulit, penyebarannya, akses yang tidak dibenarkan kepada maklumat komputer, penggunaan, dan pengedaran program komputer yang jahat;
 • tidak akan mengubah, menyesuaikan, memberi sublesen, menterjemahkan, menjual, menghidupkan semula, merombak atau membongkar sebarang bahagian dari Platform atau sebaliknya cuba mendapatkan sebarang kod sumber atau idea asas atau algoritma mana-mana bahagian dari Platform;
 • tidak akan menggunakan mana-mana sistem pintar, robot, pemotong atau alat pengumpulan data yang serupa;
 • tidak akan cuba mengakses bahagian Platform yang tidak dibenarkan oleh Syarikat, melanggar atau cuba melanggar sebarang keselamatan atau perlindungan kata laluan di Platform, mengakses Platform dengan cara lain selain melalui antara muka yang disediakan dan dibenarkan oleh Syarikat;
 • tidak akan menggunakan atau cuba menggunakan Perkhidmatan untuk memuat naik, memuat turun, menghantar, menyalin atau menyimpan mana-mana maklumat, data, atau bahan, atau terlibat atau membantu dalam sebarang aktiviti yang boleh: (i) melanggar hak hartanah intelek atau hak lain mana-mana pihak ketiga, (ii) mengandungi bahan yang tidak sah, berbahaya, mengancam, menyalahgunakan, memfitnah atau sebaliknya tidak dapat diterima dari segi apa jua, (iii) menyakitkan atau cuba menyakiti orang lain, (iv) berpotensi untuk merangsang atau menghasilkan tingkah laku yang tidak sah, berbahaya, mengancam, memfitnah, fitnah, menjijikkan, mengganggu, seksual, berunsur perkauman atau sebaliknya tidak dapat diterima, (v) membantu sebarang penipuan, penipuan, atau pencurian;
 • tidak akan mengubah, menonaktifkan, atau memanipulasi sebarang ciri keselamatan atau langkah teknologi yang dilaksanakan di dalam Platform;
 • tidak akan mengeksplorasi, mendedahkan, atau mencari untuk mengetahui kelemahan dalam Platform tanpa segera melaporkan penemuan tersebut kepada Syarikat;
 • melanggar Perjanjian, keperluan undang-undang dan peraturan, hak dan kebebasan pihak ketiga yang lain.

8. LIABILITI PIHAK-PIHAK DAN PEMBATASAN LIABILITI

8.1. Pihak-pihak akan bertanggungjawab atas tidak mematuhi atau pelaksanaan yang tidak betul terhadap kewajipan mereka di bawah Perjanjian dan lampirannya seperti yang diperuntukkan oleh undang-undang England dan Wales dan Perjanjian tersebut.

8.2. Sekiranya pembayaran untuk Perkhidmatan di bawah Pelan Tarif "Pakej Penuh. Bebas Iklan" tidak dibuat pada masanya mengikut syarat-syarat Perjanjian dan lampiran yang berkaitan, Syarikat berhak untuk menangguhkan penyediaan Klien dengan Akses Diperluaskan ke Platform sehingga pembayaran penuh untuk Perkhidmatan dibuat.

8.3. Sekiranya Klien gagal meletakkan kod QR di bawah Pelan Tarif "Penyelesaian Penuh dengan Pendapatan" dalam tempoh yang ditetapkan oleh Lampiran №1 kepada Perjanjian ini, Syarikat berhak untuk menuntut pembayaran denda, jumlahnya ditentukan oleh pengiraan berikut 40 (empat puluh) dolar Amerika Syarikat untuk setiap Laman Web dan kod QR yang dibuat oleh Syarikat. Dalam konteks ini, Laman Web dan kod QR yang mengandungi pautan kepadanya akan dianggap sebagai satu dan yang sama untuk tujuan klausa ini. Jumlah denda yang ditentukan sepadan dengan kos sebenar yang dikeluarkan oleh Syarikat dalam merekabentuk dan membuat setiap Laman Web dan merupakan pampasan bagi sumber Syarikat untuk membuat kod QR yang tidak diletakkan.

8.4. Syarikat tidak akan bertanggungjawab kepada Pelanggan dan/atau pihak ketiga atas: (a) ketidakpatuhan fungsionaliti Platform dengan harapan Pelanggan, (b) kesilapan dan kegagalan dalam operasi Platform, kod QR dan halaman Web, (c) ketiadaan Platform dan/atau halaman Web semasa kerja teknikal, serta akibat yang mungkin timbul daripadanya, (d) kesilapan taip, ketidak tepatan, pengabaian atau kecacatan lain di Platform dan halaman Web, (e) keselamatan operasi dan kandungan laman web pihak ketiga, pautan ke mana yang mungkin terkandung di Platform dan halaman Web, (f) kerugian atau kerosakan yang disebabkan oleh sebarang pelanggaran Pelanggan terhadap terma Perjanjian, (g) ketiadaan sambungan Internet yang betul oleh Pelanggan, yang mungkin menyebabkan kesulitan untuk mengakses Platform, (h) kelewatan dan gangguan dalam operasi Platform yang berlaku secara langsung atau tidak langsung atas sebab-sebab di luar kawalan yang munasabah Syarikat (penimbunan pelayan, perisian berbahaya, pemadaman tenaga, dll), (i) bilangan Pelawat dan tindakan mereka selanjutnya di Halaman Web, (j) keuntungan atau faedah yang hilang, atau kerugian disebabkan oleh kehilangan akses kepada Platform atau keupayaan untuk menggunakan Platform, atau gangguan aktiviti perniagaan Pelanggan, tanpa mengira sebab dan asas bagi kerugian tersebut, (k) bagi kelewatan dalam penyediaan Perkhidmatan, jika kelewatan tersebut disebabkan oleh pelaksanaan tanggungjawab yang tidak betul oleh Pelanggan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, disebabkan oleh pembayaran yang tidak tepat dan/atau tidak mencukupi bagi Perkhidmatan dan/atau gagal untuk menyediakan maklumat dan bahan yang diperlukan, (l) maklumat dan bahan yang dibekalkan oleh Pelanggan untuk diterbitkan di halaman Web dan kandungannya, (m) penentuan kos Iklan dan/atau Trafik, yang mempengaruhi jumlah pendapatan Pelanggan di bawah Pelan Tarif "Penyelesaian sepenuhnya dengan pendapatan", serta ketidak sepadanan antara jumlah pendapatan dan harapan Pelanggan, (n) Iklan yang mungkin diterbitkan di halaman Web yang dibuat untuk Pelanggan yang telah memilih Pelan Tarif "Penyelesaian sepenuhnya dengan pendapatan" dan diakses oleh Pelawat, serta untuk kandungannya.

