Integritetspolicy

OFFENTLIGT ERBJUDANDEAVTAL

Från och med den 1 januari 2024

Detta offentliga erbjudandeavtal (nedan kallat "Erjudande", "Avtalet") utgör ett officiellt erbjudande från ME TEAM LTD, ett privat aktiebolag registrerat enligt lagarna i England och Wales med organisationsnummer 13520483 och registrerad adress på 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR ( Bolaget), riktat till dig, besökaren på webbplatsen, som är en potentiell klient ( Klient), för att ingå ett avtal enligt följande villkor och bestämmelser. Bolaget och Klienten är kända som Part separat eller Parter tillsammans.

1. Allmänna bestämmelser

1.1. Det offentliga erbjudandeavtalet är ett officiellt dokument och publiceras på företagets webbplats på adressen: https://me-qr-museum.com.

1.2. Det offentliga publicerade erbjudandet återspeglar företagets avsikt att ingå de rättsliga relationerna med klienten i enlighet med villkoren som avtalas i avtalet.

1.3. Kundens acceptans av erbjudandet sker genom överföring av betalning för den valda tullplanen och/eller genom att uttryckligen ange samtycke genom att välja kryssrutan som bekräftar klientens erkännande och avtal med de villkor som anges i erbjudandet.

1.4. Vid kundens godkännande av erbjudandet ska det utgöra ett rättsligt bindande avtal mellan parterna. Följaktligen bär klienten ansvaret för en noggrann och omfattande bekanta med de angivna bestämmelserna här. I händelse av oenighet med villkoren behåller klienten rätten att avslå godkännandet av erbjudandet och användningen av företagets tjänster: För detta ändamål ska klienten inte betala för tjänsterna och/eller kryssa för lämplig kryssruta .

1.5. Om klienten är en juridisk enhet garanterar klienten att godkännandet av erbjudandet gjordes av en vederbörligen auktoriserad representant för klientens juridiska enhet.

1.6. Erbjudandet kräver inte undertecknande och stämplad av klienten / auktoriserad representant för klienten och upprätthåller full kraft och effekt.

1.7. Om företaget och klienten var och en har tecknat ett separat kontrakt som täcker tillhandahållandet av tjänsterna, ska det undertecknade kontraktet råda över villkoren i erbjudandet.

2. Begrepp och definitioner

2.1. I avtalet, såvida inte sammanhanget på annat sätt kräver, ska följande villkor ha följande betydelser:

QR-kod - en tvådimensionell streckkod som innehåller en länk till en specifik webbsida som kan identifieras genom skanningsutrustning och/eller en mobil enhetskamera.

Plattform - en webbplats på länken: https://me-qr.com, som tillhör Bolaget och ger möjlighet att skapa anpassade QR-koder eller baserat på befintliga prover.

Personligt konto - en användarprofil registrerad på plattformen för att ta emot tjänster. Det personliga kontot innehåller statistik om trafiken, det totala antalet QR-kodscanningar, skanningar av unika enheter, annan analytisk och statistisk information om konverteringar, data om det belopp av reklamintäkter (om tillämpligt), samt annan information som kan vara nödvändig för effektivt samarbete mellan Parterna.

Utökat tillträde till plattformen - att tillhandahålla Klienten utökat tillträde till plattformen enligt det tariffplan som valts av Klienten.

Objekt - en fysisk eller virtuell objekt, som kan vara ett foto, en bild, en konstverk, en produkt, en tjänst, en vara, ett evenemang, en aktivitet eller annat objekt, information om vilket är publicerad på webbsidorna.

Besökare - en person som har skannat en QR-kod och följt den motsvarande länken, och/eller besökt webbsidan med hjälp av en direkt länk, och/eller har gjort en anslutning med hjälp av sökmotorer.

Webbsida - en informationsresurs tillgänglig på Internet, som skapas av Bolaget, baserat på informationen som tillhandahålls av Klienten, och som används för att visa innehållet som Klienten önskar presentera för sina potentiella Besökare avseende Objektet.

Hemsida - hemsida på följande länk: https://me-qr-museum.com/, där Klienten har möjlighet att acceptera Erbjudandet.

Tariffplan - en information om villkoren, kostnaden och perioden för tillhandahållande av tjänsterna enligt Avtalet.

Trafik - ett generaliserat begrepp som kan inkludera besök på webbsidor genom att skanna QR-koder, besök via sökmotorer och direktlänkar, samt alla typer av interaktion med webbsidans innehåll som kan utföras av Besökare.

Reklamleverantör - en tredje part som tillhandahåller tjänster via Internet för att placera reklam på webbsidan som ska visas för Besökare som navigerar i webbsidans innehåll, nämligen AdSense och andra plattformar som tillhandahåller tjänster för placering av reklam.

Reklam - en information om vilket som helst reklamobjekt som distribueras av Reklamleverantören på webbsidorna i vilken form och på vilket sätt som helst, och avsett att skapa eller upprätthålla medvetenheten hos reklamkonsumenter och deras intresse för sådant reklamobjekt, inklusive genom att locka sådana personer att besöka vissa informationsresurser (webbplatser) på Internet.

Finansiell agent ska avse ett betalningssystem (representerat av Stripe Inc., organiserat enligt Delaware, USA:s lagar (och dess dotterbolag, om tillämpligt)) som organiserar och överför medel på Bolagets vägnar med hjälp av elektroniska metoder för bearbetning av betalningar för varor eller tjänster som säljs på webbplatsen.

3. Ämne

3.1. Företaget åtar sig att ge klienten tjänsterna, vars lista anges i bilagorna till avtalet (nedan kallad ”tjänsterna”) i enlighet med förfarandet och på villkoren för avtalet och dess bilagor och klienten åtar sig att betala för de tjänster som tillhandahålls av företaget (om tillämpligt).

3.2. De tjänster som kan tillhandahållas enligt avtalet och dess bilagor inkluderar i synnerhet, men är inte begränsade till:

 • Tillhandahållande av utökad åtkomst till plattformen;
 • Tillhandahållande av tjänster för utveckling av anpassade webbsidor;
 • Betalning av reklamintäkter.

3.3. I händelse av att klienten väljer tullplanen "Turnkey med intjäning", ska villkoren för samarbete och tillhandahållande av tjänster vara föremål för den ytterligare styrning som beskrivs i bilaga №1 till avtalet. Omvänt, skulle klienten välja ”Full Package. ADS-fria ”tullplan, de kompletterande samarbetsvillkoren kommer att avgränsas i bilaga №2 bifogad avtalet. Samtidig tillämpning av båda bilagorna på en separat tullplan är inte tillåtet.

4. Parternas rättigheter och skyldigheter

4.1. Företaget ska:

4.1.1. Tillhandahålla tjänsterna i enlighet med villkoren i avtalet och dess bilagor;

4.1.2. Upprätthålla plattformen och/eller webbsidorna i rätt tekniskt skick, vilket gör att klienten kan ta emot tjänsterna;

4.1.3. På begäran av klienten, i enlighet med villkoren i avtalet och dess bilagor, utvecklar webbsidorna baserat på informationen från klienten, samt ger klienten QR -koder med länkar till relevanta webbsidor;

4.1.4. Uppfylla andra skyldigheter som anges i avtalet och dess bilagor.

4.2. Företaget har rätt att:

4.2.1. Begränsa tillfälligt åtkomst till plattformen och/eller webbsidorna för att eliminera tekniska fel och/eller utföra regelbundet underhåll på helger, helgdagar eller andra icke-arbetande dagar utan föregående meddelande till klienten;

4.2.2. Initiera en ändring av tullplanen som valts av klienten i enlighet med CL. 5.3 i avtalet;

4.2.3. För att inte börja tillhandahålla utvecklingstjänster för webbsidor förrän den fullständiga informationen och allt material som krävs för detta ändamål tas emot från klienten, samt betalning (vid behov);

4.2.4. Ändra innehållet i plattformen, inklusive, inklusive, men inte begränsat till, textmaterial, bilder, fotografier, designelement, animationer, funktionaliteter, utan att meddela klienten och utan klientens samtycke;

4.2.5. Har andra rättigheter som uppstår genom bestämmelserna i avtalet eller som direkt föreskrivs i den nuvarande lagstiftningen från England och Wales.