8.5. Syarikat tidak akan bertanggungjawab atas ketepatan maklumat dan/atau bahan yang dibekalkan oleh Pelanggan untuk pembangunan halaman Web dan pematuhan mereka dengan undang-undang yang berkenaan. Tanggungjawab sedemikian adalah ditanggung oleh Pelanggan secara mutlak.

8.6. Pelanggan bersetuju bahawa batasan tanggungjawab yang ditetapkan dalam bahagian ini adalah pembahagian risiko yang munasabah dan merupakan terma penting Perjanjian.

8.7. Penyedia Iklan mungkin memaparkan pautan aktif ke laman web pihak ketiga di halaman Web yang dicipta untuk Pelanggan yang telah memilih Pelan Tarif "Penyelesaian sepenuhnya dengan pendapatan" yang tidak dikekalkan oleh Syarikat. Syarikat tidak bertanggungjawab atas dasar pengumpulan dan pemprosesan data peribadi syarikat lain, serta amalan pemprosesan dan penggunaan data peribadi Pelawat yang mengikuti pautan ke laman web lain menggunakan halaman Web.

8.8. Pelanggan mengakui dan bersetuju bahawa dia sendiri bertanggungjawab atas tanggungjawab undang-undang dan kewangan untuk semua tindakan menggunakan atau mengakses Perkhidmatan. Pelanggan menggunakan Perkhidmatan atas budi bicara dan risiko sendiri, dan dengan itu mengambil semua risiko dan liabiliti yang berpotensi yang berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan, serta sebarang akibat yang mungkin.

9. PEMBERIAN GANTI RUGI

9.1. Pelanggan bersetuju untuk memberi ganti rugi, membayar kos pertahanan, dan melepaskan Syarikat serta pekerjanya, pegawai, pengarah, ejen, kontraktor, dan wakil lain daripada semua tuntutan, permintaan, tindakan, kerugian, liabiliti, dan perbelanjaan (termasuk yuran peguam, kos, dan yuran pakar saksi) yang timbul daripada atau berkaitan dengan (1) penggunaan Platform dan halaman Web, (2) penempatan kod QR yang dibuat menggunakan fungsionaliti Platform, (3) pelanggaran terma Perjanjian dan lampirannya oleh mana-mana Pelanggan, (4) penyediaan maklumat dan bahan yang dimiliki oleh orang lain kepada Syarikat untuk pembangunan halaman Web, yang mengakibatkan pelanggaran hak kekayaan intelek orang tersebut. Dalam kes sebarang tuntutan terhadap Syarikat oleh pihak ketiga yang timbul daripada kesalahan Pelanggan, Pelanggan bersetuju untuk bekerjasama dengan Syarikat dalam lingkungan pertahanan Syarikat terhadap tuntutan tersebut dan menyelesaikan tuntutan tersebut dengan pihak ketiga atas usaha dan kos sendiri, melindungi Syarikat daripada perselisihan, kerugian, kerosakan, denda, dan kos tambahan lain yang mungkin.

10. DAYA MAJU

10.1. Syarikat akan dibebaskan dari liabiliti atas sebarang kelewatan, kegagalan, atau gangguan dalam operasi Platform, kegagalan sepenuh atau sebahagian untuk memenuhi kewajipan mereka di bawah Perjanjian dan lampirannya, jika ketidakpenuhan tersebut disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh keadaan daya maju. Keadaan daya maju termasuk: kebakaran, banjir, penyakit berkumpul (wabak, pandemik, epizootik), gempa bumi, keadaan cuaca buruk dalam bentuk bencana alam, kemalangan jalan raya, rusuhan dan pemberontakan, manuver ketenteraan dan/atau peperangan, perbuatan undang-undang yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa undang-undang dan/atau eksekutif, termasuk dekrit pihak berkuasa tempatan (badan pemerintah tempatan), gangguan rangkaian bekalan tenaga, serangan penggodam, virus dan keadaan lain yang mencegah Syarikat daripada memenuhi kewajipan mereka di bawah Perjanjian ini.

11. KERAHSIAAN DAN PEMELIHARAAN

11.1. “Confidential Information” bermaksud apa-apa maklumat bukan awam (direkodkan dalam bentuk dokumentari atau disimpan pada mana-mana medium penyimpanan) yang berkaitan dengan penyelidikan dan pembangunan Pihak, data Pihak, rahsia perdagangan atau kepakaran, termasuk, tetapi tidak terhad kepada prosedur kerjasama antara Pihak dan prosedur untuk membuat pembayaran kepada Syarikat, maklumat dan bahan yang disediakan oleh Pelanggan untuk membuat Halaman Web, maklumat tentang Trafik, maklumat tentang proses perniagaan, penyelesaian teknikal yang digunakan oleh Syarikat untuk membuat kod QR, strategi Pihak, perkembangan, proses, teknologi, reka bentuk, maklumat perniagaan pemasaran, kewangan atau lain-lain, maklumat tentang fungsi Platform, algoritma operasi, data statistik, analisis, dan laporan, prosedur penggunaan Pembekal Iklan, serta maklumat lain yang aksesnya terhad.

11.2. Maklumat Sulit tidak termasuk maklumat yang:

 • telah menjadi awam tanpa pelanggaran kewajiban untuk tidak mendedah;
 • dikenali secara sah oleh Pihak sebelum menerimanya daripada Pihak lain;
 • diterima daripada pihak ketiga atau dibangunkan secara bebas oleh Pihak tanpa pelanggaran kewajiban untuk merahsiakan dan tanpa sekatan pendedahan yang berkaitan dengan Perjanjian ini atau mana-mana perjanjian lain;
 • di bawah kewajipan untuk mendedahkan berkaitan dengan sebarang tuntutan atau pertikaian lain yang berkaitan dengan Perjanjian ini.

11.3. Setiap Pihak bersetuju untuk mengekalkan kerahsiaan dan tidak menggunakan, kecuali untuk pelaksanaan kewajipan di bawah Perjanjian ini dan lampirannya, semua Maklumat Sulit Pihak lain. Pihak akan menggunakan sekurang-kurangnya tahap penjagaan yang sama seperti yang mereka gunakan untuk melindungi maklumat sulit sendiri yang bernilai sama, tetapi dalam kes apa pun tidak kurang daripada penjagaan yang munasabah, untuk menghalang pendedahan atau penggunaan yang tidak dibenarkan maklumat sulit Pihak lain selama dan selepas tamat tempoh Perjanjian ini.