4.3. Klienten ska:

4.3.1. Se till att en tillräcklig skydd av dess personliga konto är tillräckliga för att förhindra kränkningar som anges i CL. 7.5.1 i avtalet. Alla åtgärder som utförs på plattformen från klientens personliga konto ska anses utföras av klientens auktoriserade personer;

4.3.2. Ge företaget fullständig, korrekt, korrekt och sanningsenlig information och material som krävs för att utveckla webbsidorna;

4.3.3. Överför inte sina rättigheter enligt avtalet till någon tredje part;

4.3.4. Meddela omedelbart företaget om eventuella fall av obehörig åtkomst till klientens inloggning och lösenord till personligt konto och/eller något brott mot plattformssäkerheten;

4.3.5. Inte placera QR -koder på ett sätt som kan indikera en kränkning av allmän moral, etik, kultur samt kränka normerna för tillämplig lag;

4.3.6. Uppfylla andra skyldigheter som anges i avtalet och dess bilagor.

4.4. Klienten har rätt att:

4.4.1. Har fri tillgång till plattformens information och funktionalitet i enlighet med den förvärvade / valda tullplanen, liksom till de webbsidor som skapats av företaget i storleksordningen;

4.4.2. Få nödvändig information och teknisk support om samarbetet om villkoren i den valda tullplanen;

4.4.3. Få åtkomst dygnet runt till plattformen och/eller webbsidorna, utom vad som anges i avtalet;

4.4.4. Har andra rättigheter som uppstår genom bestämmelserna i avtalet eller som direkt föreskrivs i den nuvarande lagstiftningen från England och Wales.

5. Kostnaden för tjänster och betalningsförfarande

5.1. Den totala kostnaden för avtalet är summan av det totala beloppet som betalas av klienten för tullplanen och/eller det totala intäktsbeloppet från den reklam som överförts av företaget till klienten.

5.2. Parterna har kommit överens om att betalningsvillkoren för tjänsterna kommer att föreskrivas i den relevanta bilagan till avtalet.

5.3. Klienten har rätt att begära en ändring av den valda tullplanen till en annan.

När du byter till en betald tullplan är klienten skyldig att betala hela priset på den relevanta tullplanen som anges på webbplatsen.

I händelse av att byta till en kostnadsfri tullplan är de medel som betalas av klienten inte återbetalas, och den betalda tullplanen förblir i kraft fram till avslutningen av den ursprungligen köpta terminen.

Kundens övergång till den nyligen utvalda tullplanen ska leda till att den tidigare tullplanen upphör, utom enligt vad som anges ovan. Klienten kan inte använda tjänsterna på villkoren för flera olika tullplaner samtidigt.

5.4. Bosättningar betraktas som fullständiga när det nödvändiga beloppet av medel krediteras företagets konto och/eller vid överföring av intäkterna från reklam till kundens bankkonto, som anges på det personliga kontot.

5.5. Alla skatter och uppgifter som kan vara förknippade med genomförandet av avtalet ska bäras av varje part separat. Kostnader relaterade till betalningsbehandling, samt överföringsavgifter när de betalar för tullplanen eller får reklamintäkter, ska betalas på kostnaden för klienten.

5.6. Alla kostnader som uppstår genom att skriva ut och placera QR -koderna är på klientens enda kostnader.

6. Förfarandet för tillhandahållande av tjänster

6.1. Kommunikation mellan parterna, utbyte av källdata, material och annan nödvändig information ska genomföras i enlighet med CL. 15.2 härav.

6.2. Det detaljerade förfarandet för tillhandahållande av tjänster enligt viss tullplan ska anges i den relevanta bilagan till avtalet, med förbehåll för CL. 3.3 härav.

6.3. Under avtalets löptid ska klienten ha rätt att kontakta företaget för att få teknisk support angående användningen av plattformen och/eller det personliga kontot, såväl som webbsidorna och skapade QR -koder.

7. Representation och garantier

7.1. Varje part i avtalet representerar och garanterar att:

(a) Det är vederbörligen organiserat i enlighet med lagarna i dess jurisdiktion;

(b) den har all nödvändig myndighet och skäl att uppfylla villkoren i avtalet;

(c) avtalet har genomförts vederbörligen, är juridiskt bindande och giltigt;

(d) Avtalet motsvarar parternas vilja med avseende på avtalets ämne.

7.2. Parterna erkänner och garanterar att alla delar av text, grafik, fotografier, mönster, varumärken, andra illustrationer som kan tillhandahållas av en part till den andra ska förbli den exklusiva egendomen för partiet som tillhandahöll sådana material eller en tredje part som äger alla Exklusiva rättigheter till materialen och har beviljat partiets icke-exklusiva rättigheter att använda och distribuera dem i enlighet med avtalets syften.

7.3. Tillgång till plattformen, det personliga kontot och webbsidorna tillhandahålls i enlighet med den allmänt accepterade principen i världspraxis "som den är", dvs utan någon garanti eller andra skyldigheter än de som föreskrivs i avtalet och tillämplig lag. Företaget gör dock allt och vidtar alla rimligt möjliga tekniska och juridiska åtgärder för att ge lämpliga villkor för att uppfylla villkoren i avtalet.

7.4. Företaget garanterar inte att: (1) plattformens funktionalitet, liksom vissa funktioner som kan bli tillgängliga för klienten enligt den relevanta tullplanen, uppfylla eller uppfylla klientens krav och förväntningar; (2) de skapade webbsidorna uppfyller eller uppfyller klientens krav och förväntningar; (3) plattformen och webbsidorna kommer att finnas tillgängliga kontinuerligt, åtkomst som kommer att tillhandahållas snabbt, pålitligt och utan fel; (4) plattformen och webbsidorna är fria från eventuella fel, utelämnanden, avbrott, borttagningar, typografiska fel eller andra defekter; (5) plattformen och webbsidorna är fria från virus eller andra skadliga komponenter; (6) Kvaliteten på alla tjänster, information etc. som erhålls via plattformen kommer att uppfylla klientens förväntningar; (7) Eventuella fel eller fel kommer att korrigeras.

7.5. Klienten samtycker och garanterar att: (1) Allt material som tillhandahålls till företaget för utveckling av webbsidor ägs lagligt av klienten och klienten har rätt att bortskaffa dem utan några begränsningar från tredje part eller tredje part, Ägaren till materialen har beviljat klienten rätten att använda och distribuera materialen i enlighet med villkoren i avtalet; (2) kommer inte att placera QR-koder på tredjepartsobjekt som tillhör andra personer för att skada eller orsaka skada; (3) kommer att avstå från alla åtgärder som kan leda till kriminellt eller administrativt ansvar, skada företagets rykte; (4) kommer att avstå från åtgärder som anges i Cl. 7.5.1 i avtalet, som kan ha en negativ inverkan på plattformens drift och dess innehåll; (5) plattformen ska endast användas av honom / henne personligen / auktoriserade företrädare som agerar på uppdrag av och i klientens intresse; (6) För utvecklingen av webbsidorna kommer inte att förse företaget med information och material som är förtalande, skadliga, hatiga, grym, obscen, pornografiska, olagliga eller på annat sätt skadliga, som bestäms av företaget efter eget gottfinnande, oavsett om huruvida huruvida Sådant material är skyddat av tillämplig lag; (7) För att bidra till tillväxten av intäkter från reklam under tullplanen ”Tangey Solution With Earning”: QR-koder kommer inte att placeras på svåråtkomliga platser, vilket kan göra det svårt / omöjligt för potentiella besökare att skanna dem; kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra försämring av QR -koder eller deras skada, vilket kan leda till omöjligheten att skanna dem.

7.5.1. Klienten bekräftar att det:

 • kommer inte att vidta några åtgärder som orsakar eller kan orsaka en orimlig eller oproportionerlig belastning på plattformens infrastruktur;
 • kommer inte att störa eller försöka störa korrekt drift av plattformen;
 • kommer inte att använda manuell och/eller automatisk programvara, enheter eller andra processer för att "skanna" eller "kryptera" någon sida på plattformen;
 • kommer inte att använda programvaruvirus eller andra datorkoder, filer eller program som är designade eller avsedda att störa, skada, begränsa eller störa driften av programvara, hårdvara eller telekommunikationsutrustning, samt att skada eller få obehörig åtkomst till någon system, data, lösenord eller annan information från företaget eller en tredje part;
 • kommer inte att använda plattformen för phishing och bedrägeri;
 • kommer inte att genomföra några andra olagliga åtgärder, inklusive att få obehörig tillgång till konfidentiell information, dess spridning, obehörig åtkomst till datorinformation, användning och distribution av skadliga datorprogram;
 • Kommer inte att modifiera, anpassa, underlicensera, översätta, sälja, omvända ingenjörer, dekompilera eller demontera någon del av plattformen eller på annat sätt försöka få någon källkod eller grundläggande idéer eller algoritmer för någon del av plattformen;
 • kommer inte att använda några intelligenta system, robotar, skrapor eller andra liknande datainsamlingsverktyg;
 • kommer inte att försöka komma åt delar av plattformen som den inte är godkänd av företaget, förbikoppla eller försöka kringgå säkerhets- eller lösenordsskydd på plattformen, få åtkomst till plattformen på något annat sätt än genom gränssnittet som tillhandahålls och godkänts av företaget ;
 • Kommer inte att använda eller försöka använda tjänsterna för att ladda upp, ladda ner, överföra, kopiera eller lagra information, data eller material eller engagera eller hjälpa till i någon aktivitet som kan: (i) kränka immateriella rättigheter eller andra rättigheter för någon annan rättighet Tredje part, (ii) innehåller alla olagliga, skadliga, hotande, kränkande, ärekränkande eller på annat sätt anstötligt material av något slag, (iii) skada eller försök att skada andra, (iv) har potential att uppmana eller producera beteende som är olagligt, Skadlig, hotande, kränkande, trakasserande, skadliga, ärekränkande, skadliga, vulgära, obscen, invasiv av en annans integritet, hatfull eller ras, etniskt, religiöst eller sexuellt diskriminerande eller på annat sätt motsträckt, (v) hjälper alla bedrägerier, bedrägerier eller stöld;
 • kommer inte att ändra, inaktivera eller manipulera med några säkerhetsfunktioner eller tekniska åtgärder som implementeras i plattformen;
 • kommer inte att utnyttja, avslöja eller försöka upptäcka sårbarheter på plattformen utan att snabbt rapportera sådana resultat till företaget;
 • Annars kränker avtalet, kraven i lagar och förordningar, tredje parts rättigheter och friheter.

8. Parternas ansvar och ansvarsbegränsning

8.1. Parterna ska vara ansvariga för att inte prestanda eller felaktiga resultat av sina skyldigheter enligt avtalet och dess bilagor enligt lagarna i England och Wales och avtalet.

8.2. Vid otydlig betalning för tjänsterna enligt tullplanen ”Fullt paket. ADS-fria ”I enlighet med villkoren i avtalet och den relevanta bilagan ska företaget ha rätt att avbryta kundens tillhandahållande med den utökade åtkomsten till plattformen tills den fulla betalningen för tjänsterna görs.

8.3. Vid underlåtenhet att placera QR -koder av klienten enligt tullplanen "nyckelfärdiga lösningar med intjäning" inom den period som fastställts av bilaga №1 Hereto har företaget rätt att kräva betalning av en påföljd, vars belopp bestäms av Följande beräkning 40 (fyrtio) amerikanska dollar för varje webbsida och QR -kod skapad av företaget. I detta sammanhang ska webbsidan och QR -koden som innehåller en länk till den betraktas som ett och samma för denna klausul. Det bestämda beloppet för påföljden motsvarar de faktiska kostnaderna som företaget har uppstått vid utformning och skapa varje webbsida och är en ersättning för företagets resurser för att skapa obekväma QR -koder.

8.4. Företaget är inte ansvarigt gentemot klienten och/eller tredje parter för: (a) Avvikelse av plattformens funktionalitet med klientens förväntningar, (b) fel och fel i plattformens drift, QR-koder och webb sidor, (c) Otillgänglighet av plattforms- och/eller webbsidor under tekniska verk, såväl som för de konsekvenser som kan resultera därifrån, (d) typografiska fel, felaktigheter, utelämnanden eller andra defekter på plattformen och webbsidorna, ( e) säkerheten för drift och innehåll på tredjepartswebbplatser, länkar som kan ingå på plattformen och webbsidorna, (f) förluster eller skador orsakade av något klients överträdelse av villkoren för avtalet, (g) saknar av korrekt internetanslutning av klienten, vilket kan leda till svårigheter med tillgång till plattformen, (h) förseningar och avbrott i drift av plattformen som inträffar direkt eller indirekt av skäl utöver den rimliga kontrollen av företaget (serveröverbelastning, skadlig programvara , strömavbrott, etc.), (i) Antalet besökare och deras ytterligare åtgärder på webbsidorna, (j) tappade vinst eller fördel, eller för förluster på grund av förlust av åtkomst till plattformen eller möjligheten att använda plattformen , eller avbrott av kundens affärsverksamhet, oavsett orsaker och skäl för sådana förluster, (k) för försening i tillhandahållandet av tjänsterna, om sådana orsakades av felaktiga utförande av skyldigheter av klienten, inklusive, men inte begränsat till på grund av otydlig och/eller otillräcklig betalning för tjänsterna och/eller underlåtenhet att tillhandahålla nödvändig information och material, (l) information och material som tillhandahålls av klienten för publicering på webbsidorna och deras substans, (m) bestämning av Kostnad för reklam och/eller trafik, som påverkar mängden av klientens intäkter enligt tullplanen "nyckelnyckellösning med intjäning", såväl som för skillnaden mellan intäktsbeloppet och klientens förväntningar, (n) reklam som kan vara Publicerad på webbsidorna skapade för klienten som har valt tullplanen "Tangey Solution With Earning" och åtkomst av besökarna, såväl som för dess innehåll.