11.4. Walaupun penamatan atau luputnya Perjanjian ini, Pihak mengakui dan bersetuju bahawa kewajipan mereka untuk tidak mendedahkan Maklumat Sulit akan terus berkuat kuasa semasa tempoh Perjanjian ini dan selama 3 (tiga) tahun selepas tamat atau penamatan Perjanjian ini.

11.5. Syarikat berhak, dengan persetujuan bertulis dari Pelanggan, untuk memaparkan maklumat tentang kerjasama Pihak (termasuk nama komersial dan/atau perdagangan Pelanggan) di Internet di sumber mereka sendiri (dalam bahagian portfolio) dan di platform khusus untuk mencari pelanggan (LinkedIn / Facebook / Instagram / TikTok / Upwork dan lain-lain), yang tidak dianggap sebagai pelanggaran bahagian ini.

11.6. Pihak yang melanggar peruntukan bahagian ini bertanggungjawab atas tindakannya dan harus menggantikan Pihak lain untuk semua kos dan kerugian yang terdokumentasi yang ditanggung akibat pelanggaran tersebut.

12. HAK MILIK INTELEK

12.1. Hak milik intelek ke atas Platform, termasuk Akaun Peribadi, yang mungkin termasuk imej, fotografi, animasi, elemen reka bentuk, bahan teks, kod dan objek lain hak cipta dan/atau hak berkaitan, serta hak paten, cap dagangan, nama dagangan dan nama perniagaan, serta bahagian lain (tidak kira sama ada mereka adalah sebahagian daripada Platform atau komponen tambahan atau bahan, serta sama ada mereka boleh dipisahkan dari Platform dan digunakan secara berasingan) adalah milik penuh Syarikat dari saat dicipta dan dilindungi mengikut undang-undang England dan Wales, termasuk norma yang diperuntukkan oleh Akta Hak Cipta, Reka Bentuk dan Paten UK 1988, Konvensyen Bern untuk Perlindungan Karya Sastera dan Seni (Perjanjian Paris 24.07.1971, seperti yang dipinda pada 02.10.1979), Konvensyen Hak Cipta Universal 1952, serta perjanjian undang-undang antarabangsa lain.

12.2. Di sini, Pelanggan, yang telah membeli Pelan Tarif "Pakej Penuh. Bebas Iklan" dan semasa tempoh langganan yang berkenaan, diberikan lesen terhad, tidak eksklusif, tidak boleh disubkontrak, boleh ditarik balik, tidak boleh dipindahkan untuk menggunakan Akses Tambahan kepada Platform dalam aktiviti peribadi dan/atau perniagaan mereka sendiri, khususnya, tetapi tidak terhad kepada, hak untuk membuat, mengubah suai, meletakkan kod QR dengan pautan ke laman web yang telah dibuat secara bebas oleh Pelanggan dan/atau Syarikat mengikut terma Perjanjian dan lampirannya. Penggunaan Platform (termasuk Akses Tambahan ke Platform) dan fungsinya dibenarkan hanya dalam lingkungan fungsionaliti yang ditawarkan.

12.2.1. Lesen yang diberikan oleh Syarikat tidak mengakibatkan Pelanggan memperoleh hak milik eksklusif kepada Platform dan komponennya, termasuk hak untuk melakukan tindakan berkaitan dengan reproduksi, pengubahsuaian, penyalinan, dekompilasi Platform atau sebahagian daripadanya, memindahkan hak untuk menggunakan Akses Tambahan ke Platform kepada pihak ketiga, serta tindakan lain yang disenaraikan di kl. 7.5.1 Perjanjian. Syarikat akan mengekalkan semua hak milik eksklusif kepada Platform dan komponennya, kecuali hak yang dimiliki oleh pihak ketiga yang telah memberikan Syarikat hak untuk menggunakan, mengedarkan, mempamirkan dan memperlihatkannya secara awam di Platform.

12.2.2. Kod sumber Platform (termasuk bahagian mereka) dan algoritma operasinya adalah rahsia dagangan Syarikat, akses kepadanya adalah dilarang kepada Pelanggan dan pihak ketiga.

12.2.3. Sebarang tindakan Pelanggan berkenaan dengan Platform yang tidak diperkenankan secara nyata oleh Perjanjian dan/atau melebihi fungsionaliti yang tersedia dalam Platform (termasuk Akses Tambahan ke Platform) adalah dilarang, dan pelaksanaan oleh Pelanggan merupakan pelanggaran hak milik intelek eksklusif Syarikat, yang merupakan dasar yang mencukupi untuk penamatan Perjanjian dan/atau pengambilan langkah-langkah untuk melindungi hak-hak yang dilanggar dan kepentingan yang sah Syarikat.

12.3. Pihak mengesahkan bahawa hak milik intelek ke atas maklumat dan bahan yang mungkin dibekalkan oleh Pelanggan untuk pembangunan laman web akan terus menjadi hak Pelanggan, atau pihak ketiga yang memiliki semua hak eksklusif ke atas maklumat dan bahan yang dibekalkan dan yang telah memberikan Pelanggan hak tidak eksklusif untuk menggunakan dan menyebarkan mereka mengikut tujuan Perjanjian. Sementara itu, Syarikat akan memperoleh hak milik intelek eksklusif sepenuhnya terhadap komponen lain objek dari saat dicipta, iaitu: perisian, kod program, unsur reka bentuk, imej grafik dan ilustrasi yang dibuat secara bebas oleh Syarikat.

12.4. Untuk tujuan berfungsi dengan betulnya laman web, Pelanggan memberi Syarikat lesen kekal, global, tidak eksklusif, bebas royalti untuk menghasilkan, menyertakan dalam karya gabungan, mencipta karya turunan, memproses, menyesuaikan, melakukan secara awam, mempamirkan secara awam, memperlihatkan secara awam, mengumumkan secara awam dalam rangkaian telekomunikasi (di Internet dan rangkaian lain yang tersedia), penyediaan interaktif akses kepada orang ramai dan cara-cara lain untuk membuat Objek, teks, imej, ilustrasi dan bahan lain yang mungkin dibekalkan oleh Pelanggan kepada Syarikat untuk pembangunan laman web, di mana sebilangan besar pengguna boleh mengakses laman web dan kandungannya dari mana-mana tempat dan pada bila-bila masa pilihan mereka. Lesen ini akan berterusan selepas penamatan Perjanjian oleh mana-mana Pihak atas sebab apa pun.