8.5. Företaget är inte ansvarigt för noggrannheten i informationen och/eller material som tillhandahålls av klienten för utveckling av webbsidor och dess efterlevnad av tillämplig lag. Sådant ansvar bärs av klienten enbart.

8.6. Klienten samtycker till att begränsningarna för ansvar som anges i detta avsnitt är en rimlig fördelning av risk och är de väsentliga villkoren i avtalet.

8.7. Reklamleverantörer kan publicera aktiva länkar till tredjepartswebbplatser på de webbsidor som skapats för klienten som har valt tullplanen "nyckelfärdiga lösningar med intjäning" som inte upprätthålls av företaget. Företaget ansvarar inte för policyn för att samla in och behandla personuppgifter för andra företag, såväl som för metoderna för behandling och använda personuppgifter från besökare som följer länkar till andra webbplatser med hjälp av webbsidan.

8.8. Klienten erkänner och samtycker till att det är ensamt ansvarigt för juridiskt och ekonomiskt ansvar för alla åtgärder som använder eller får åtkomst till tjänsterna. Klienten använder tjänsterna efter eget gottfinnande och risk, och klienten antar därmed alla potentiella risker och skulder som är förknippade med tjänstens användning, liksom eventuella konsekvenser.

9. Skadestånd

9.1. Klienten samtycker till att ersätta, betala försvarskostnaderna för och hålla ofarligt företaget och dess respektive anställda, tjänstemän, styrelseledamöter, agenter, entreprenörer och andra representanter från alla fordringar, krav, åtgärder, förluster, skulder och utgifter (inklusive advokater "Avgifter, kostnader och expertvittnen avgifter) som uppstår från eller i samband med (1) användningen av plattformen och webbsidorna, (2) placering av QR -koder skapade med hjälp av plattformens funktionalitet, (3) kränkning av Villkoren för avtalet och dess bilagor av någon klient, (4) tillhandahållande av information och material som ägs av andra personer till företaget för utveckling av webbsidorna, vilket resulterade i brott mot sådana personer. I händelse av anspråk mot företaget av tredje parter som härrör från klientens fel åtar sig klienten att samarbeta med företaget inom ramen för företagets försvar av sådana påståenden och att lösa sådana påståenden med tredje parter på sina egna ansträngningar och dess egen kostnad, skydda företaget från möjliga tvister, förluster, skador, påföljder och andra extra kostnader.

10. Force Majeure

10.1. Företaget ska frisättas från ansvar för förseningar, misslyckanden eller avbrott i driften av plattformen, fullt eller delvis underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter enligt avtalet och dess bilagor, om en sådan icke-uppfödning orsakas direkt eller indirekt av Force Majeureure omständigheter. Kraft majeure Omständigheter inkluderar: bränder, översvämningar, masssjukdomar (epidemier, pandemier, epizootics), jordbävningar, negativa väderförhållanden i form av naturkatastrofer, trafikolyckor, upplopp och uppror, militära manövrar och/eller fientligheter, lagstiftande handlingar som utfärdas av lagstiftning och/eller verkställande myndigheter, inklusive förordningar för lokala myndigheter (lokala självstyreorgan), avbrott i kraftförsörjningsnätverket, hackerattacker, virus och andra omständigheter som hindrar företaget från att uppfylla sina skyldigheter enligt detta avtal.

11. Sekretess och icke-avslöjande

11.1. “Confidential Information” avser all information som inte är offentlig (inspelad i dokumentär form eller lagrad på något lagringsmedium) som rör Partiernas forskning och utveckling, Partiernas data, affärshemligheter eller know-how, inklusive, men inte begränsat till, procedur för samarbete mellan Parterna och procedur för att göra betalningar till Bolaget, information och material som tillhandahålls av Klienten för att skapa webbsidor, information om Trafik, information om affärsprocesser, tekniska lösningar som används av Bolaget för att skapa QR-koder, Parternas strategier, utveckling, processer, teknologier, design, marknadsföring, finansiell eller annan affärsinformation, information om funktionaliteten hos plattformen, dess driftsalgoritm, statistiska, analytiska och rapporteringsdata, procedur för att använda reklamleverantörer, samt annan information till vilken åtkomsten är begränsad.

11.2. Konfidentiell information inkluderar inte information som:

 • har blivit offentligt tillgängligt utan brott mot icke-avslöjande skyldigheter;
 • var lagligt känd för partiet innan han fick det från den andra parten;
 • mottogs från en tredje part eller utvecklades oberoende av partiet utan brott mot de icke-avslöjande skyldigheterna och utan begränsningar av avslöjande i enlighet med detta avtal eller något annat avtal;
 • är föremål för avslöjande i samband med alla fordringar eller annan tvist relaterad till detta avtal.

11.3. Varje part samtycker till att hålla konfidentiell och inte använda, med undantag för att utföra sina skyldigheter enligt detta avtal och bilagorna, all konfidentiell information från den andra parten. Parterna kommer att använda åtminstone samma grad av vård som de använder för att skydda sin egen konfidentiella information av lika värde, men under inga omständigheter mindre än rimlig vård, för att förhindra obehörig avslöjande eller användning av den andra partens konfidentiella information både under och efter uppsägningen av detta avtal.

11.4. Trots att detta avtalets uppsägning eller upphörande upphör, erkänner och samtycker parterna om att deras skyldigheter för att inte avslöja konfidentiell information ska fortsätta att vara effektiv under löptiden för detta avtal och i 3 (tre) år efter utgången eller uppsägningen av detta avtal .

11.5. Företaget har rätten, med klientens skriftliga samtycke, att publicera information om parternas samarbete (inklusive klientens kommersiella och/eller handelsnamn) på internet både på sina egna resurser (i portföljsektionen) och vidare Specialiserade plattformar för att hitta kunder (LinkedIn / Facebook / Instagram / Tiktok / Upwork etc.), som inte anses vara en kränkning av detta avsnitt.

11.6. Partiet som bröt mot bestämmelsen i detta avsnitt är ansvarig för dess handlingar och måste kompensera den andra parten för alla dokumenterade kostnader och förluster som uppkommit till följd av sådan överträdelse.

12. De immateriella rättigheterna

12.1. De immateriella rättigheterna till plattformen, inklusive det personliga kontot, som kan inkludera bilder, fotografier, animationer, designelement, textmaterial, kod och andra objekt av upphovsrätt och/eller relaterade rättigheter, samt patenträttigheter, varumärken, kommersiella beteckningar och handelsnamn, såväl som andra delar (oavsett om de är en del av plattformen eller är dess ytterligare komponenter eller material, liksom om de kan separeras från plattformen och tillhör separat) tillhör företaget i sin helhet från Moment av deras skapelse och skyddas i enlighet med lagarna i England och Wales, inklusive de normer som tillhandahålls av Storbritanniens upphovsrätt, mönster och patentlag 1988, Berne -konventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk (Paris Act of 24. 07.1971 , ändrad 02.10.1979), den universella upphovsrättskonventionen 1952, liksom andra internationella rättsliga handlingar.

12.2. Därför har klienten, som har köpt det "fulla paketet. ADS-fria ”tullplan och under giltighetsperioden för respektive prenumeration beviljas en begränsad, icke-exklusiv, icke-offentlig, återkallbar, icke-överförbar licens för att använda den utökade åtkomsten till plattformen i sin egen personliga och/eller/eller Affärsaktiviteter, särskilt, men inte uteslutande, rätten att skapa, ändra, placera QR -koder med länkar till webbsidorna som självständigt skapades av klienten och/eller företaget i enlighet med villkoren för avtalet och dess bilagor. Användningen av plattformen (inklusive den utökade åtkomsten till plattformen) och dess funktioner är endast tillåtet inom ramen för den erbjudna funktionaliteten.