Sementara itu, Syarikat memberikan Pelanggan hak untuk menempatkan kod QR dengan pautan ke laman web mengikut terma Perjanjian.

13. TERMA PERJANJIAN

13.1. Perjanjian ini akan berkuat kuasa apabila Pelanggan menerima terma dan syaratnya mengikut klausa 1.3 di sini dan akan terus berkuat kuasa untuk tempoh yang tidak ditentukan bagi Perkhidmatan atau sehingga diberhentikan lebih awal oleh salah satu Pihak.

13.2. Sekiranya Pelanggan memilih Pelan Tarif "Penyelesaian sepenuhnya dengan pendapatan", keberkesanan Perjanjian akan berterusan sehingga diberhentikan secara bersama oleh Pihak-pihak atau atas permintaan mana-mana Pihak.

13.2.1. Perjanjian boleh diberhentikan pada bila-bila masa dengan persetujuan bersama oleh Pihak-pihak.

13.2.2. Perjanjian boleh diberhentikan oleh salah satu Pihak, tetapi dalam apa jua keadaan dengan notis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan kalendar sebelum tarikh penamatan, dengan menghantar notis bertulis kepada Pihak lain.

13.2.3. Perjanjian boleh diberhentikan oleh Syarikat secara sepihak mulai dari penghantaran notis bertulis yang relevan jika Pelanggan mengelak dari kewajipan untuk menyediakan bahan kepada Syarikat mengenai penempatan kod QR yang dibangunkan dengan Laman Web mengikut peruntukan Lampiran №1 dan/atau gagal membayar denda di bawah Perjanjian untuk tempoh yang lama (lebih daripada 5 (lima) hari perniagaan dari tarikh jatuh tempo untuk pembayaran), serta dalam kes lain di mana terdapat pelanggaran material terhadap terma Perjanjian oleh Pelanggan.

13.3. Sekiranya Pelanggan memilih Pelan Tarif "Pakej penuh. Tanpa iklan", Perjanjian akan sah selama langganan kepada Pelan Tarif yang berkaitan dan akan diberhentikan kecuali dilanjutkan oleh Pelanggan atau Pelan Tarif yang lain dipilih.

13.3.1. Walaubagaimanapun, Syarikat berhak untuk memberhentikan Perjanjian secara sepihak pada bila-bila masa dalam kes pelanggaran material terhadap Perjanjian oleh Pelanggan. Penghentian awal Perjanjian akan dilakukan tanpa pampasan untuk Perkhidmatan yang sebenarnya dibayar.

13.4. Syarikat mempunyai kuasa, atas budi bicaranya dan tanpa menanggung sebarang liabiliti, untuk membatalkan mana-mana Pelan Tarif yang dipilih dan menghentikan Perjanjian jika Pelanggan menggunakan Perkhidmatan secara tidak wajar, khususnya, tetapi tidak secara eksklusif, meletakkan kod QR dengan cara yang menunjukkan pelanggaran moral awam, etika, budaya, serta melanggar norma undang-undang yang terpakai.

13.5. Apabila tempoh berakhir atau Perjanjian diberhentikan, Syarikat berhak, atas budi bicaranya, untuk membatasi akses Pelanggan ke Platform, serta ke Laman Web yang dibangunkan atau menghapuskan kandungannya.

13.6. Sekiranya Perjanjian tamat tempoh atau diberhentikan, setiap Pihak akan dibebaskan daripada semua kewajipan dan liabiliti kepada Pihak lain yang timbul atau akan timbul selepas tarikh itu, kecuali bahawa apa-apa penghentian atau tamat tempoh tidak akan melepaskan Pihak-pihak dari kewajipan mereka di bawah Bahagian 8, 9, 11 dan 12 Perjanjian, dan juga tidak akan melepaskan Pihak-pihak daripada liabiliti yang timbul dari pelanggaran Perjanjian ini.

14. PROSEDUR PENYELESAIAN PERTIKAIAN

14.1. Semua pertikaian dan perbezaan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian atau sehubungan dengannya akan diselesaikan oleh Pihak melalui perundingan. Semua tuntutan akan dipertimbangkan oleh Syarikat secara bertulis dan dihantar ke alamat e-mel Syarikat, iaitu: [email protected], dalam tempoh 30 (tiga puluh) hari dari tarikh penghantaran surat oleh Pelanggan.

14.2. Sekiranya Pihak-pihak gagal menyelesaikan pertikaian melalui rundingan, semua pertikaian, kontroversi, atau tuntutan mengenai sebarang isu yang timbul dari atau berhubungan dengan Perjanjian ini, termasuk penandatanganan, penafsiran, pelaksanaan, pelanggaran, pemutusan atau ketidaksahteraannya, akan dirujuk dan diselesaikan secara akhir oleh penarikan di bawah Peraturan LCIA. Bilangan arbiter akan satu. Tempat, atau tempat undang-undang, perarakan akan London. Bahasa yang akan digunakan dalam prosiding arbitraj akan bahasa Inggeris. Undang-undang yang mengawal Perjanjian ini akan menjadi undang-undang materi di England dan Wales.

15. LAIN-LAIN

15.1. Syarikat boleh mengubah terma Perjanjian ini dan/atau lampirannya pada bila-bila masa. Dalam kes ini, penggunaan berterusan oleh Pelanggan terhadap Perkhidmatan dan/atau pembayaran untuk mereka akan bermakna bahawa Pelanggan bersetuju dengan terma baru Perjanjian dan/atau lampirannya. Syarikat akan memberitahu Pelanggan tentang perubahan penting dengan memaparkan pemberitahuan di Laman Web atau menghantar emel kepada Pelanggan (jika sesuai).

15.2. Semua pemberitahuan di bawah Perjanjian ini hendaklah bertulis dan akan dihantar melalui alat komunikasi yang dipilih atas budi bicara Pihak-pihak dan/atau melalui e-mel. Untuk tujuan korespondensi, Pihak-pihak bersetuju bahawa Syarikat akan menggunakan alamat emel dengan domain names @me-qr.com dan/atau @me-qr-museum.com, dan alamat emel Pelanggan akan yang ditetapkan oleh Pelanggan tersebut semasa mengisi borang permintaan di Laman Web atau dalam bentuk komunikasi lain dengan Syarikat.

15.3. Notis akan dianggap diterima oleh Pihak penerima pada hari penghantaran mereka, dan jika dihantar pada hujung minggu, cuti atau hari tidak bekerja lain:

pada hari perniagaan pertama selepas hujung minggu, cuti atau hari tidak bekerja tersebut.