12.2.1. Licensen som beviljas av företaget resulterar inte i att klienten förvärvar några exklusiva äganderätt till plattformen och dess komponenter, inklusive rätten att utföra åtgärder relaterade till reproduktion, modifiering, kopiering, dekompilering av plattformen eller dess enskilda delar, överför den Rätt att använda den utökade åtkomsten till plattformen till tredje parter, såväl som andra åtgärder som anges i CL. 7.5.1 i avtalet. Företaget ska behålla alla exklusiva äganderätt till plattformen och dess komponenter, med undantag för de rättigheter som tillhör tredje parter som har beviljat företaget rätten att använda, distribuera, visa och demonstrera dem på plattformen.

12.2.2. Källkoderna för plattformen (inklusive deras delar) och algoritmer för dess drift är företagets affärshemligheter, som är förbjudet till klienten och tredje parter.

12.2.3. Alla åtgärder från klienten med avseende på plattformen som inte uttryckligen är tillåtna av avtalet och/eller går utöver plattformens tillgängliga funktionalitet (inklusive utökad åtkomst till plattformen) är förbjudna, och deras prestanda av klienten är en överträdelse av de exklusiva äganderätten till företagets immateriella egendom, vilket är en tillräcklig grund för uppsägning av avtalet och/eller vidta åtgärder för att skydda företagets kränkta rättigheter och legitima intressen.

12.3. Parterna bekräftar att immateriella rättigheter till information och material som kan tillhandahållas av klienten för skapandet av webbsidorna ska fortsätta att tillhöra klienten, eller till en tredje part som äger alla exklusiva rättigheter till information och material förutsatt och som har beviljat klienten icke-exklusiva rättigheter att använda och distribuera dem i enlighet med avtalets syften. Samtidigt ska företaget förvärva exklusiva immateriella rättigheter i sin helhet till andra komponenter i föremålen från det ögonblicket av deras skapande, nämligen: Programvara, programkod, designelement, grafiska bilder och illustrationer som självständigt skapades av företaget.

12.4. I syftet med webbsidorna ger klienten företaget en evig, världen över, icke-exklusiv, royaltyfri licens för att reproducera, integrera i ett sammansatt verk, skapa derivatverk, process, anpassa, offentligt utföra, utföra, utföra, Visas offentligt, offentligt tillkännage offentligt i telekommunikationsnätverk (på internet och andra tillgängliga nätverk), interaktiv tillhandahållande av tillgång till allmänheten och andra sätt att göra föremål, text, bilder, illustrationer och andra material som klienten kan ge till till Företaget för utvecklingen av webbsidorna, varigenom ett obegränsat antal användare kan komma åt webbsidorna och deras innehåll från vilken plats som helst och när som helst. Denna licens ska överleva uppsägning av avtalet av någon av parterna av någon anledning.

Samtidigt ger företaget klienten rätten att placera QR -koder med länkar till webbsidorna i enlighet med villkoren i avtalet.

13. Avtalets tid

13.1. Avtalet ska i kraft vid klientens godkännande av dess villkor i enlighet med klausul 1.3 härav och ska förbli i kraft under en obestämd period av tjänsterna eller såvida inte tidigare avslutats av en av parterna.

13.2. I händelse av att klienten väljer tullplanen ”Tangey Solution With Earning”, ska avtalets giltighet kvarstår tills de ömsesidigt avslutas av parterna eller på begäran av någon av parterna.

13.2.1. Avtalet kan när som helst sägas upp genom parternas ömsesidiga överenskommelse.

13.2.2. Avtalet kan avslutas av en av parterna, men i alla fall med ett meddelande om minst 1 (en) kalendermånad före uppsägningsdatumet genom att skicka ett skriftligt meddelande till den andra parten.

13.2.3. Avtalet kan upphör av företaget ensidigt från det ögonblick som skickar ett relevant skriftligt meddelande om klienten undviker skyldigheten att tillhandahålla material till företaget om placering av de utvecklade QR -koderna med webbsidor i enlighet med bestämmelserna i bilagan №1 och /eller misslyckas med att betala påföljder enligt avtalet under en lång tid (mer än 5 (fem) arbetsdagar från förfallodagen för betalning), liksom i andra fall där det finns ett väsentligt brott mot villkoren för avtalet av klienten.

13.3. I händelse av att klienten väljer ”fulla paketet. ADS-fria ”tullplan, avtalet ska vara giltigt under prenumerationens varaktighet på den relevanta tullplanen och ska avslutas såvida det inte utvidgas av klienten eller en annan tillgänglig tullplan är vald.

13.3.1. Ändå förbehåller sig företaget rätten att när som helst säga upp avtalet när som helst i händelse av ett väsentligt brott mot avtalet från klienten. Tidig uppsägning av avtalet ska vara utan återbetalning för de tjänster som faktiskt betalats för.

13.4. Företaget förbehåller sig myndigheten, efter eget gottfinnande och utan att ha några skulder, att avbryta någon utvald tullplan och säga upp avtalet om klienten använder tjänsterna på ett felaktigt sätt, särskilt, men inte uteslutande, placerar QR -koder på ett sätt som det som ange ett brott mot allmän moral, etik, kultur samt kränka normerna för tillämplig lag.

13.5. Vid utgången eller uppsägningen av avtalet har företaget rätten, efter eget gottfinnande, att begränsa kundens åtkomst till plattformen, såväl som till de utvecklade webbsidorna eller ta bort deras innehåll.

13.6. Vid utgång eller uppsägning av avtalet ska varje part frigöras från alla skyldigheter och skulder till den andra parten som har uppstått eller kommer att uppstå efter det datumet, förutom att någon uppsägning eller utgång inte frigör parterna från sina skyldigheter enligt avsnitt 8, 9, 11 och 12 i avtalet, och det ska inte heller frigöra parterna från ansvar som uppstår till följd av överträdelse av detta avtal.

14. Förfarande för tvistlösning

14.1. Alla tvister och oenigheter som kan uppstå under utförandet av Avtalet eller i samband därmed ska lösas genom förhandlingar mellan Parterna. Alla anspråk ska betraktas av Bolaget skriftligen och skickas till Bolagets e-postadress, nämligen: [email protected], inom 30 (trettio) dagar från datumet för att Klienten skickade brevet.

14.2. Om parterna inte lyckas lösa tvister genom förhandlingar, ska alla tvister, kontroverser eller fordringar angående frågor som uppstår eller relateras till detta avtal, inklusive slutsats, tolkning, verkställande, överträdelse, uppsägning eller ogiltighet därav, hänvisas till och slutligen Löst genom skiljedom enligt LCIA -reglerna. Antalet skiljemän ska vara en. Sätet, eller juridisk plats, för skiljedom ska vara London. Det språk som ska användas i skiljedomsförfarandet ska vara engelska. Den styrande lagen i avtalet ska vara den materiella lagen i England och Wales.