15.4. Sekiranya perundingan timbal balik tidak memberikan penyelesaian kepada perbezaan yang timbul, perbezaan tersebut akan diserahkan kepada Mahkamah oleh pengadilan di tempat di mana Syarikat berada.

15.5. Persidangan dalam menyelesaikan perselisihan akan diselenggarakan mengikut undang-undang England dan Wales.

15.6. Persidangan di mana mana forum yang tidak mempunyai bidang kuasa, serta pertikaian di bawah peruntukan ini, akan dirujuk kepada forum yang mempunyai bidang kuasa.

15.7. Lampiran kepada Perjanjian, yang menetapkan peruntukan bagi hubungan Syarikat dengan Pelanggan bergantung kepada Pelan Tarif yang dipilih, merupakan sebahagian integral dari Perjanjian.

15.8. Kegagalan atau penangguhan oleh mana-mana Pihak dalam menggunakan sebarang kuasa, hak, atau keistimewaan yang diberikan dalam Perjanjian tidak akan dianggap sebagai pelepasan, dan tidak akan sebarang pelaksanaan tunggal atau separa daripada hak, kuasa, atau keistimewaan tersebut menghalang sebarang pelaksanaan seterusnya atau pelaksanaan sebarang hak, kuasa, atau keistimewaan lain yang diberikan dalam Perjanjian.

16. MAKLUMAT SYARIKAT

ME TEAM LTD

Nombor Syarikat: 13520483

Alamat pejabat berdaftar: 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR

E-mel: [email protected].

Lampiran №1

ke atas Perjanjian Tawaran Awam

Berkuat kuasa mulai 01 Januari 2024

SYARAT-SYARAT PENYEDIAAN PERKHIDMATAN DI BAWAH PELAN YURAN "PENYELESAIAN SIAP SERTA MEMPEROLEH PENDAPATAN"

Dengan menerima terma dan syarat Perjanjian secara mutlak, Syarikat dan Pelanggan bersetuju untuk melaksanakan terma penyediaan Perkhidmatan di bawah Pelan Tarif "Penyelesaian sepenuhnya dengan pendapatan" (selanjutnya dirujuk sebagai "Terma"). Terma ini terpakai secara eksklusif untuk kerjasama antara Pihak berdasarkan Pelan Tarif yang dipilih, iaitu "Penyelesaian sepenuhnya dengan pendapatan" yang dipilih oleh Pelanggan.

Pihak-pihak kepada Lampiran ini mempunyai hak dan tanggungjawab tambahan seperti berikut:

1.1. Syarikat hendaklah:

1.1.1. Membayar pendapatan Pelanggan dengan tepat pada masanya mengikut terma di sini;

1.1.2. Memastikan akses Pelanggan kepada Akaun Peribadi dan akses Pengunjung kepada kandungan Laman Web semasa tempoh kerjasama antara Pihak.

1.2. Syarikat mempunyai hak untuk:

1.2.1. Meminta dan memperoleh maklumat mengenai penempatan kod QR;

1.2.2. Memberi cadangan / nasihat tentang lokasi penempatan kod QR;

1.2.3. Memantau dan menganalisis Trafik;

1.2.4. Mengehadkan akses kepada Akaun Peribadi mengikut kl. 13.5 Perjanjian.

1.3. Pelanggan hendaklah:

1.3.1. Menempatkan kod QR dalam zon aksesibiliti visual berhampiran Objek untuk menarik Trafik secara lebih efektif, mengikut cadangan Syarikat;

1.3.2. Memberi maklumat mengenai penempatan kod QR atas permintaan Syarikat;

1.3.3. Tidak menempatkan kod QR dengan cara yang boleh menunjukkan pelanggaran moral awam, etika, budaya, serta melanggar norma undang-undang yang terpakai.

1.4. Pelanggan mempunyai hak untuk:

1.4.1. Meminta daripada Syarikat maklumat yang diperlukan untuk penempatan kod QR yang sewajarnya, serta fungsi Akaun Peribadi;

1.4.2. Menuntut pembayaran pendapatan mengikut terma di sini.

2. Jumlah dan prosedur pembayaran pendapatan

2.1. Jumlah pendapatan yang akan dibayar kepada Pelanggan ditentukan sebagai peratusan daripada kos keseluruhan Pengiklanan yang dibayar oleh Pembekal Iklan kepada Syarikat. Kos Pengiklanan boleh berbeza bergantung kepada terma dan syarat Pembekal Iklan yang berbeza dan boleh dikira berdasarkan bilangan paparan Iklan di Laman Web dan / atau klik Pengunjung pada pautan iklan.

2.2. Pelanggan berhak menerima pendapatan dalam jumlah 20% daripada kos keseluruhan yang dibayar oleh Pembekal Iklan kepada Syarikat untuk Trafik yang ditarik kepada Iklan, setelah mengambil kira semua penyesuaian yang mungkin. Jumlah pendapatan yang akan dibayar kepada Pelanggan akan tersedia dan dipaparkan di Akaun Peribadi Pelanggan.

2.3. Jumlah pendapatan yang akan dibayar kepada Pelanggan untuk setiap bulan kalendar di mana kod QR diletakkan dikira menggunakan alat yang sesuai dalam fungsionaliti Akaun Peribadi. Pelanggan akan dapat mengesan statistik paparan Iklan dan / atau klik pada pautan iklan, berdasarkan yang jumlah pendapatan yang akan dibayar kepada Pelanggan ditentukan di dalam Akaun Peribadi.

2.4. Pihak bersetuju bahawa pembayaran pendapatan Pelanggan akan dibuat atas permintaan terlebih dahulu Pelanggan di dalam Akaun Peribadi, dengan frekuensi yang ditetapkan tidak melebihi sekali setiap bulan kalendar. Syarikat berhak menilai permintaan yang berkaitan dalam tempoh sehingga 7 (tujuh) hari kalendar. Selepas diluluskan, Syarikat akan meneruskan pembayaran pendapatan yang berhak kepada Pelanggan. Pelanggan mengakui dan bersetuju bahawa tempoh yang diperpanjang mungkin berlaku di antara pemindahan oleh Syarikat dan pendanaan ke akaun Pelanggan kerana keadaan di luar kawalan Syarikat, khususnya penangguhan yang berkaitan dengan fungsi institusi perbankan / entiti pembayaran dalam proses pemindahan SWIFT.