15. Diverse

15.1. Företaget kan när som helst ändra villkoren i detta avtal och/eller dess bilagor. I det här fallet är klientens fortsatta användning av tjänsterna och/eller betalningen för dem att innebära att klienten samtycker till de nya villkoren i avtalet och/eller dess bilagor. Företaget ska meddela klienten om betydande ändringar genom att publicera ett meddelande på webbplatsen eller skicka klienten ett e -postmeddelande (om det är lämpligt).

15.2. Alla anmälningar enligt avtalet ska vara skriftligt och ska skickas med hjälp av kommunikation som väljs efter parternas bedömning och/eller via e-post. För korrespondens syften är parterna överens om att företaget kommer att använda e-postadresser med domännamnen @me-qr.com och/eller @me-qr-museum.com, och klientens e-postadress kommer att vara den som anges av senare när du fyller i förfrågningsformuläret på webbplatsen eller i andra former av kommunikation med företaget.

15.3. Meddelanden ska anses mottagas av adressatpartiet på dagen för deras sändning, och om de skickas på en helg, semester eller annan icke-arbetande dag:

- Den första arbetsdagen efter en sådan helg, semester eller annan icke-arbetande dag.

15.4. Parterna bekräftar och garanterar att e-postadresserna som anges i CL. 15.2 härav är deras officiella e-postadresser, åtkomst som endast är tillgänglig för parterna / personerna som vederbörligen har behörighet att agera på uppdrag och för partiets intresse, och var och en av parterna har vidtagit och kommer att vidta alla tillåtna och rimliga åtgärder För att skydda de angivna e-postadresserna under detta avtalets löptid.

15.5. Om någon bestämmelse i avtalet har visat sig vara olaglig eller ogiltig enligt tillämplig lag, ska en sådan bestämmelse anses utesluten från avtalet, och alla andra bestämmelser ska förbli i kraft och fortsätta att fungera som om en sådan olaglig eller ogiltig bestämmelse i avtalet gjorde inte existera.

15.6. Avtalet och dess bilagor ska vara giltiga i versionen och på de villkor som finns vid tidpunkten för dess acceptans.

15.7. Bilagorna till avtalet, vars bestämmelser styr företagets relationer med klienten beroende på den valda tullplanen, utgör en integrerad del av avtalet.

15.8. Inget misslyckande eller försening av någon av parterna i utövandet av någon makt, rätt eller privilegium som tillhandahålls i avtalet kommer att fungera som ett undantag, och ingen enda eller delvis utövande av sådana rättigheter, befogenheter eller privilegier utesluter ytterligare utövande av dem eller övningen av någon annan rätt, makt eller privilegium som tillhandahålls i avtalet.

16. Företagets detaljer

ME TEAM LTD

Företagsnummer: 13520483

Registrerad kontorsadress: 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR

E-post: [email protected].

Bilaga №1

till det offentliga erbjudandeavtalet

Från och med den 1 januari 2024

VILLKOR FÖR LEVERANS AV TJÄNSTER ENLIGT TARIFFPLANEN "FÄRDIG LÖSNING MED INKOMST"

Förlorat att acceptera villkoren för avtalet, företaget och klienten åtar sig att utföra dessa villkor för tillhandahållande av tjänsterna enligt tullplanen ”Nyckelfärdig lösning med intjäning” (nedan kallad ”villkoren”). Dessa villkor är exklusivt tillämpliga på samarbetet mellan parterna baserat på den valda tullplanen, nämligen ”nyckelfärdiga lösningen med intjäning” som valts av klienten.

1. Parterna i denna bilaga har följande ytterligare rättigheter och skyldigheter:

1.1. Företaget ska:

1.1.1. Betala klientens intäkter i rätt tid i enlighet med villkoren för detta;

1.1.2. Kontrollera klientens tillgång till det personliga kontot och besökarnas tillgång till webbsidornas innehåll under parternas kooperativa period.

1.2. Företaget har rätt att:

1.2.1. Begär och få information om placering av QR -koder;

1.2.2. Ge rekommendationer / råd om platser för att placera QR -koder;

1.2.3. Övervaka och analysera trafiken;

1.2.4. Begränsa åtkomsten till det personliga kontot i enlighet med CL. 13.5 i avtalet.

1.3. Klienten ska:

1.3.1. Placera QR -koder i den visuella tillgänglighetszonen nära föremålen för mer effektiv trafikattraktion, i enlighet med företagets rekommendationer;

1.3.2. Ge information om placering av QR -koder på begäran av företaget;

1.3.3. Placera inte QR -koder på ett sätt som kan indikera en kränkning av allmän moral, etik, kultur samt kränka normerna för tillämplig lag.

1.4. Klienten har rätt att:

1.4.1. Begäran från företaget den information som krävs för korrekt placering av QR -koder, liksom funktionen för det personliga kontot;

1.4.2. Efterfrågan betalning av intäkterna i enlighet med villkoren för detta.

2. Beloppet och förfarandet för inkomstbetalning

2.1. Det intäkter som ska betalas till klienten bestäms i procent av den totala kostnaden för den reklam som betalas av reklamleverantören till företaget. Kostnaden för reklam kan variera beroende på villkoren för olika reklamleverantörer och kan beräknas baserat på antalet visningar på reklamen på webbsidorna och/eller klick för besökarna på reklamlänkarna.

2.2. Klienten har rätt att få intäkter till 20% av den totala kostnaden som betalas av reklamleverantören till företaget för den lockade trafiken till reklamen, efter att ha tagit hänsyn till alla möjliga justeringar. Det intäkter som ska betalas till klienten kommer att finnas tillgängligt och visas på klientens personliga konto.

2.3. Det intäkter som ska betalas till klienten för varje kalendermånad där QR -koderna placerades beräknas med lämpligt verktyg inom funktionaliteten för det personliga kontot. Klienten kommer att kunna spåra statistiken över åsikter om reklam och/eller klick på reklamlänkar, baserat på vilket intäkter som ska betalas till klienten fastställs i dess personliga konto.

2.4. Parterna är överens om att betalningen av klientens intäkter ska göras på grund av klientens förfrågan på det personliga kontot, med en fastställd frekvens som inte överstiger en gång per kalendermånad. Företaget förbehåller sig rätten att bedöma den relevanta begäran inom en period på upp till 7 (sju) kalenderdagar. Efter godkännandet kommer företaget att fortsätta att överlämna de med titeln Intäkter till klienten. Klienten erkänner och samtycker till att en utökad varaktighet kan inträffa mellan företagets överföring och kreditering till kundens konto på grund av omständigheter utanför företagets kontroll, särskilt tillskriver förseningar till funktionerna / betalningsenheterna i den snabba överföringsprocessen.

2.5. Intäkterna ska överlämnas till kundens utsedda bankkonto (IBAN), som anges i det personliga kontot.

3. Förfarande för tillhandahållande av tjänster

3.1. Klienten ska få tillgång till det personliga kontot genom att registrera och skapa ett konto på plattformen. Registrering ska utföras av klienten / en auktoriserad representant för klienten.

3.2. För utvecklingen av webbsidor ska klienten förse företaget med den första informationen om objektet, som klienten vill placera på webbsidorna för besökare att bekanta sig med och skanna den relevanta QR -koden. Detta gör det möjligt för företaget att utveckla respektive webbsidor och QR -koder. Efter avslutad utveckling av webbsidorna ska företaget kryptera länkarna till dem i de relevanta QR -koderna.