2.5. Pendapatan akan dikreditkan ke akaun bank yang ditetapkan oleh Pelanggan (IBAN), seperti yang dinyatakan dalam Akaun Peribadi.

3. Prosedur untuk penyediaan Perkhidmatan

3.1. Pelanggan akan mendapat akses ke Akaun Peribadi dengan mendaftar dan membuat akaun di Platform. Pendaftaran akan dilakukan oleh Pelanggan / wakil sah Pelanggan.

3.2. Untuk pembangunan Laman Web, Pelanggan hendaklah memberikan maklumat awal kepada Syarikat tentang Objek, yang ingin diletakkan oleh Pelanggan di Laman Web untuk Pengunjung mengenali diri, dengan mengimbas kod QR yang berkaitan. Ini membolehkan Syarikat untuk membangunkan Laman Web dan kod QR yang bersesuaian. Setelah pembangunan Laman Web selesai, Syarikat akan menyulitkan pautan ke dalam kod QR yang berkaitan.

3.3. Setelah Laman Web dan / atau kod QR dibangunkan oleh Syarikat, Pelanggan akan menyetujuinya, yang akan dianggap sebagai pengesahan persetujuan dan kesiapan Pelanggan untuk menempatkan kod QR yang berkaitan. Kod QR yang dibuat yang mengandungi pautan ke Laman Web akan tersedia dalam Akaun Peribadi Pelanggan. Mereka harus diluluskan oleh Pelanggan dalam masa 5 (lima) hari perniagaan dari tarikh akses kepada kod QR. Untuk melakukan ini, Pelanggan hendaklah menghantar emel dari alamat emelnya sendiri ke alamat emel Syarikat dengan teks "Laman web yang dicipta pada ..202_ diluluskan" atau "Laman web yang dicipta dalam tempoh dari ..202_ hingga ..202_ diluluskan" atau dengan cara lain yang jelas dan tidak membingungkan menunjukkan persetujuan Laman Web yang dicipta.

3.4. Jika tidak ada respons dari Pelanggan pada kelulusan atau pemberitahuan keinginan tambahan, komen dan / atau bantahan kepada kod QR dan / atau Laman Web yang dicipta oleh Syarikat dalam tempoh yang ditetapkan dalam kl. 3.3 Lampiran, kod QR dan / atau Laman Web tersebut akan dianggap diluluskan secara automatik. Dalam kes keinginan tambahan, komen dan / atau bantahan kepada kod QR dan / atau Laman Web yang dicipta, Pihak akan mengadakan rundingan dan perundingan tambahan yang bertujuan untuk menyesuaikan kod QR dan / atau Laman Web untuk mengambil kira keinginan tambahan. Pihak bersetuju bahawa perubahan kepada kod QR dan / atau Laman Web adalah mungkin hanya dalam kes penemuan typo, cetakan yang salah, kesilapan teknikal yang menyebabkan fungsi tidak betul kod QR dan / atau Laman Web, atau kecacatan lain yang disebabkan oleh Syarikat. Perubahan kepada kod QR dan / atau Laman Web atas sebab-sebab lain, termasuk, tetapi tidak terhad kepada komen / bantahan Pelanggan mengenai reka bentuk, struktur atau elemen individu yang tidak mempengaruhi fungsi betul kod QR dan / atau Laman Web, serta gangguan teknikal yang berlaku tanpa salah Syarikat, boleh dilaksanakan dengan bayaran tambahan yang dipersetujui secara bersama oleh Pihak.

3.5. Setelah menerima bahan-bahan yang diperlukan, termasuk kod QR, dari Syarikat, Pelanggan hendaklah meletakkan kod QR dalam zon aksesibiliti visual berhampiran Objek. Pelanggan hendaklah meletakkan kod QR dalam masa 5 (lima) hari perniagaan dari tarikh kelulusan / pengiktirafan secara automatik. Pelanggan bersetuju untuk memastikan keadaan yang baik kod QR semasa penempatannya dan mengekalkannya semasa tempoh kerjasama antara Pihak, yang membolehkan pemindaian mereka tanpa gangguan oleh Pengunjung yang berpotensi.

3.6. Atas permintaan Syarikat, Pelanggan bersetuju untuk menyediakan bahan-bahan dengan dokumen foto / video tentang penempatan kod QR dalam masa 5 (lima) hari perniagaan.

4. Representasi dan jaminan

4.1. Pelanggan memahami dan bersetuju bahawa Syarikat tidak mempunyai pengaruh ke atas Pembekal Iklan dalam menentukan kos Pengiklanan dan / atau Trafik, dan, oleh itu, jumlah pendapatan yang mungkin dibayar kepada Pelanggan tidak bergantung secara langsung pada Syarikat.

4.2. Pihak bersetuju dan bersetuju bahawa Pembekal Iklan boleh menganalisis Trafik untuk menentukan kebolehpercayaannya. Dalam kes penemuan Trafik tidak sah, yang boleh disebabkan oleh kaedah buatan, bot, atau amalan menipu lain, Trafik tersebut tidak akan diambil kira semasa pengiraan jumlah pendapatan yang akan dibayar kepada Pelanggan. Semua keputusan mengenai kebolehpercayaan Trafik dibuat secara eksklusif oleh Pembekal Iklan dan Syarikat tidak terlibat dalam membuat keputusan tersebut.

Dalam kes penemuan Trafik tidak sah, Pembekal Iklan berhak menyesuaikan jumlah pendapatan yang akan dibayar kepada Pelanggan sebelum tarikh membuat pindahan kepada Pelanggan. Jumlah pendapatan akan diselaraskan dengan mengurangkan kos Trafik tidak sah dari jumlah keseluruhan pendapatan yang akan dibayar kepada Pelanggan.

Lampiran №2

ke atas Perjanjian Tawaran Awam

Berkuat kuasa mulai 01 Januari 2024

SYARAT-SYARAT PENYEDIAAN PERKHIDMATAN DI BAWAH PELAN YURAN 'PAKEJ LENGKAP. BEBAS IKLAN'

Tanpa syarat menerima terma dan syarat Perjanjian, Syarikat dan Pelanggan bersetuju untuk melaksanakan terma penyediaan Perkhidmatan di bawah Pelan Tarif “Pakej penuh. Tanpa iklan” (selanjutnya dirujuk sebagai “Terma”). Terma ini hanya terpakai secara eksklusif kepada kerjasama antara Pihak berdasarkan Pelan Tarif yang dipilih, iaitu “Pakej penuh. Tanpa iklan” yang dipilih oleh Pelanggan.