3.3. När webbsidorna och/eller QR -koderna har skapats av företaget ska klienten godkänna dem, som kommer att betraktas som ett uttryck för klientens samtycke och beredskap att placera de relevanta QR -koderna. De skapade QR -koderna som innehåller länkar till webbsidorna blir tillgängliga i klientens personliga konto. De måste godkännas av klienten inom 5 (fem) arbetsdagar från dagen för åtkomst till QR -koderna. För att uppnå detta ska klienten skicka ett e -postmeddelande från sin egen e -postadress till företagets e -postadress med texten "webbsidor skapade på __.__. 202_ är godkända" eller "webbsidor skapade under perioden från __.__ .202_ till __.__. 202_ är godkända "eller på något annat sätt som otvetydigt och otvetydigt anger godkännandet av de skapade webbsidorna.

3.4. I avsaknad av ett svar från klienten om godkännande eller anmälan av ytterligare önskemål, kommentarer och/eller invändningar till det skapade av företagets QR -koder och/eller webbsidor inom den period som anges i CL. 3.3 I bilagan ska sådana QR -koder och/eller webbsidor anses automatiskt godkännas. Vid ytterligare önskemål, kommentarer och/eller invändningar mot de skapade QR -koderna och/eller webbsidorna ska parterna hålla ytterligare samråd och förhandlingar som syftar till att anpassa QR -koderna och/eller webbsidor för att ta hänsyn till de ytterligare önskemålen. Parterna är överens om att ändringar i QR -koder och/eller webbsidor endast är möjliga vid upptäckt av skrivfel, felavtryck, tekniska fel som leder till felaktig funktion av QR -koderna och/eller webbsidor eller andra defekter orsakade av företaget . Ändringar av QR -koder och/eller webbsidor av andra skäl till de angivna, inklusive, men inte begränsade till klientens kommentarer/invändningar angående design, struktur eller enskilda element som inte påverkar korrekt funktion av QR -koderna och/eller Webbsidor, såväl som tekniska fel som inträffade genom företagets fel, kan genomföras mot en extra avgift som parterna överenskommits.

3.5. Efter att ha mottagit nödvändiga material, inklusive QR -koder, från företaget, ska klienten placera QR -koderna i den visuella tillgänglighetszonen nära objekten. Klienten ska placera QR -koderna inom 5 (fem) arbetsdagar från dagen för deras godkännande / erkännande som automatiskt godkänts. Klienten åtar sig att säkerställa ett korrekt villkor för QR -koderna under deras placering och upprätthålla den under samarbetsperioden mellan parterna, vilket möjliggör obehindrad skanning av dem av potentiella besökare.

3.6. På företagets begäran åtar sig klienten att tillhandahålla material med foto- / videodokumentation av placeringen av QR -koder inom 5 (fem) arbetsdagar.

4. Representation och garantier

4.1. Klienten förstår och samtycker till att företaget inte har något inflytande på reklamleverantören när man fastställer kostnaden för reklam och/eller trafik, och därför beror inte mängden intäkter som kan betalas till kunden direkt på företaget.

4.2. Parterna erkänner och samtycker till att reklamleverantören kan analysera trafiken för att bestämma dess giltighet. Vid upptäckt av ogiltig trafik, som kan orsakas av konstgjorda metoder, bots eller andra vilseledande metoder, ska sådan trafik inte beaktas vid beräkning av intäkterna som ska betalas till klienten. Alla beslut angående giltigheten av trafiken fattas uteslutande av reklamleverantörerna och företaget är inte involverat i att fatta sådana beslut.

Vid upptäckt av ogiltig trafik har reklamleverantörerna rätt att justera intäkterna som ska betalas till klienten före datumet för att göra överföringen till klienten. Intäkterna ska justeras genom att dra av kostnaden för ogiltig trafik från det totala intäkter som ska betalas till klienten.

Bilaga №2

till det offentliga erbjudandeavtalet

Från och med den 1 januari 2024

VILLKOR FÖR LEVERANS AV TJÄNSTER ENLIGT TARIFFPLANEN "FULLT PAKET. ANNONSFRI"

Förlorat att acceptera villkoren för avtalet, företaget och klienten åtar sig att genomföra dessa villkor för tillhandahållande av tjänsterna enligt tullplanen ”Full Package. ADS-fria ”(nedan kallad” termer ”). Dessa villkor är exklusivt tillämpliga på samarbetet mellan parterna baserat på den valda tullplanen, nämligen ”fulla paketet. ADS-fria ”som valts av klienten.

1. Parterna i denna bilaga har följande ytterligare rättigheter och skyldigheter:

1.1. Företaget ska:

1.1.1. Ge klienten möjlighet att använda plattformen i enlighet med villkoren i avtalet och dess bilagor;

1.1.2. Ge klienten den utökade åtkomsten till plattformen efter betalning i enlighet med den valda tullplanen.

1.2. Företaget har rätt att:

1.2.1. Få betalning för tjänsterna i enlighet med de villkor som anges här;

1.2.2. Avsluta tillhandahållandet av den utökade åtkomsten till plattformen i fall av icke-betalning för tullplanen efter utgången av den tidigare betalda perioden;

1.2.3. Avsluta bestämmelsen om den utökade åtkomsten till plattformen och avsluta avtalet ensidigt vid brott mot villkoren för avtalet från klienten i enlighet med CL. 13.3 i avtalet.

1.3. Klienten ska:

1.3.1. Betala för tjänsterna i tid och i sin helhet i enlighet med villkoren i tullplanen.

1.4. Klienten har rätt att:

1.4.1. Få utökad åtkomst till plattformen i tid och i enlighet med den etablerade proceduren.

2. Kostnaden för tjänster och betalningsförfarande

2.1. Utökad åtkomst till plattformen tillhandahålls via en prenumerationsbaserad modell, som kräver att klienten gör en fullständig förbetalning och täcker hela kostnaden för tullplanen (100%).

2.2. Prissättningen för tjänsterna för tillhandahållande av den utökade åtkomsten till plattformen är etablerad och anges på webbplatsen.

2.2.1. Villkoren i tullplanen ”Fullt paket. ADS-fria ”som valts av klienten, inklusive dess kostnad, kan ändras av företaget ensidigt. Företaget ska meddela klienten minst 10 (tio) arbetsdagar före det schemalagda datumet för de nya villkoren i tullplanen och publicera en motsvarande anmälan på webbplatsen. Ändring av tullplanen påverkar inte villkoren för den förbetalda användningen av tullplanen av klienten.

2.3. Utökad åtkomst till plattformen kommer att beviljas när klienten har slutfört hela betalningen för tillämplig tullplan. Tillgångsvaraktigheten kommer att sträcka sig över 1 (en) månad från aktiveringsdatumet.

2.4. I enlighet med de villkor som anges i avtalet ska klienten betala för tullplanen med hjälp av det elektroniska betalningssystemet för den finansiella agenten som tillhandahålls av webbplatsens funktionalitet. De processuella riktlinjerna som reglerar betalning genom finansagentens elektroniska betalningssystem ska omfattas av de regler som fastställts av finansagenten.

2.5. Om klienten har betalat, prenumererat på ”fulla paketet. ADS-fria ”tullplan och försåg den finansiella agenten med sin faktureringsinformation, klienten erkänner och uttryckligen samtycker till att debiteras en återkommande avgift från det angivna kontot till prenumerationsräntan och i kraft. Klienten erkänner att villkoren i tullplanen kan ändras och samtycker till att betala den tillämpliga tullplanavgiften såvida inte klienten avbryter prenumerationen som beskrivs här.