Pihak-pihak kepada Lampiran ini mempunyai hak dan tanggungjawab tambahan seperti berikut:

1.1. Syarikat hendaklah:

1.1.1. Memberi Pelanggan peluang untuk menggunakan Platform mengikut terma Perjanjian dan lampirannya;

1.1.2. Memberi Pelanggan Akses diperluaskan ke Platform selepas pembayaran mengikut Pelan Tarif yang dipilih.

1.2. Syarikat mempunyai hak untuk:

1.2.1. Menerima bayaran untuk Perkhidmatan mengikut terma dan syarat yang dinyatakan di sini;

1.2.2. Menamatkan penyediaan Akses diperluaskan ke Platform jika tidak dibayar untuk Pelan Tarif selepas tamat tempoh yang dibayar sebelumnya;

1.2.3. Menamatkan penyediaan Akses diperluaskan ke Platform dan menghentikan Perjanjian secara sepihak dalam kes pelanggaran terma Perjanjian oleh Pelanggan mengikut klausa 13.3 Perjanjian.

1.3. Pelanggan hendaklah:

1.3.1. Membayar untuk Perkhidmatan secara tepat pada masanya dan sepenuhnya mengikut terma Pelan Tarif.

1.4. Pelanggan mempunyai hak untuk:

1.4.1. Mendapatkan Akses diperluaskan ke Platform dengan tepat pada masanya dan mengikut prosedur yang ditetapkan.

2. Kos Perkhidmatan dan prosedur pembayaran

2.1. Akses diperluaskan ke Platform disediakan melalui model berdasarkan langganan, memerlukan Pelanggan membuat pembayaran penuh prabayar, merangkumi keseluruhan kos Pelan Tarif (100%).

2.2. Penentuan harga untuk Perkhidmatan penyediaan Akses diperluaskan ke Platform ditetapkan dan dinyatakan di Laman Web.

2.2.1. Terma Pelan Tarif “Pakej penuh. Tanpa iklan” yang dipilih oleh Pelanggan, termasuk kosnya, mungkin berubah oleh Syarikat secara sepihak. Syarikat akan memberitahu Pelanggan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari perniagaan sebelum tarikh kuat kuasa baru bagi terma baru Pelan Tarif, dan menerbitkan pemberitahuan yang berkaitan di Laman Web. Perubahan Pelan Tarif tidak mempengaruhi terma tempoh prabayar penggunaan Pelan Tarif oleh Pelanggan.

2.3. Akses diperluaskan ke Platform akan diberikan setelah Pelanggan menyelesaikan pembayaran penuh untuk Pelan Tarif yang berkenaan. Tempoh akses akan berlangsung selama 1 (satu) bulan dari tarikh pengaktifan.

2.4. Mengikut terma dan syarat yang dinyatakan dalam Perjanjian, Pelanggan wajib membayar untuk Pelan Tarif menggunakan sistem pembayaran elektronik Ejen Kewangan yang disediakan oleh fungsi Laman Web. Garis panduan prosedur yang mengatur pembayaran melalui sistem pembayaran elektronik Ejen Kewangan tertakluk kepada peraturan yang ditetapkan oleh Ejen Kewangan.

2.5. Jika Pelanggan telah membuat pembayaran, melanggan Pelan Tarif “Pakej penuh. Tanpa iklan” dan memberikan maklumat bilnya kepada Ejen Kewangan, Pelanggan mengakui dan dengan jelas bersetuju untuk dikenakan bayaran berulang dari akaun yang ditentukan pada kadar langganan yang berkuat kuasa. Pelanggan mengakui bahawa terma dan syarat Pelan Tarif tertakluk kepada perubahan dan bersetuju untuk membayar yuran Pelan Tarif yang berkenaan kecuali Pelanggan membatalkan langganan seperti yang diterangkan di sini.

2.5.1. Setelah tamat setiap tempoh langganan, langganan yang dibayar untuk Pelan Tarif “Pakej Penuh. Tanpa Iklan” akan diperbaharui secara automatik untuk tempoh yang ditetapkan untuk terus memperoleh Akses diperluaskan ke Platform selama 1 (satu) bulan. Bagi mengelakkan pembaruan automatik dan bayaran berikutnya, dan sekiranya Pelanggan ingin menghentikan penggunaan Akses diperluaskan ke Platform dan menamatkan langganan Pelan Tarif “Pakej Penuh. Tanpa Iklan”, Pelanggan harus memulakan pembatalan langganan melalui Akaun Peribadi sebelum tamatnya tempoh langganan yang berkenaan.

2.5.2. Pelanggan dengan jelas mengakui dan bersetuju bahawa dengan tidak membatalkan langganan sebelum tamat tempohnya, Pelanggan memberi kuasa kepada pembaruan automatik langganan untuk tempoh yang berkaitan. Pelanggan juga mengakui bahawa bayaran yang berkaitan dengan pembaruan akan dikenakan.

2.5.3. Sekiranya Pelanggan memutuskan untuk membatalkan langganan, tindakan ini bermakna penghentian pembaruan automatik. Walau bagaimanapun, Pelanggan akan mengekalkan Akses diperluaskan ke Platform untuk tempoh yang berbaki sehingga tamatnya tempoh langganan yang dibayar.

2.5.4. Sekiranya, atas sebab apa pun, bayaran berulang untuk Pelan Tarif yang berkenaan tidak diproses seperti yang dijadualkan, penyediaan perkhidmatan dengan Akses diperluaskan ke Platform akan secara automatik ditamatkan.

2.6. Di bawah Pelan Tarif “Pakej penuh. Tanpa iklan”, Pelanggan berhak untuk memesan pembangunan Halaman Web dari Syarikat, yang tertakluk kepada bayaran berasingan oleh Pelanggan.

2.7. Pihak-pihak bersetuju bahawa kos pembangunan 1 (satu) Halaman Web adalah $40 (empat puluh dolar Amerika Syarikat).

2.8. Untuk memesan pembangunan Halaman Web dari Syarikat, Pelanggan berhak untuk mengemukakan permintaan yang berkaitan kepada sokongan Syarikat melalui fungsi yang disediakan di Laman Web atau menghubungi alamat e-mel Syarikat yang dinyatakan di Bahagian 16 Perjanjian. Selepas meneliti permintaan Pelanggan, Syarikat berhak mengeluarkan invois untuk perkhidmatan pembangunan web, yang akan dihantar ke alamat e-mel Pelanggan seperti yang dipasok semasa berkomunikasi atau melalui cara komunikasi yang disepakati bersama antara Pihak.

2.9. Invois yang dikeluarkan oleh Syarikat hendaklah dibayar sepenuhnya dalam masa 5 (lima) hari perniagaan dari tarikh penerimaannya. Setelah menerima pembayaran dalam jumlah 100% daripada kos keseluruhan yang dinyatakan dalam invois, Syarikat boleh memulakan penyediaan Perkhidmatan pembangunan Halaman Web mengikut Perjanjian dan lampiran ini.

3. Prosedur untuk penyediaan Perkhidmatan

3.1. Pelanggan hanya boleh memperoleh Akses diperluaskan ke Platform setelah menyelesaikan prosedur pendaftaran di Platform dan mencipta Akaun Peribadi. Pendaftaran hendaklah dilakukan oleh Pelanggan / wakil yang diberi kuasa oleh Pelanggan.

3.2. Semasa pendaftaran, Pelanggan hendaklah mengisi borang pendaftaran dan memberikan maklumat yang tepat dan mengemaskini maklumat tersebut. Pelanggan memahami bahawa disebabkan oleh penyediaan maklumat yang tidak lengkap atau tidak tepat, ia tidak akan dapat mengakses Platform, yang akan menjadikan mustahil bagi Syarikat untuk menyediakan Perkhidmatan.

3.3. Skop fungsionaliti Platform yang tersedia kepada Pelanggan sebagai sebahagian daripada Akses diperluaskan ke Platform ditentukan di Laman Web.

3.4. Setelah mencukupkan jumlah dana yang diperlukan ke dalam akaun Syarikat, Syarikat memberikan Pelanggan Akses diperluaskan ke Platform. Sekiranya tidak membayar yuran berulang mengikut klausa 2.5 Lampiran, Akses diperluaskan ke Platform akan disekat. Akibat daripada sekatan Akses diperluaskan ke Platform, Syarikat berhak untuk menempatkan bahan-bahan pengiklanan secara bebas di Halaman Web yang berkaitan dan/atau kod QR yang dibuat di bawah Pelan Tarif “Pakej penuh. Tanpa iklan”.

3.5. Sebarang pembayaran berulang yang berikutnya yang dikenakan sebagai pembayaran untuk Pelan Tarif yang berkenaan dan pembayarannya ke akaun Syarikat mengesahkan fakta penyediaan Perkhidmatan oleh Syarikat dan penerimaan mereka oleh Pelanggan untuk tempoh sebelumnya tanpa sebarang tuntutan dan bantahan. Sekiranya Pelanggan tidak perlu memanjangkan tempoh Pelan Tarif, Perkhidmatan penyediaan Akses diperluaskan ke Platform yang disediakan untuk tempoh sebelumnya dianggap sebagai penyediaan yang baik dan diterima oleh Pelanggan setelah tamatnya tempoh tersebut, selagi Pelanggan tidak menghantar tuntutan yang dibenarkan mengenai penyediaan Perkhidmatan yang tidak betul menjelang tempoh penyediaan Perkhidmatan selesai. Tuntutan tersebut tidak akan dianggap dibenarkan jika ia berkaitan dengan kes yang dinyatakan di bahagian 7 dan 8 Perjanjian.

3.6. Pelanggan berhak untuk menghubungi Syarikat mengenai pembangunan Halaman Web. Syarikat memulakan pembangunan Halaman Web hanya setelah menerima maklumat dan bahan yang diperlukan untuk penyediaan Perkhidmatan yang sewajarnya, serta setelah mencukupkan jumlah dana yang diperlukan ke dalam akaun Syarikat mengikut klausa 2.9 Lampiran.

3.6.1. Setelah menyelesaikan pembangunan Halaman Web, Syarikat menghantar pautan dengan akses kepadanya ke alamat e-mel Pelanggan. Syarikat berhak menghantar pautan ke Halaman Web yang dibuat secara beransur-ansur, bergantung pada tahap penyiapan mereka. Pelanggan hendaklah meluluskan Halaman Web yang dicipta dalam masa 5 (lima) hari perniagaan dari tarikh penerimaan e-mel dengan pautan ke Halaman Web. Untuk tujuan ini, Pelanggan hendaklah menggunakan alamat e-melnya sendiri untuk menghantar surat kepada alamat e-mel Syarikat dengan teks "Halaman Web yang dicipta pada ..202_ diluluskan" atau "Halaman Web yang dicipta dalam tempoh dari ..202_ hingga ..202_ diluluskan" atau dalam apa jua cara yang akan dengan jelas menunjukkan kelulusan terhadap Halaman Web yang dicipta. Tempoh untuk meluluskan Halaman Web akan bermula dari masa setelah menerima e-mel dari Syarikat yang mengandungi senarai Halaman Web dan berkaitan secara eksklusif kepada Halaman Web yang dicipta yang dihantar dalam e-mel yang berkaitan.

3.6.2. Jika tiada jawapan dari Pelanggan mengenai kelulusan atau pemberitahuan keinginan tambahan, komen dan/atau bantahan mengenai Halaman Web yang dicipta oleh Syarikat dalam tempoh yang dinyatakan di klausa 3.6.1 Lampiran, Halaman Web tersebut dianggap diluluskan secara automatik. Sekiranya terdapat keinginan tambahan, komen dan/atau bantahan mengenai Halaman Web yang dicipta, Pihak-pihak akan melakukan rundingan tambahan dan perundingan yang bertujuan untuk menyesuaikan Halaman Web berdasarkan keperluan tambahan. Pihak-pihak bersetuju bahawa perubahan ke Halaman Web hanya mungkin dilakukan jika kesalahan ketik, cetak salah, kesalahan teknikal yang menyebabkan pengendalian yang tidak betul dari Halaman Web atau kecacatan lain disebabkan oleh Syarikat dikesan. Perubahan kepada Halaman Web atas sebab-sebab lain selain daripada yang dinyatakan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada komen / bantahan Pelanggan mengenai reka bentuk, struktur atau elemen individu yang tidak memberi kesan kepada pengendalian yang betul dari Halaman Web, serta kerosakan teknikal yang berlaku tanpa salah Syarikat, boleh dilaksanakan dengan bayaran tambahan yang dipersetujui secara bersama oleh Pihak-pihak.

3.6.3. Kelulusan Halaman Web mengikut cara yang dinyatakan di klausa 3.6.1 dan 3.6.2 Lampiran, mengesahkan bahawa Pelanggan tidak mempunyai sebarang tuntutan dan komen mengenai kualiti dan ketepatan masa penyediaan Perkhidmatan.