2.5.1. Efter avslutandet av varje prenumerationsperiod är det betalda prenumerationen på "Full Package. ADS-fria ”tullplan förnyas automatiskt för den angivna varaktigheten för fortsatt utökad åtkomst till plattformen under 1 (en) månad. För att undvika automatisk förnyelse och efterföljande avgifter, och i händelse av att klienten önskar avbryta användningen av utökad åtkomst till plattformen och avsluta prenumerationen på "fulla paketet. ADS-fria ”tullplan måste klienten inleda avbokningen av prenumerationen genom det personliga kontot före den relevanta prenumerationsperioden.

2.5.2. Klienten erkänner uttryckligen och samtycker till att den, genom att inte avbryta prenumerationen innan dess utgång, godkänner den automatiska förnyelsen av prenumerationen för den relevanta perioden. Klienten erkänner vidare att avgifter i samband med förnyelse kommer att tillämpas.

2.5.3. I händelse av att klienten beslutar att avbryta prenumerationen, betyder denna åtgärd avbrottet av automatisk förnyelse. Klienten kommer emellertid att behålla utökad åtkomst till plattformen under den återstående varaktigheten fram till avslutningen av den betalda prenumerationsperioden.

2.5.4. I händelse av att den återkommande betalningen för den tillämpliga tullplanen inte behandlas som schemalagd av någon anledning kommer att avslutas som schemalagd med utökad åtkomst till plattformen automatiskt avslutas.

2.6. Under det "fulla paketet. ADS-fria ”tullplan, klienten har rätt att beställa utvecklingen av webbsidor från företaget, som är föremål för en separat betalning av klienten.

2.7. Parterna enades om att kostnaden för utveckling av 1 (en) webbsida är $ 40 (fyrtio dollar).

2.8. För att beställa utvecklingen av webbsidor från företaget har klienten rätt att lämna in en motsvarande begäran till företagets stöd genom den funktionalitet som tillhandahålls på webbplatsen eller att kontakta företagets e-postadress som anges i 16 § i avtalet. Efter att ha granskat kundens begäran har företaget behörighet att utfärda en faktura för webbutvecklingstjänsterna, som kommer att vidarebefordras till klientens e-postadress som levereras under kommunikation eller genom andra ömsesidigt överenskomna kommunikationsmedel mellan parterna.

2.9. Faktura som utfärdats av företaget ska betalas i sin helhet inom 5 (fem) arbetsdagar från dagen för mottagandet. Efter mottagandet av betalningen till 100% av den totala kostnaden som anges i fakturan kan företaget påbörja tillhandahållandet av utvecklingstjänsterna för webbsidorna i enlighet med avtalet och denna bilaga.

3. Förfarande för tillhandahållande av tjänster

3.1. Klienten ska kunna erhålla den utökade åtkomsten till plattformen endast efter att registreringsförfarandet är på plattformen och skapandet av det personliga kontot. Registrering ska utföras av klienten / en auktoriserad representant för klienten.

3.2. Under registreringen ska klienten fylla i registreringsformuläret och tillhandahålla korrekt information och hålla den uppdaterad. Klienten förstår att på grund av tillhandahållandet av ofullständig eller felaktig information kommer den inte att kunna komma åt plattformen, vilket kommer att göra det omöjligt för företaget att tillhandahålla tjänsterna.

3.3. Omfattningen av plattformens funktionalitet som är tillgänglig för klienten som en del av den utökade åtkomsten till plattformen bestäms på webbplatsen.

3.4. Efter att ha krediterat det nödvändiga beloppet till företagets konto ger det senare klienten den utökade åtkomsten till plattformen. I händelse av att inte betalning av återkommande avgift i enlighet med klausul 2.5 i bilagan kommer den utökade åtkomsten till plattformen att begränsas. Som en följd av begränsningen av den utökade åtkomsten till plattformen ska företaget ha rätt att självständigt placera reklammaterial på relevanta webbsidor och/eller QR -koder som skapats under tullplanen ”Full Package. ADS-fria ”.

3.5. Varje efterföljande återkommande betalning som debiteras som betalning för respektive tullplan och dess kredit till företagets konto bekräftar det faktum att företagets tillhandahållande av tillhandahållandet av tjänsterna och deras godkännande av klienten godkänns. Om klienten inte behöver förlänga perioden för tullplanen ska tjänsterna för tillhandahållande av den utökade åtkomsten till plattformen som tillhandahålls för föregående period anses vara korrekt tillhandahållen och accepteras av klienten vid utgången av en sådan period, under förutsättning att klienten inte har skickat ett motiverat krav på felaktig tillhandahållande av tjänsterna när tillhandahållandet av tjänsterna är klar. Kravet kommer inte att betraktas som motiverat om det hänför sig till de fall som anges i avsnitt 7 och 8 i avtalet.

3.6. Klienten har rätt att kontakta företaget angående utvecklingen av webbsidor. Företaget påbörjar utvecklingen av webbsidor endast efter att ha mottagit nödvändig information och material som krävs för korrekt tillhandahållande av tjänsterna, liksom efter att ha krediterat det nödvändiga beloppet till företagets konto i enlighet med CL. 2.9 i bilagan.

3.6.1. Efter avslutad utveckling av webbsidorna ska företaget skicka en länk med åtkomst till dem till klientens e-postadress. Företaget har rätt att skicka länkar till de skapade webbsidorna gradvis, beroende på graden av deras slutförande. Klienten ska godkänna de skapade webbsidorna inom 5 (fem) arbetsdagar från dagen för mottagandet av e-postmeddelandet med en länk till webbsidorna. För detta ändamål ska klienten använda sin egen e-postadress för att skicka ett brev till företagets e-postadress med texten "webbsidor skapade på __.__. 202_ är godkända" eller "webbsidor skapade under perioden från __.__. 202_ till __.__. 202_ är godkända "eller på något annat sätt som otvetydigt och otvetydigt anger godkännandet av de skapade webbsidorna. Termen för godkännande av webbsidorna ska börja från det ögonblick efter mottagandet av ett e-postmeddelande från företaget som innehåller en lista över webbsidorna och relatera uteslutande till de skapade webbsidorna som skickades i relevant e-postmeddelande.

3.6.2. I avsaknad av ett svar från klienten om godkännande eller anmälan av ytterligare önskemål, kommentarer och/eller invändningar angående webbsidorna som skapats av företaget inom den period som anges i CL. 3.6.1 i bilagan ska sådana webbsidor anses automatiskt godkännas. Vid ytterligare önskemål, kommentarer och/eller invändningar angående de skapade webbsidorna ska parterna genomföra ytterligare samråd och förhandlingar som syftar till att justera webbsidorna baserat på ytterligare krav. Parterna är överens om att ändringar på webbsidorna endast är möjliga om typografiska fel, felavtryck, tekniska fel som leder till felaktig funktion av webbsidorna eller andra fel som orsakas av företaget upptäcks. Ändringar av webbsidorna av andra skäl till de angivna, inklusive, men inte begränsade till klientens kommentarer / invändningar angående design, struktur eller enskilda element som inte påverkar den korrekta funktionen på webbsidorna, liksom tekniska fel som inträffade som inträffade Genom företagets fel kan genomföras mot en extra avgift som parternas ömsesidigt överenskommits.

3.6.3. Godkännande av webbsidorna på det sätt som anges i CL. 3.6.1 och 3.6.2 i bilagan bekräftar att klienten inte har några anspråk och kommentarer om kvaliteten och aktualiteten för de tillhandahållna tjänsterna.